Mehmet CEBE
Emlak ve İstimlak Müdürü

Birim : Emlak ve İstimlak Müdürü
Müdür : Mehmet CEBE
İletişim : 1211-emlakistimlak@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 maddesinin b bendine ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden ,Aziziye Belediye Meclisinin 15/07/2016 tarih 2016/104 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

B. Teşkilat kuruluşu

Emlak İstimlak Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet alımı işçisi

 

C. Görevleri

 • Mevzuata uygun olarak, belediye mülkiyetindeki taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Şüyulu yerleri, şüyunun giderilmesi, Belediyeye ait taşınmaz malları, tesisleri, büfe ve büfe yerlerini kiraya verme ecri misil ve tahliyesini sağlamak, taşınmazların satışı, tahsisi, trampası ve sınırlı aynı hak tesisine ilişkin tapu iş ve işlemlerini yürütmek, 5393, 3194,2981,3290,3366,775,2886,2942 ve 4650 sayılı yasalar çerçevesinde taşımnmaz mal alımı yapmak kamulaştırma işlemleri ile Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.
 • 2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil veya hisseli taşınmazların satış işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak.
 • Belediyenin hissedarı bulunduğu gayrimenkullerin; 3194 sayılı yasanın 17. Maddesine göre parsel hissedarlarına hisse satışını yapmak, kamulaştırma kanunu kapsamındaki kıymet takdir ve diğer komisyonların kurulmasını sağlamak.
 • İmar planı uygulamasında yol, yeşil alan veya kamuya tahsisli yerler üzerinde kalan gecekondu sahiplerine arsa tahsisi işlemlerini yürütmek,
 • Kira ve ecri misil ödemelerini takip etmek, ödenmeyen kiraların tahsilini sağlamak,kira sözleşmelerini/şartnamelerini hazırlamak, sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, uymayanların tahliyesini temin için ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Belediye hizmetleri için gerekli her türlü taşınmaz mal kiralamak, kiraladığı taşınmazları diğer belediye birimlerinin kullanımına sunmak,
 • Kamu yararının gerektiği hallerde, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının Aziziye belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini sağlamak.
 • Kiracılardan teminat (teminat mektubu, hazine bonosu vb.) almak, aldığı kıymetli evrakı saklanmak üzere mali hizmetler müdürlüğüne göndermek, gerektiğinde nakte çevirmek,
 • Kamulaştırılacak saha içinde (yol, yeşil alan, Pazar yeri gibi) kamulaştırmaya tabi tesis olup olmadığını, varsa plan üzerinde tespitini istemek.
 • Kamulaştırılacak alanların çaplarının çıkarılıp tapu kayıtlarını temin etmek, kamulaştırılacak yerin tebliğ, ferah, tescil, tahliye iş ve işlemlerini yürütmek, sonuçlanmasını temin etmek.
 • Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatları tespit etmek, gerekli inceleme sonucu 3194 imar kanununun 32. – 42. Madddeleri ve imar kanununda değişiklik yapılmasına dair 5940 sayılı kanun gereği Yapı Tatil Zaptı düzenlemek suretiyle yasal işlemlerin yapılmasını takip etmek,
 • Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda yazışmaların düzenli yürümesini sağlamak, gelen giden evrak kaydını yapmak, ilgili birimlere havalesini sağlamak, arşivini tutmak,
 • Çalışma konusuna dayalı işler için performans ve faaliyet raporu hazırlamak, Belediyenin stratejik hedeflerine yönelik alt amaçları, programları, projeleri belirlemek,
 • Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

D. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

1- Emlak istimlak servisi

2- Kiralama servisi

3- Evrak kayıt servisi

 

Emlak istimlak servisinin görevleri

a. Müdürlük tarafından görevlendirildiği konu ve alanlarda meslek kuralları ile ilgili işleri takip etmek, Müdürlük içi işleyişin koordineli olarak yürütülmesini sağlayan elemandır. Emlak ve İstimlak Personeli: Belediye mülklerinin idaresini sağlamak , 3194 sayılı imar kanununun 17. Maddesine istinaden hisseli taşınmazlardaki Belediye hissesini diğer hissedara satışı, müstakil gayrimenkulleri 2886 sayılı yasa hükümlerince satışı , 2942 kamulaştırma kanununun hükümleri gereğince trampa ve kamulaştırma yapmak ve diğer kanunlarla kurumumuza verilen birimimizle ilgili işlemleri yapmak ve takip etmekle yükümlü teknik elemandır.

 

b. Kiralama servisinin görevleri

Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümlerince kiraya verilebilmesi işlemlerini yürütmek, buna ilişkin Genel ve Özel şartnameleri hazırlamak, kirada olan belediye mülklerine ilişkin iş ve işlevlerin takibini sağlamak, tahsilatları kontrol edip kira defterlerini işlemekle görevli elemandır.

