Sinan KOÇ
Temizlik İşleri Müdürü

Birim : Temizlik İşleri Müdürü
Müdür : Sinan KOÇ
İletişim : 4449125-temizlik@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet Alım İşçisi

 

C. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a. Müdürlük

b. Çevre Denetim Birimi

 

D. Temizlik İşleri Müdürlüğünün  Görevleri

1. Belediye sınırları içerisindeki mahallelerin evsel katı atıklar ile curufların toplanması ve nakledilmesi.

2. Cadde ve sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi.

3. Gerektiğinde cadde ve sokakların yıkanarak temizlenmesi.

4. Ana arter ve bulvarların yaz aylarında yıkanması.

5. Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi

6. Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanmasını

7. Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılması,

8. İbadet yerlerinin iç ve dış temizliğini yapılması.

9. Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı ile boyanmasını sağlamak.

10. İnşaat atıklarının toplanması.

11. Okulların, okul öncesi ve öğretim süresince ve okul idarelerinin talepleri doğrultusunda temizlik çalışmalarını yapmak.

12. Sahipsiz arsaların temizliğini yapmak.

13. Temizlik İşleri ile ilgili olarak yapılan ihalelerin sözleşmelerindeki işlerin yasalara göre yaptırılması ve denetlenmesi; aylık hak edişlerin düzenlenmesi.

14. İşlerin yürütülmesinden Temizlik İşleri Müdürü,  Temizlik Denetim Elemanları ve Temizlik İşleri Memurları sorumludur.

15. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını, Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar. Faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar.

16. İhale ile yapılan işlerde şartnamelerdeki işlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve şartname gereklerini yüklenicilere yaptırmak.

 

E. Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri

1. Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

3. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

4. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

5. Müdürlüğün  kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

6. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

7. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

8. Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

9. Kamu ihale çerçevesinde Müdürlük ile  ilgili alımların mevzuata göre alımını sağlamak.

10. Genel temizlik, çevre temizliği ve mücadele için uygulanacak olan çöp toplama sistemini uygulamak ve gerekli görülen yerlere konteyner araç- gereci sağlamak. Müdürlüğe ait her türlü faaliyet raporlarını hazırlatmak.

 

Temizlik İşleri Müdürünün Yetkileri

1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

2. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

3. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

5. Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

6. Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

 

Temizlik İşleri Kaleminin Görevleri

1. Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evrak kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

2. Birimimizde açılacak olan dosyaların Standart Dosya Planına göre açılması ve Birimdeki tüm dosyalar her yıl başında tasnif edilecek yeni  yıla ait dosyalar Arşiv Yönetmeliğinin hükümlerine göre tanzim edilerek düzenli bir şekilde tutulacaktır.

3. Gizli gelen ve giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanmasına,

4. Müdürlükle ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin Temizlik İşleri Müdürünün gerekirse üst makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yaptırılması.

5. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Birimimize ait taşınır malların düzenli olarak kayıtlarının tutulması ve Kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması

6. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların (onaylar….. vb) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalarında saklanması,

7. Resmi Gazeteler günlük olarak incelenecek, Yeni çıkan Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerin takibi ve  dosyalanması,

8. Tüm bu görevleri yaparken Anayasaya, Uluslararası Antlaşmalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğ ve talimatlar dikkate alınacak, iş ve işlemlerin hukuka uygun, temel Hak  ve Özgürlüklere Saygılı, Din, Dil, Irk, Renk, Mezhep, Siyasi düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

9. Temizlik İşleri Müdürlüğünde tutulan günlük ataşmanları düzenlemek.

10. Müdürlüğümüzde çalışan personele ait puantajların düzenlenmesini sağlamak.

11. Ay sonlarında günlük tutulan ataşmanlara ve puantajlara göre müteahhit hak edişlerini düzenlemek.

12. Müdürlüğe ait yıllık bütçenin hazırlanmasını sağlamak.

13. Müdürlüğe ait her türlü faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

14. Vatandaşlardan gelen şikayetleri en hızlı şekilde değerlendirerek çözüme kavuşması sağlanmaktadır

 

