Naci BAYRAK
Kırsal Hizmetler Müdürü

Birim : Kırsal Hizmetler Müdürü
Müdür : Naci BAYRAK
İletişim : 2200-kirsal@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Aziziye Belediye Meclisi'nin 04/05/2015 tarih ve 164 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet Alım İşçisi

 

C. Görevleri

1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görevi başta kamu hizmetinin etkin ve güvenli bir şekilde sunulması, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin en kısa sürede çözümlenmesi hedeflenmek üzere aşağıda belirtilmiştir;

2) Muhtarların daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla etkinliklerinin ve işlevlerinin artırılması için çalışmalar yapmak,

3) Muhtarlık işleri Müdürlüğü'ne ayrılan bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıt altına almak,

4) Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

5) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

6) Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca gerektiğinde muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

7) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

8) İçişleri Bakanlığı'na 3 (üç)’er  aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

9) Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

10) Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

11) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

12) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

13) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detaylar çalışmalar gibi işlemleri yürütmek,

14) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

15) Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

16) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların uygulama adımlarını belirlemek,

17) Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların diğer talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

 

Halka İlişkiler Biriminin Görevleri

1) Vatandaşlardan gelen başvuruları, (Telefon, mektup sözlü ve yazılı müracaat, e-mail ile ilgili birimlere göndererek sonucu hakkında vatandaşı bilgilendirmek,

2) Başbakanlık İletişim Merkezinden (Doğrudan Başbakanlık ) Belediyemizle ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirerek sonucu vatandaşa ve Başbakanlık İletişim Merkezine bildirmek,

3) İlimizde Belediyemizin gerçekleştirdiği Sosyal Kültürel ve Sportif faaliyetlerde yapılan müracaatları dikkate alınarak gerekli tasvip ve listelemeyi yaparak ilgili birimlerimize gereği yapılmak üzere ulaştırmak,

4) Belediye amaç ve hedeflerine bağlı olarak, hızlı ve etkili iletişim yolları kullanılarak hedef kitleyle sürekli iletişim halinde bulunulması, halkla ilişkiler hususunda verimliliği ve etkinliği artırıcı araştırma ve çalışmaların yapılması,

5) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakların Belediyemiz evrak – kayıt (SAMPAŞ) üzerinden evrak kayıtlarının ve takibinin yapılması,

6) Belediyemiz toplantı ve etkinliklerinin Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Üyelerini vb. bilgilendirilmek ve katılımlarının sağlanması için SMS gönderilmesi,

7) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen evrakların kayda alınarak zimmet ile ilgili birime havalesi,

8) Müdürlüğün işlerinin en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırılması üzerine planlar yapılması,

9) Halkla İlişkiler Birimi görevlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

 

Yardım Hizmetleri Biriminin Görevleri

1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden gerekli belgeleri istemek ve gerekli incelemeleri yapmak,

2) Belediye sınırları içinde ihtiyaç sahibi içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilerle, hükümlü ailelerinin gerek tespit edilmesinde gerekse başvurularının değerlendirilmesinde çalışmalar yapmak ve bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlarını 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi kapsamında belirlemek, düzenlemek,

3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin (i) bendinde belirtilen sosyal hizmet ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,

4) İlimiz genelinde sosyal yardım hususunda destek programı yürütmek, koordinasyon ve işbirliği geliştirmek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak,

5) Ramazan ayında  iftar çadırlarını kurmak ve yemek organizasyonuna yardımcı olmak,

6) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kırtasiye yardımı Engelli vatandaşlarımıza sandalye yardımı yapmak,

7) Toplu Sünnet ve nikâh programlarını hazırlamak,

8) Yardım Hizmetleri Birimi görevlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık İşleri Müdürüne karşı sorumludur.