Şahsenem GÖK
Hukuk İşleri Müdürü

Birim : Hukuk İşleri Müdürü
Müdür : Şahsenem GÖK
İletişim : 1700-hukuk@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet Alım İşçisi

 

B. Görevleri

1. Hukuk İşleri Müdürlüğü Aziziye Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile  Yönetmeliklere göre Belediye Başkanı'nca  verilen vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramakla  görevlidir.

2. Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde, Avukatlar vasıtası ile  Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder, İcra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli işlemleri yapar ve davaları sonuçlandırır, aleyhe kararları  temyiz eder.Gerektiğinde yüksek mahkemelerde mürafalı duruşmalara katılır.

3. Başkanlık Makamı ve Belediye Müdürlüklerinin istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında  görüş belirtir.

4. Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapar ve yaptırır.