Murat ÇALMAŞUR
Fen İşleri Müdürü

Birim : Fen İşleri Müdürü
Müdür : Murat ÇALMAŞUR
İletişim : 6001-fenisleri@erzurumaziziye.bel.tr

Görev Tanımı :

A. Kuruluşu

5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d.Hizmet Alım İşçisi

 

C. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a. Müdür

b. Yapım Birimi

c. Yol Birimi

d. Asfalt Birimi

e. Makine İkmal Bakım Onarım ve Şehir içi Ulaşım Birimi

 

D. Fen İşleri Müdürlüğünün  Görevleri

1. Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu,1580 Sayılı Belediye Kanunu,3194 Sayılı İmar Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2683-5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ayrıca diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile birlikte yeni çıkacak kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda her türlü çalışmaları tamamlamak,

2. Kendi hizmet alanı içine giren İşlerin Yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yapmak ve yaptırmak,

3. Belediye sınırları dahilinde meydan, bulvar, cadde ve ara yolları yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

4. Başkanlıkça onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç,binek aracı, iş makinaları ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak ve hazırlatmak,

5. Belediyemiz tarafından yaptırılması düşünülen her türlü üst yapı, tesis, otopark , yeşil alan ve Mülki binaların bakımı tamiri ve yenilenmesini yapmak ve yaptırmak.

6. Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

7. Yeni yolları açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların  bakım ve onarımını  yapmak yaptırmak. Yaya kaldırımlarının düzenlenmesi ve bakımı, Maili inhidam yapıların tespit edilmesi, raporlarının tanzim edilmesi ve yıktırılması, istimlakı yapılan binaların yıkımını sağlamak. Şehir içi yol çizgilerinin yapılması, Taş ve kum ocaklarının tahsisleri, ÇED raporlarının alınması, işletme ruhsatlarının alınması ve işletilmesi, şehir içi trafik işaret ve levhalarının konulması ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

 

E. Fen İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Fen İşleri Müdürünün Görevleri

1. Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3. Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5. Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

7. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

8. Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

 

2. Fen İşleri Müdürünün Yetkileri

1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

2. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

3. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

5. Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

6. Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

 

3. Yapım Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Mülkiyeti Belediyemize ait binaların tamir ve bakımlarının yaptırılması.

2 Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi için projeler üretilmesini sağlamak.

3. Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin  hazırlanmasını sağlamak,

4. İhale, sözleşme, yer teslimi, işe başlama, hakediş, geçici kabul ve kesin kabul gibi işlemleri yapmak veya yaptırmak.

5. İşlerin  teknik kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

6. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

7.  Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

 

4. Yapım Birimi Teknik Elemanları Görevleri

1. Mülkiyeti Belediyemize ait binaların tamir ve bakımlarının yapılmasının sağlanması.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi için projeler üretilmesi.

3. Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin  hazırlanması.

4. İhale hazırlama, İhalenin sözleşme, yer teslimi, işe başlama, hakediş, geçici kabul ve kesin kabul gibi işlemlerinin yapılması.

5. İhalesi yapılan yerlerin teknik kontrolünü yapmak.

 

5. Yol Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Yeni kavşak, orta refüj, kaldırım  ve parke yol  yapmak veya yaptırmak.

2. Parke yolların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

3. Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

4. Hak ediş hazırlamak ve hazırlatmak.

5. Yol üzerindeki sanat yapılarının yapımı.

6. Yeni açılan yolların parke  kaplanması.

7. Parke yolların bakımı, onarım ve tamirini yaptırmak.

8. Hakedişler ve işin kabulünü yapmak.

9. İşlerin teknik kontrolünü yapmak.

10. İmar Müdürlüğünden gelen  Maili İnhidam durumdaki binaların yıkım  çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

11. Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak; sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, birimin  bütün personelinden, makine ve araçlarda yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.

12.Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılmasını sağlamak.

13. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

14.Başkanlık Makamı’ nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

 

6. Yol Birimi Teknik Elemanları Görevleri

1. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimiz muhtelif mahalle, sokak ve caddelerine ait yolların bakımı, tamiri ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

2. Yapılacak İşlerin projesini hazırlamak.

3. Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanmasını sağlamak.

