Nihat TÜRKER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Birim : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Müdür : Nihat TÜRKER
İletişim : 1400-insankaynaklari@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet Alım İşçisi

 

C. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a. Müdür

b. Memur Özlük ve Eğitim Servisi

c. İşçi ve Sözleşmeli Özlük Servisi

d. Hizmet Alım İşçileri Özlük Servisi

 

D. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  Görevleri

1. Memur, Sözleşmeli ve İşçi personellerin özlük ve mali haklarının takibi,

2. Memur ve İşçi personellerin emeklilik işlemleri,

3. İş talep dilekçelerini incelemek ve sonucundan bilgi vermek,

4. Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personel Disiplin Kurulu iş ve işlemleri,

5. Memur personellerimizin intibak ve Hitap programına girişlerinin sağlanması,

6. Memur ve işçi personellerin fazla mesai işlemleri,

7. Aduybis (Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemi) Bilgi girişlerinin yapılması veri girişlerinin güncellenmesi ve takibi,

8. Aziziye Belediyesi personellerinin hizmet içi eğitim yönetmeliğine uygun olarak  hizmet içi eğitim yapmak,

9. Norm kadro iptal ve ihdas işlemleri,

10. Toplu-İş sözleşmesi işlemleri,

11. Sözleşmeli personel işlemleri,

12. Müdürlüğümüze gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,

13. Aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek, internet ortamında SGK’ya bildirge ile gönderilmesi,

14. Memur, Sözleşmeli ve İşçi personellerin 657 Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 Sayılı İş Kanununun 14. maddesi, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi Kanunları ile belirlenen özlük ve mali haklarının takibini sağlamak,

15. Belediyemize memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici işçi personellerin işe giriş ve çıkış işlemleri yapmak,

16. Görevde Yükselme sınav yönetmeliği göre sınava katılıp başarılı olan Memur Personellerin atama işlemleri yapılması,

17. Hizmet Alım İşçilerinin Özlük Takibi,

şeklindedir.

 

E. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri

1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

3. Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

5. Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar,

6. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

7. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar,

8. Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunmak,

şeklindedir.

 

2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri

1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

2. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

3. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans  değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi,

5. Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

6. Müdürlüğün ihale yetkilisi,

7. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

 

3. Memur Özlük ve Eğitim Servisinin Görevleri

1. Memur personellerin özlük ve mali haklarının takibi yapmak,

2. Memur özlük işleri yazışmalarını yapmak,

3. Memur intibak ve hizmet cetvellerinin düzenlenmesi sağlamak,

4. Kesenek bilgilerini İnternet ortamında göndermek,

5. Memur personellerin izin işlemlerinin takibi sağlamak,

6. Memur özlük işleri servisine gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,

7. Kurumlar arası ve kurum içi yer değiştirme işlemleri yapmak,

8. Memur personellerin fazla mesai işlemleri yapmak,

9. Hitap programına veri aktarmak,

10. Üst görev (Müdürlük v.b) vekâlet yazılarını hazırlayıp, duyurmak,

11. Memur personelin yeşil pasaport ile gri pasaport ön işlemlerini düzenlemek,

12. Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

13. Terfi ve atamalarla ilgili işlemleri yapmak,

14. Aduybim Bilgi girişlerinin yapılması sağlamak,

15. Sivil Savunma İşlemlerinin takibi yapmak,

16. Hitap programına veri aktarmak,

17. Memur personelin yeşil pasaport ile gri pasaport ön işlemlerini düzenlemek,

18. Kurumlar arası resmi yazışmalar yapmak,

19. Hizmet içi eğitim düzenlenmesini sağlamak için gerekli yazışmaları yapmak,

şeklindedir.

 

4. İşçi ve Sözleşmeli Özlük Servisi

1. İşçi personellerin özlük ve mali haklarının takibi sağlamak,

2. İşçi özlük işleri yazışmaları yapmak,

3. İş talep dilekçelerini incelemek ve sonucundan bilgi vermek,

4. Sözleşmeli personel işlemleri yapmak,

5. İşçi özlük işleri servisine gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,

6. Gerektiğinde toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak, toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

7. İşçi personellerin emeklilik işlemleri yürütmek,

8. İşçi alımında sınav, mülakat ile ilgili işlemler yapmak,

9. İşçi Personel Disiplin Kurulu iş ve işlemleri yapmak,

10. Toplu-İş sözleşmesi işlemleri yapmak,

11. Aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek, internet ortamında e-bildirge ile göndermek,

12. İşçi personellerin 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu,  Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunları ile belirlenen özlük ve mali haklarının takibini sağlamak,

13. Sosyal Güvenlik Kurumu ile her türlü yazışmaları yapmak,

14. Belediyemizde görev yapan geçici işçilerin vize işlemlerini yapmak,

15. Toplum Yararına Çalışma Projelerinin takibi , tahakkuklarını ve İşkur ile her türlü yazışmalar yapmak,

16. Müdürlüğün kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine getirmek,

17. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

18. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

19. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

20. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

21. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

 

5. Hizmet Alım İşçileri Özlük Servisi

1. Hizmet Alım İhalelerinde çalışan personelin özlük takibinin yapılması.

2. Kurumlar arası resmi yazışmalar yapmak,

3. Birime gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evrak kayıt defterine (sayfa numaraları verilmiş, mühürlenmiş, sayfa sonuna defterin kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilerek imzalanmış) kayıtlarının yapılması, ilgili birimlerine göre tasnif edilerek havalesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü veya Personel Şefinin havalelerine müteakip, kayıtları yapıldıktan sonra zimmet defteri ile ilgili kişilere, normal evraklarda havaleden sonra  saat içerisinde, ivedi evraklarda 15 dakika içerisinde ulaştırılmasını sağlamak,

4. Birimden çıkan tüm resmi yazışmaların birimde kalacak olan nüshasına mutlaka parafe bölümü açılacak, evrakı yazan,Birim Müdürü tarafından parafe edilerek, imzadan sonra ilgili dosyasına, Standart Dosya Planına göre dosyalamasını sağlamak,

5. Birimimizde açılacak olan dosyaların Standart Dosya Planına göre açılması ve Birimdeki tüm dosyalar her yıl başında tasnif edilecek yeni  yıla ait dosyalar Arşiv Yönetmeliğinin hükümlerine göre tanzim edilerek düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,

6. Gizli gelen ve giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanmasını sağlamak,

7. Müdürlükle ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin İnsan Kaynakları Müdürünün gerekirse Üst Makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda, taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yaptırılması( Yazışmalarda Türk Dil Kurumu Sözlük ve İmla Kılavuzunda kullanılan Türkçe sözcüklerin kullanılmasına ve birim kodlarına dikkat edilerek, Başbakanlıkça yayımlanmış Resmi Yazışma Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.) sağlamak,

şeklindedir.