Barbaros ÖZER
Mali Hizmetler Müdürü

Birim : Mali Hizmetler Müdürü
Müdür : Barbaros ÖZER
İletişim : 1200-malihizmetler@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.  

 

B. Teşkilat Kuruluşu

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet Alım İşçisi

 

C. Görevleri

1. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddeleri hükümlerince belirtilen iş ve işlemleri bağlı müdürlük ve birimlerce yapmak ve yaptırmak.

2. Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

3. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

4. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek.

5. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

6. İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.

7. Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine  gerekli bilgileri sağlamak.

 

1. Muhasebe Servisi Görevleri ve  Sorumluluğu

1. Belediyemizin Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine   ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

2. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

3. Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

4. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

5. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek.

6. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

7. İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.

8. Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine  gerekli bilgileri sağlamak.

9. İlgili mevzuat çerçevesinde Belediye gelirlerinin tahsilatını yapmak ve Tahsili sağlanamayan gelir bakiyelerini ilgili servilere bildirerek yasal süreçleri başlatmak.

 

2. Tahakkuk Tahsilat Birimi

1. Belediye gelirlerini tarifelerin Ekim ayı Meclis toplantılarına sunarak tespitini yapmak.

2. Tespit edilen tarifeler doğrultusunda gelirleri toplamak.

3. Satışı yapılan gayrimenkullerin paralarını tahsil etmek , borcu bitenleri Emlak Birimine bildirmek.

4. İlan -Reklam Vergilerini takip ve tahsilini sağlamak, tahsil edilemeyenleri İcra Birimine bildirerek tahsilini sağlamak.

5. Belediye gayrimenkullerinin kiralarını yapılan kira sözleşmesine göre tahsilatını yapmak.

6. Elektrik Tüketim ve Haberleşme vergilenin beyanını alarak bankaya intikalini sağlamak.

7. Yangın  Sigorta beyannamelerini takip ve vergisini tahsil etmek.

8. İhalesi olan kurumlara Belediye Tellalı gönderip satışın yapılmasını sağlamak , tellaliye harcını tahsil etmek.

9. Semt pazarında ve şehir içerisindeki işgaliye harçlarını toplamak.

10. Eğlence Vergilerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.

11. Şehir içinde faaliyet gösteren Toplu Taşıma araçları, Taksi,Nakliye,Servis araçları  ve peron izin belgesi ücretleri tahakkuk ve tahsilatını yapmak.

12. Belediye birimlerini veznelerde toplanan paraları bankalarda ki Belediye hesabına intikalini sağlamak.

13. Pazaryeri tahsildarlarının kestikleri makbuzları kontrol ederek bankalara intikalini sağlamak.

14. Yukarıda belirtilen görevlerin koordinasyonunu sağlamak ve kontrolünü yapmak.

 

3. Emlak Çevre Temizlik Birimi

1. Emlak ve Çevre Temizlik Birimimiz; Emlak Vergisi tahakkuk-tahsilatlarını takip ederek Emlak beyanında bulunmayanlara  beyana çağrı göndermek,

2. 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununun 32. Maddesi gereği Emlak kaydı olmadığı tespit edilen mükelleflere ait taşınmazlar hakkında idarece tarh.işlemi yapmak,

3. 3239 sayılı Kanunla 1986 yılından itibaren Belediyelere bırakılan Emlak Vergisi ile 1993 yılında 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa mükerrer 44.maddeyle eklenen 3914 sayılı kanunun gereğince çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsil işlemlerini kanunlara uygun olarak yapmak,

4. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31. maddesine göre arsa m2 birim fiyatının tespiti için takdir komisyonu oluşturulmasını ve asgari m2 birim değerinin tespitinin yapılmasını sağlamak,

5. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesine göre tadil edilen nedenlerden dolayı değişiklik beyanı almak,

6. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10. maddesine göre bina; 20. maddesine istinaden  de arsa ve arazi vergisi tarh ve tahakkukunu yapmak,

7. 3914 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden çevre temizlik vergisi bildirimlerini almak ve gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceklerini belediye meclisince belirlenmesini sağlamak,

8. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesi ve 27. maddelerine istinaden süresinde verilmeyen beyanlar ve bildirimler için beyana çağrıda bulunmak,

9. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanuna istinaden takip ve tahsil işlemlerini yapmak,

10. Belediye Gelirleri kanununun 87. ve 88. Maddeleri gereği Su ve Kanalizasyon hatlarında yapılan çalışmalardan dolayı Harcamalara Katılım Vergisi tahakkuk ve tahsilat işlemlerini takip etmek,

şeklindedir.