4. İhale hazırlama, ihalenin sözleşme, yer teslimi, işe başlama, hak ediş, geçici kabul ve kesin  kabul gibi işlemlerin yapılmasını sağlamak.

5. İhalesi yapılan yerlerin şantiye şefliği ve kontrollüğünü yapmak.

6. İhalesi yapılan yerlerin trafik ve emniyet tedbirlerinin almak ve aldırtmak.

 

7. Asfalt Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Yeni stabilize, sathi, asfalt yol yapmak veya yaptırmak.

2. Stabilize, sathi, asfalt yol ve yolların bakım ve onarımlarını yaptırmak.

3. Stabilize, sathi, asfalt yol  ve yolların ihtiyaçlarını belirlemek.

4. Stabilize, sathi, asfalt yol  ve yolların ihtiyaçlarına göre metraj ve keşif çıkarmak hazırlamak ve hazırlatmak.

5. Hakediş hazırlamak ve hazırlatmak.

6. Yeni açılan yolların durumuna göre Stabilize, sathi ve sıcak asfalt ile kaplanmasını yaptırmak.

7. Yollarda meydana gelen bozuklukları gidermek.

8. Hakedişler ve işin kabulünü yapmak.

9. Teknik kontrolünü yapmak.

10. İmar Müdürlüğünden gelen  yeni açılacak olan yolların düzenlemesini yapmak.

11. Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak; Sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, birimin  bütün personelinden, makine ve araçlarda yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.

12. Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılmasını sağlamak.

13. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

14. Başkanlık Makamı’ nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

 

8. Asfalt Birimi Teknik Elemanları Görevleri

1. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçemiz muhtelif mahalle, sokak ve caddelerine ait yolların bakımı, tamiri ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

2. Yeni açılacak olan yolların kot ve eğimini belirlemek.

3. Yapılacak İşlerin projesini hazırlamak.

4. Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması.

5. İhale hazırlama, ihalenin sözleşme, yer teslimi, işe başlama, hak ediş, geçici kabul ve kesin  kabul gibi işlemlerin yapılması.

6. İhalesi yapılan yerlerin şantiye şefliği ve kontrollüğünü yapmak.

7. İhalesi yapılan yerlerin trafik ve emniyet tedbirlerinin almak ve aldırtmak.

 

9. Makine İkmal Bakım onarım ve Şehir İçi  Ulaşım Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak; Sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, bütün personelinden ve makine parkında yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.

2. Makine ve atölye tezgâh parkının maksimum randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını sağlamak, bunun için gerekli olan her türlü emniyet ve teknik tedbiri almak.

3. Diğer müdürlüklerden iş ve istek formuyla iletilerek talep edilen iş, araç ve gereç vs. ile ilgili olarak iş programını yapmak, makine parkında bulunan tüm ekipmanın maksada, işe ve araziye uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, iş programının aksamaması için gerekli tedbirleri almak, aldırmak.

4. Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin organizasyonunu yaparak atölye ve makine parkı ile ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek. Aziziye Belediyesince satın alınan araç, gereç, iş makinası, tezgâh, teçhizat vs ekipmanlar için sicil kartı tanzim ederek tamamlayıcı dokümanları ile birlikte birimi bünyesinde muhafaza etmek. Yeni alınan araç ve iş makinelerinin, trafik, tescil yapılmasını sağlamak.

5. İşletilmesinde fayda görülmeyen teknik ekipmanları, ilgili yasa ve yönetmelikler
çerçevesinde araç veya hurda olarak satılabilmesi için gerekli evrakları hazırlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazışmalar yapmak, takibini yapmak.

6. Teknik kontrolünü yapmak.

7. Araç ve İş Makinelerinin akaryakıt ve yedek parça alımını sağlamak.

8. Araçların fenni muayenelerini ve sigorta işlemlerini yapmak ve yaptırmak.

9. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

10. Tüm belediye birimlerinin çalışmalarına destek sağlamak.

11. Başkanlık Makamınca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.