İşletme ve İştirakler Müdürü

Birim : İşletme ve İştirakler Müdürü
Müdür :
İletişim : 4013-isletme@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

İşletme Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d.Hizmet Alım İşçisi

 

C. Müdürlüğün Teşkilat Yapısı

İşletme Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Asfalt Üretim Tesisi Birimi    

c. Muhasebe ve Tahsilat Servisi

d. Otoparklar Servisi             

e. Sosyal Tesisler Servisi

 

D. İşletme İştirakler Müdürünün Görevleri

1. İşletme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisidir Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

3. Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içinde tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

4. Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

5. Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır. Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

6. Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,

7. Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilebilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

8. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

şeklindedir.

 

1. İşletme Müdürünün Yetkileri

1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

2. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

3. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi,

5. Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

6. Müdürlüğün ihale yetkilisi,

7. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

 

2. Muhasebe Servisinin Görevleri

1. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin kendilerine verilen Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına almak, Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterleri tutmak, kayıtları yapmak ve beyannameleri vermek,

2. 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun ilgili Maddeleri ve belediye meclisi ve encümenin belirleyeceği gelirle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yaptırmak ve denetimlerini yapmak

3. İşletmelerden gelen tahsilatları banka hesabına teslimatla yatırıp kontrol etmek,

4. Zamanında alınamayan gelirleri ilgili işletme sorumlularına takip ettirip gerekirse yasal tahsilat işlemini başlatmak ve sonuçlandırmak,

5. İşletme Müdürlüğünün giderlerini yapmak, 

6. Belediye muhasebe yetkilisi ile koordineli çalışmak,

7. Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,

8. Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek,

9. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak,

10. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak,

11. Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.  Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak,

şeklindedir.

          

3. Asfalt Üretim Tesisi Birimi Görevleri

1. Asfalt Üretim Tesisi Her an Üretimime hazır bulundurmak,

2. Asfalt Üretim Tesisinde bulunan makinelerin bakımını yapmak ve yaptırmak,

3. Asfalt Üretim Tesisinde TSE standartlarında asfalt üretmek, TSE standardında üretilip üretilmediğini kontrol etmek,

4. Asfalt Üretim Tesisinde bulunan Laboratuara gelen numunelerin deneylerini yapmak,

5. Asfalt Üretim Tesisinde görevli personelin sevk ve idaresini yapmak,

6. Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak,

şeklindedir.

 

4. Otoparklar Servisi  Görevleri

1. Otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek,

2. Şehir içinde kısa süreli parklaşmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapmak,

3. Otoparkların bulunan makinelerin bakımını yapmak ve yaptırmak,

4. Otoparklarda görevli personelin sevk ve idaresini yapmak,

5. Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak,

şeklindedir.

 

5. Sosyal Tesisler Servisinin Görevleri 

(ILICA TERMAL TESİSLER)

1. Kuzgun barajı göl alanı sosyal tesisler kurulması işletilmesi işlettirilmesi; Kuzgun Barajı göl alanında, faaliyet gösteren Gezi Teknesi ve Deniz Bisikletlerini Yönetip işletmek, sosyal donatı alanları oluşturmak, ortak kullanım alanları projelendirmek, yapmak, işletmek, işlettirmek. Ilıca termal tesislerinin, tamirat tadilat onarım bakım işlerini yapmak ,marka tescil işlemlerini yapmak ,günübirlik mesire alanı düzenlemek işeletmek işlettirmek,gerektiğinde ilave otel,motel,pansiyon,devremülk konaklama tesisleri yapmak yaptırtmak,

2. Gezi teknesi ve Deniz Bisikletlerine binen vatandaşların güvenliklerini sağlamak,

3. Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak,

şeklindedir.

 

Hanımlar Lokali

1. Kültür sosyal işler Müdürlüğüyle ortak Sosyo-Kültürel faaliyetlerde bulmak.

2. Eğitsel hizmetler (Temel Eğitimler, Resim, El Sanatları vb.) faaliyetlerde bulunmak.

3. Sportif hizmetler (Yüzme, Fitness, Plates) faaliyetlerde bulmak.

4. Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

Taş Medrese

1. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüyle ortak Sosyo-Kültürel faaliyetler bulunmak.

2. Eğitsel Hizmetler (Geleneksel El Sanatları, Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürel Sanatlar vb.) faaliyetlerde bulunmak.

3. Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.

4. İlgili mevzuat doğrultusunda Anıtlar Yüksek Kurulu veya tarihi alanlar ile ilgili kurul koruma kararı alınan (Balıklı göl, Gelinkaya Kalesi, Gezköy kilisesi vb.) yerler ile ilgili kurul kararı doğrultusunda tarihi dokuya zarar vermeksizin kolay erişim sağlanması yönlendirme çalışması yapmak.