 

4. İcra Takip Birimi

1. Servise gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak bilgisayara ve evrak kayıt defterine numara vererek kaydedilmesi.

2. Gelen giden tüm evrakları usulüne uygun olarak Standart Dosya  Planına göre dosyalanması.

3. Hazırlanan bu dosyaların Arşiv Yönetmeliği hükümlerine göre tanzim edilmesi.

4. Tüm posta hizmetlerinin yürütülmesini sağlayarak, mükelleflerin adreslerine ödeme emri tebliği vs. gönderme.

5. Servisin her türlü ihtiyacını tespit ederek, ilgili birimlere gerekli talep formlarını düzenlemek suretiyle giderilmesine çalışmak.

6. Servise gelen mükelleflerin dilek ve şikayetlerini dinleyerek birim amirlerine yönlendirmek.

7. Amme borcunu ödememekte ısrar eden mükellefler hakkında gerekli haciz işlemlerini başlatmak için dosya işlem sırasını takip etmek.

8. Kesin olarak ödenmeyen amme alacakları tespit edilip, gerekli olan yazışmaları ve haciz bildirilerini hazırlamak.

9. Hazırlanan haciz bildirilerini ilgili kurumlara göndermek.

10. Bankalara haciz bildirisi göndererek Amme borcu olan kişilerin hesaplarının bloke edilmesini sağlamak.

11. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz bildirisi göndererek tapu kayıtlarını haciz şerhi koydurmak.

12. Emniyet Müdürlüğüne haciz bildirisi göndererek, araç kayıtlarına haciz şerhi koydurmak.

13. Vergi borcunu ödemeyi kabul eden ve ödemede bulunan amme borçlusu kişilere ilgili kurumlar tarafından uygulanan haciz işleminin kaldırılmasını sağlamak.

14. Kurum menfaati ve kişilerin menfaati gözetilerek haciz işlemlerini hızlandırmak suretiyle gerekli yasal işlemleri  yapmak  sonuçlandırmak.

 

5. Strateji Geliştirme ve Raporlama Birimi

1. Aziziye Belediyesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18(a) bendi gereğince 5 Yıllık  Stratejik Planı hazırlanması.

2. Aziziye Belediyesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18(a) bendi gereğince Yıllık  Performans Programı hazırlanma

3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediyesi’nin Yıllık Faaliyet raporu hazırlanması.5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediyesi’nin Dönemsel Faaliyet raporu hazırlanması.

4. Afyonkarahisar Belediyesinin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanması ve günün şartlarına uygun olarak revize edilmesi.

5. Afyonkarahisar Valiliği İl Koordinasyon Müdürlüğü tarafından istenilen dönemsel Belediyemiz İl koordinasyon ve İl Brifing Raporlarını hazırlanıp gönderilmiştir. Belediyemizin yatırımları İKİS internet portalına veri girişleri belirli dönmelerde düzenli olarak girilmesi.

6. İlimiz İl Afet ve Acil Durum hizmetleri (Aduybis) doğrultusunda belediyemiz ile ilgili ekiplerin oluşturulması ve bilgilerin güncellenmesi çalışmalarının; düzenli olarak takibi ve güncellenmesinin yapılması.

7. Elektronik Kamu Yönetim Bilgi Sistemi (KAYSİS) altında Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) üzerinde bilgi girişi ve güncellemelerin yapılması.

8. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi tarafından Kalkınma Bakanlığının mali desteği ile 2001 yılından günümüze yayında olan; YerelNET Yerel Yönetimler Portalı’na kurumuz adına veri girişlerinin yapılması ve güncellenmesi.

9. T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi (Yerel Bilgi) web portalına kurumuz adına veri girişleri girme ve güncelleme işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

10. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

            

6. Emlak Kira Birimi

1. Birime gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak düzenlenerek evrak kayıt defterine ve bilgisayara kayıtlarının yapılması,

2. Birimden çıkan tüm resmi yazışmaların birimde kalacak olan nüshasına parafe bölümünün açılarak, evrakı yazan Birim Sorumlusu tarafından parafe edilmesini, imzadan sonra ilgili dosyasına, Standart Dosya Planına göre dosyalanması,

