Nihat PESEN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Müdür : Nihat PESEN
İletişim : 1600-kultur@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d.Hizmet Alım İşçisi

 

C. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a. Müdür

b. Basın Yayın Birimi

c. Kent Konseyi Birimi

d. Etüt Eğitim Birimi

e. Spor Birimi

 

D. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  Görevleri

1) Başkanlık Makamının emir ve onayı üzerine Aziziye'de yaşayan vatandaşlarımıza Belediyemiz ile ilgili faaliyetleri duyurmak, Şehrimizin Kültür ve Sosyal yaşamına katkıda bulunmak, sivil toplum örgütlerinin belediyemizin yaptığı faaliyetlerde etkin katılımını sağlamak.

2) 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 76. maddesi doğrultusunda Kent Konseyi Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.

3) Basın Yayın Birimi,  Kent Konseyi Birimi,  Etüt Eğitim ve Spor  Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.

4) Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.

 

E. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görevleri

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri

1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi, 

5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

            

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

1) 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevleri doğrultusunda Belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerini tasarlayıp, gerekli alt yapıyı hazırlamak. Faaliyet sahası ile ilgili projeler ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak, onaylanan sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek.

2) Konser, konferans, sergi ve seminerler düzenlemek.

3) Yapılan faaliyetlerle ilgili görüntü ve fotoğrafları arşivlemek.

4) Belediyemiz tarafından yıl içerisinde düzenlenecek kültürel etkinlikler için ilgili yazışmaların yanı sıra davetiye, broşür, ilan v.b. şekillerde duyurularını yapmak.

5) Belediyemizin etkinliklerini ve çalışmalarını içeren afişleri hazırlayıp, şehrimizin muhtelif bölgelerinde bulunan billboardlara asılmasını sağlamak.

6) Belediyemizin tüm birimlerince yapılan çalışmaların fotoğraflarını çekmek, basın bültenlerini hazırlayıp belediyemiz internet sitesinde yayınlamak.

7) Belediyenin faaliyetlerinin kitaplaştırılması için komisyon oluşturup, basılmasını sağlamak.

8) Basılan kitap, broşür, dergi vb. yayınların dağıtım işlerini yürütmek.

9) Belediyemize gelen yerel ve ulusal gazetelerin abonelik işlemlerini takip etmek.

10) Gelen yerel gazetelerin arşivini yapmak.

11) Gazetelerde belediyemizle ile ilgili çıkan haberler kesilip, küpürlenerek başkanlık makamına sunmak.

12) Cenaze ve diğer ilanların Belediye hoparlöründen ve anlaşmalı radyodan ilanlarının yapılmasını sağlama

13) Ulusal ve yerel basın kuruluşlarının (TV ve Gazeteler), Belediyemiz çalışmaları hakkında talep etmiş oldukları bilgi, belge, fotoğraf, görüntü gibi materyalleri hazırlayarak ilgili makama ulaştırılmaktadır.

 

KENT KONSEYİ BİRİMİ

1) 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 76. Maddesi  doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

2) Kent Konseyi Olarak çalışma gurupları

  - Eğitim Çalışma Gurubu

  - Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu

  - İmar ve Çevre Çalışma Gurubu

  - Sağlık Çalışma Grubu

  - Engelliler Meclisi

  - Kadınlar Meclisi

  - Gençlik Meclis

3) Çalışma guruplarının ve meclislerinin toplantılarını düzenleyerek üyelerine duyurmak, toplantılara katılarak toplantı tutanaklarını düzenleyerek imzalarını tamamlamak.

4) Toplantıda alınan kararların gerekli yazışmalarını yapmak ve uygulamaya geçirmek

5) Çalışma Guruplarının ve meclislerin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürütmek

6) Kent Konseyini ilgilendiren resmi yazışmaları yapmak

7) Günün anlam ve önemine uygun Kültürel etkinlikler yapmak

8) Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının talepleri doğrultusunda geziler, festivaller, söyleşi, kurs ve seminerler düzenlemek.

 

ETÜT EĞİTİM BİRİMİ

Sabit geliri olmayan, asgari ücretli ya da çeşitli nedenlerle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocukları başta olmak üzere, dershaneye gidebilme olanağına sahip olamayan dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla açılan Bilgi Evleri zamanla tüm mahalle sakinlerine ve talebi bulunan tüm vatandaşlarımıza kapılarını açmıştır. Şehrimizin farklı semtlerinde faaliyet gösteren 7 ayrı Bilgi Evinde TEOG-YGS-LYS sınavlarına yönelik kursların yanı sıra AFEMEK(Afyonkarahisar Belediyesi Mesleki Eğitim ve El Sanatları) Kursları, yaz döneminde yaz Kur’an Kursları, özel günlerde (nişan, toplantı, doğum günü vs.) toplantı salonlarının kapıları açılarak mahalle sakinlerinin taleplerine cevap vermeye özen gösterilmiştir.

 

SPOR BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevleri doğrultusunda Belediyenin Sportif faaliyetlerini tasarlayıp, gerekli alt yapıyı hazırlamak.

Faaliyet sahası ile ilgili projeler ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak, onaylanan sportif faaliyetleri düzenlemek.

Halkımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek, sporu sevdirmek, birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek.

1) Atatürk Yol Koşusu

2) Voleybol Turnuvası

3) Basketbol Turnuvası

4) Futbol Turnuvası

5) Satranç Turnuvası

6) Masa Tenisi Turnuvası

7) Bisiklet Yarışması düzenlemek.