 

c. Evrak kayıt servisi

1) Müdürlüğün kayıt, daktilo, yazışma işlemlerini havale olunan belgeler ile işlemlerin tamamlanmasını sağlamak, Müdürlüğüne gelen ve giden tüm evrakların kayıt işlemlerini yapmak, evrakları zimmetleyerek ilgili yerlere göndermek, gelenleri almak ve düzgün bir biçimde arşivlemekle görevli elemandır.

2) Diğer Birimlerle ilişkiler

3) Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereği Belediyenin birimlerinin mevzuatı diğer kurumların ilgili birimleri kordineli olarak çalışır. Diğer Birimlerle İlişkiler

4) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, görev alanına giren tüm işlemlerde, Belediyenin hak yetki ve çıkarlarının korunmasına, meslek kurallarının gerektirdiği itina ve bağlılığı göstermekle sorumludur.

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görevleri

A. Emlak ve istimlak ile ilgili Görevleri:

-5393 sayılı Kanun kapsamında birimimizle ilgili işlemleri yapmak, meclis ve encümen kararlarını uygulamak takip etmek ve sonuçlandırmak.

- Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazların 3194 sayılı Kanunun 17.maddesi gereği hisse satışı işlemlerini yapmak, takip etmek ve tahsilatını sağlamak -Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satışı, kiralanması ile ilgili olarak işlemleri yapmak, takip etmek ve tahsilatını sağlamak

- 2942 sayılı kanun kapsamında kamulaştırma ile ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak -Diğer kanunların Belediyemize verdiği Birimimizle ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve sonuçlandırmak

- Tapu işlemleri için Tapu Sicil Müdürlüğüne talimat yazısı yazmak ve Tapu ferağ işlemleri sonuçlandırmak

- Belediyemizin ihtiyacına göre 3194 sayılı kanunun 11.maddesine göre Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz taşınmaz devri istemek ve işlemlerini yapmak

- Taşınmaz mallarımıza yapılan tecavüzlerde 3091 sayılı yasaya göre müdahalenin önlenmesi için Hukuk İşleri Müdürlüğüne men-i müdahale davası açtırmak

- Birbirimize ait gider bütçesi hazırlamak

 

B. Evrak Dağıtım ve yazı işlerine ilişkin Görevler:

- Müdürlüğün tüm yazışma işlemleri yürütmek

- Müdürlüğe havale olan tüm evrakların kaydını yapmak ilgili yerlerle dağıtımını sağlamak

- Resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak, takip ve dağıtımını sağlamak

 

C. Emlak ve İstimlak Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlukları:

Bu yönetmelikçe Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirir veya getirilmesini sağlar.

D. Müdürlük bünyesindeki personeli görev taksimi yapmak, yapılan işleri kontrol etmek, göreve devamlarını, izin ve raporlarını takip etmek,

E. Müdürlüğün disiplin amirliğini yapmak, 2942 sayılı yasa gereği gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılabilmeleri hususunda gerekli aşamaları sırasıyla yaptırıp sonuçlandırmak

F. 3194 sayılı yasanın 14. Maddesine göre Belediye lehine her türlü irtifak hakkı kurma işlemlerini yapmak,

G. Belediye mülkiyetindeki taşınmazların sevk ve idaresine yapmakla görevli olup bu görevleri yerine getirirken; Bu yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmekle, yönetmelikte sayılan görevler dışında, Başkanlık Makamınca kendisine verilen diğer görevlerinde yerine getirilmesinde, Müdürlüğü ile ilgili yazıları imzalama ve parafe etmekle ayrıca Başkanlık Makamında Müdürlüğün temsil yetkisine sahiptir.

H. Emlak ve İstimlak Müdürü; Müdürlüğü ile ilgili görevlerin kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca en doğru şekilde yürütülmesinden yetkili başkan yardımcısına ve Belediye başkanına karşı sorumludur.

I. Emlak ve İstimlak Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu: Müdürlük tarafından görevlendirildiği konuların yasa, yönetmelik ve tüzükler uyarınca sonuçlanıncaya kadar ki aşamalarını takip etmek, müdürlük içindeki diğer işlemleri koordineli bir şekilde yürümesini sağlamakla görevli olup bu yetkisini kullanırken yetkili müdüre karşı sorumludur.

İ. Emlak ve İstimlak Personellerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Müdürlük tarafından verilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirip sonuçlandırmakla görevli olup, bu görevleri yerine getirirken yasalardan aldığı yetkiyi kullanırken yetkili müdüre karşı sorumludur.

J. Kiralama İşlemleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri, yine kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlamak ve sonuçlandırmakla görevli olup, bu görevleri yerine getirirken yasalardan aldığı yetkiyi kullanırken yetkili müdüre karşı sorumludur.

 

6. Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

A. Müdürlüğe gelen giden evrakların kaydını yapmak, evrakları konulara tasnifleyip arşivlemek, istenildiğinde evraka zimmet karşılığı vermek ve almak,

B. Müdürlük ile ilgili yazışmaların doğru-düzenli olarak ve zamanında daktilo etmekle görevli olup, görevinin gereklerini yerine getirmekten Emlak ve İstimlak Şefi ile Emlak ve İstimlak Müdürüne karşı sorumludur.