3. Birimimizde açılacak olan dosyaların Standart Dosya Planına göre açılması ve Birimdeki tüm dosyaların her yılbaşında tasnif edilerek yeni yıla ait dosyalar Arşiv Yönetmeliğinin hükümlerine göre tanzim edilerek düzenli bir şekilde tutulması,

4. Gizli gelen ve giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanması,

5. Birim ile ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin Emlak Kira Satış Birim Sorumlusunun gerekirse Üst Makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda, taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yapılması,

6. Birim bürolarının tertipli, düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması,

7. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Birimimize ait taşınır malların düzenli olarak kayıtlarının tutulması ve Kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması,

8. Kamu ihale çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların (onaylar vb.) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalarında saklanması,

9. Birim Sorumlusu, Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapması,

10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satış ve kiralama ihaleleri ile ilgili bütün yazışmalarının hazırlanıp, ilgili Birimlere dağıtımını ve koordinasyonunu sağlamak,

11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satış ve kiralama ihalelerinde Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak,

12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacak olan satış ve kiralama ihalesinde Meclisin Encümene verdiği yetkiye istinaden Encümen tarafından alınacak olan satış ve kiralama şartlarının tekliflerini hazırlamak,

13. Satış veya kiralama şartlarının belirtilmesi ile alınan Encümen Kararına istinaden hazırlanan ihale ilanlarının yayınlanması için ilgili birim ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,

14. Encümen tarafından belirlenen şartname şartlarının ve ihale ilanlarının çoğaltılarak isteklilere verilmesini sağlamak,

15. Encümen tarafından belirlenen ihaleye son katılım tarihi ve saatine kadar ihaleye katılan müracaatçı dosyalarının alınarak kontrollerinin yapılıp, yazılı olarak kayıt altına alınması,

16. İhale için gerekli olan ve ihale esnasında imza altına alınacak tüm belge ve yazıların hazırlanması İhale esnasında komisyon tarafından ve katılımcı tarafından imzalanacak olan evrakların imza altına alınmasını sağlamak,

17. İta amiri tarafından ihalenin onaylanacaksa imza altına alınması ve İhale üzerinde kalan şahıs/şirketlere ihale bedelini ve masraflarını yatırarak sözleşme yapılması için tebligat çekilmesi,

18. İhale üzerinde kalan şahıs/şirket ile Belediyemizle noterden kiralama mukavelesi yapması için kira sözleşmesi ve kira kontratosunun hazırlanması,

19. Satış İhalelerinde satışı yapılan gayrimenkulün borcunun Encümen Kararındaki hükümlere göre ödeme talimatının hazırlanması, tahsilâtı yapacak olan ilgili birime tahakkukunun hazırlanması, Borcu bittiğinde ise Tapu Tescili için tekliflerin yapılarak Encümen Kararının alınmasını sağlamak,

20. İhale üzerinde kalan şahıs/şirket ile Belediyemiz arasında noterden yapılan kiralama sözleşmesinin aslı ile müstecirin bilgi ve belgelerinin standart dosya planına göre tanzim edilmesi,

21. Belediyemiz ile müstecir arasında noterden yapılan kira mukavelesine istinaden kiralamış olduğu gayrimenkulü hali hazır vaziyette teslim edildiğini gösterir tutanağın imza altına alınmasını sağlamak,

22. Müstecirin İhale aşamasında teminat olarak yatırmış olduğu bedellerin kendisine iadesi için ilgili birimler ile yazılı koordinasyonun sağlanması,

23. Müstecirin kiralamış olduğu gayrimenkulün elektrik, su vb. aboneliklerinin müstecir tarafından yapıldığının kontrollüğü için ilgili birimlere gerekli yazıların yazılmasını ve takibini yapmak,

24. Kiralaması ya da satışı yapılan gayrimenkullerin kira bedellerinin veya satış bedellerinin düzenli bir şekilde ödenmesi ve tahsilâtı yapacak olan ilgili birim tarafından şartname hükümlerince belirlenen ödeme planına göre tahsil ve takibinin yapılması için, tahakkuk yazılması,

25. Kiralaması ya da satışı yapılan gayrimenkullerin müsteciri ya da alıcısının verdikleri dilekçeye istinaden istek ve taleplerinin değerlendirilerek ilgili kanun ve şartname hükümleri çerçevesinde cevaplandırılması, gerektiği takdirde Encümene havale edilmek suretiyle tekliflerinin hazırlanması,

26. Yapılan ihalelerle ilgili tüm evrakların standart dosya planına göre tanzim etmek,

şeklindedir.