Temizlik İşleri Denetim Elemanlarının Görevleri

1. Sorumluluğundaki Bölgenin; çalışan  araç ve işçilerin günlük  çalışmalarını denetlemek ve kontrol etmek.

2. Günlük tutulan ataşmanların çalışan araç ve işçilere göre düzenlenmesini sağlamak.

3. Yapılan günlük denetimlerdeki  aksaklıklarla ilgili tutanak düzenlemek.

4. Uygulamadaki çöp toplama sisteminin uygulanmasını sağlamak.

5. Alımı yapılmış olan bidon ve konteynerleri uygun yerlere koymak.

6. Vatandaşlardan gelen şikayetleri en kısa zamanda gidermek ve temizlik işleri müdürlüğüne sonuç hakkında bilgi vermek.

 

F. Çevre Denetim Biriminin Görevleri

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili mahrukatçılarda, hanelerde işyerlerinde vb. yerlerde denetim yapmak ve yaptırım kararlarını yönetmelik kapsamında uygulamak.

2. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Gürültü kirliliğinin kontrollerini ve denetimini yapmak, canlı müzik izin belgesi düzenlemek raporları incelemek ve şikayetleri yerinde ölçüm yaparak değerlendirmek.

3. Bitkisel atık yağların işletme, otel, motel, lokantalardan ve hanelerden düzenli, kontrollü toplanmasını sağlamak. Konu ile ilgili halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için okullarda, hanelerde eğitim çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek.

4. Belediyenin çevre iznine tabi işletmeleri için Çevre Yönetim Birimi kapsamında çevre izin lisans işleri ile aylık, yıllık denetimlerinin takibini yapmak.

5. Hazırlanan yıllık programa göre yılı içerisinde yapılacak ihalelere ilişkin proje, yaklaşık maliyet ve ihale dokümanı hazırlıklarını yapmak.

6. İhale kararı, sözleşme, işyeri teslim ve işe başlama, kontrollük hizmetleri, hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

7. Müdür, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapmak.

8. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen şikâyetlerin değerlendirmek.

9. Çalışanların sevk, izin, rapor ve görevlendirme takibini yapmak.

10. Kamu ihale kanunu çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek (onaylar…vb) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalanması görevlerini yürütmek.

 

Çevre Denetim Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin, Gürültü kirliliğinin kontrollerini ve denetimini yapmak veya yaptırmak.

2. Atık yağların düzenli, kontrollü toplanmasını sağlamak ve Halkı bilgilendirmek için  eğitim seminerleri düzenlemek.

3. Hazırlanan yıllık programa göre yılı içerisinde yapılacak ihalelere ilişkin proje, yaklaşık maliyet ve ihale dokümanı hazırlıklarını yapmak ve yaptırmak. İlgili evrakları Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın onayına sunmak.

4. İhale kararı, sözleşme, işyeri teslim ve işe başlama, kontrollük hizmetleri, hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve yapılmasının sağlanması.

5. Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapar veya yaptırır.

6. Birim içerisinde ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlar.

7. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen şikâyetlerin değerlendirilmek üzere ilgili ekiplere sevkinin sağlanması.

8. Birim çalışanlarının sevk, izin, rapor ve görevlendirmelerinin takibinin sağlanması.

9. Belediyemiz Karar organı olan Meclis ve Encümenin almış olduğu kararlar ile kanun, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

10. Birim bürolarının tertipli, düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması. Kamu ihale kanunu çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların (onaylar….. vb) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalarında saklanmasının sağlanması.

 

Çevre Denetim Birimi Teknik Eleman ve Denetim Elemanlarının Görevleri

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava kirliliğinin, Gürültü kirliliğinin kontrollerini ve denetimini yapmak.

2. Atık yağların düzenli, kontrollü toplanmasını  sağlamak.

3. Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapar.

4. Birim içerisinde ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlar.

5. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen şikayetlerin değerlendirilmek.

6. Belediyemiz Karar organı olan Meclis ve Encümenin almış olduğu kararlar ile kanun, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

7. Birim bürolarının tertipli, düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması.

8. Birime ait aracın Temiz, Bakımlı, sürekli çalışır vaziyette olmasını sağlamak ve bakım, onarımını yaptırmak.