10/04/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 10/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 10/04/2019 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Recep YILMAZ, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

 

Toplantıya Katılmayanlar; Sefer KARA’ nın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Canip ÖZSOY mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.  

 

  • Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1-  5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde “Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile en az iki Kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçe. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar” denilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Divan Kâtip Üyeliği Seçimine geçildi. Meclis Başkanı oylama geçmeden önce tasnif komisyonuna grupların aday göstermelerini istedi. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İsmail ARSLAN teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Hüseyin GÜLER ve İsmail ARSLAN yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde; Necmettin SEFEROĞLU 20 oy, Ayşe AYDIN 18 oy alarak Asil Divan Kâtip Üyeliğine, Atilla SEVİM 15 oy, Metin AYGÜN ise 9 oy alarak Yedek Divan Kâtip Üyeliğine 2 yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde “Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile en az iki Kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar” denilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Meclis Başkanı oylama geçmeden önce tasnif komisyonuna grupların aday göstermelerini istedi. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İsmail ARSLAN teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Hüseyin GÜLER ve İsmail ARSLAN yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 4 oy geçersiz olduğu tespit edildi. Mehmet AKARSU 19 oy, Ali AYDIN 19 oy, Mürsel ETEGÜL 2 oy ve Yalçın PİRİNÇCİ 2 oy aldıkları tespit edilmiş olup, Meclis 1. Başkan Vekilliğine 19 oyla Mehmet AKARSU, Meclis 2. Başkan Vekilliğine 19 oyla Ali AYDIN 2 yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İsmail ARSLAN teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Hüseyin GÜLER ve İsmail ARSLAN yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 24 oy kullanıldığı, 24 geçerli oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Haluk Ziya YAĞMA 24 oy, Belediye Meclis üyesi Abdussamet ACAR 24 oy almış olup, Encümen üyeliğine Haluk Ziya YAĞMA 24 oy, Abdussamet ACAR 24 oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonunun seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına, 4 adet Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 Adet Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 arkadaşımızı seçeceğiz; Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, İmar Komisyonu Başkanlığına Ömer Faruk YARBA, komisyon üyeliğine Mücahit POLAT, Barış KÖSE ve Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEÜL ise İsmail ARSLAN’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına, buna göre 4 adet Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 Adet Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 arkadaşımızı seçeceğiz. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Ömer Faruk TÖREMEN, komisyon üyeliğine, Sefer KARA, Atilla SEVİM ve Ali AYDIN, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail KARAGÖZ’ ü teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

6- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  İlçemizdeki Kültür, Gençlik, Spor Ve Sosyal Yardım konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu kurulmasına ve üye sayısının 5 olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Komisyon Başkanlığına, Mualla Turan SAYKAL, Komisyon Üyeliğine, Haluk Ziya YAĞMA, Recep YILMAZ ve Necmettin SEFEROĞLU komisyon üyesi olarak teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Yalçın PİRİNÇCİ teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna seçilmişlerdir.

 

7- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  İlçemizdeki çevre ve sağlık konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu kurulmasına ve üye sayısının 5 olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Komisyon Başkanlığına, Mustafa ÖREN, Komisyon Üyeliğine, Abdulkadir BULUT, Ayşe AYDIN, Mehmet KENAN komisyon üyesi olarak teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Serkan YILDIZ teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu seçilmişlerdir.

 

8- 5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununun 10. Maddesi ve Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. Maddesinde belirtilen “Nüfusu 500.000’ e kadar olan Belediyelerden 1 meclis üyesi Nüfusu 500.001’ den fazla olan Belediyelerden 2 meclis üyesi doğal üyelerle birlikte birlik meclisini oluşturur” denilmektedir. Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Asil Üyeliğe Abdulkadir BULUT, Yedek Üyeliğe ise Ayşe AYDIN İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

9- Belediyemizin Erzurum – Erzincan – Bayburt Kalkınma Birliğine ve diğer illerdeki birliklere, kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü etkinliklerde Belediyemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Meclis üyelerinden Ömer Faruk YARBA ve Barış KÖSE işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

10- 5393 sayılı Belediye kanunun 20. Maddesinde “Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir”  denilmektedir. Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2019 Nisan ayı Meclis toplantısından itibaren tüm Meclis görüşmelerinin sesli ve görüntülü olarak kayda alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- Belediyemizin görev ve hizmetleri ile ilgili yurt dışında düzenlenecek olan toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeni ile Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı ve gerektiğinde Belediye Başkanının uygun görüşü doğrultusunda Meclis üyelerinin yurt dışına çıkışı hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/62 sayılı genelgesi doğrultusunda Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Yurt Dışına Çıkışı için izin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

12- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 29/01/2019 tarih 336431 sayılı yazılarında 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanununun 4. Maddesinde  “ Murakabe heyetiyle koruma meclisine aza seçilebilmek için belediye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak ve aynı zirai sahada ziraatle meşgul bulunmak şarttır. Şu kadar ki, bunların belde sakini olup olmadıklarına bakılmaz. Köy Kanununun 30 uncu maddesi bu seçimlerde de caridir.  Koruma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiyle toplanan belediye meclisi tarafından gizli reyle ve dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta beşi asli, beşi yedek aza olmak üzere on kişi seçilir. Asli azalar arasında inhilal vukuunda yedek azadan en fazla rey alan boşalan yere geçer. Müsavi rey almış olanlar arasında kur'a çekilir. Koruma meclisi azaları aralarından gizli reyle bir reis ve bir reis vekili seçerler ” denilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Çiftçi Malları Koruma Heyeti oluşturulması halinde Murakabe Heyeti üye seçimine geçildi. Meclis Başkanı Meclise hitaben 5 asil 5 yedek üye 4 yıl görev yapmak üzere seçilecektir dedi. Tasnif komisyon üyeliğine, Hüseyin GÜLER ve İsmail ARSLAN yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Yapılan tasnif neticesinde 23 oy kullanıldığı, 23 geçerli oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Çiftçi Malları Koruma Heyeti oluşturulması halinde Murakabe Heyetinde görev almak üzere; Asil Üyeliğe Mehmet KENAN 22 oy, Abdussamet ACAR 21 oy, Hüseyin GÜLER 22 oy, Yalçın PİRİNÇCİ 20 oy, İsmail ARSLAN 20 oy, Yedek Üyeliğe Haluk Ziya YAĞMA 20 oy, Mustafa ÖREN 20 oy, İsmail KARAGÖZ 19 oy, Ali AYDIN 20 oy, Serkan YILDIZ 19 oy alarak oy birliği ile 4 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

13- Belediye Başkanlığımız tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulurBaşkan Yardımcısı olarak atanan Ömer Faruk TÖREMEN’ e aynı kanun maddesinin 7. Fıkrası gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ünü aşmamak kaydıyla verilecek olan aylık ödeneğin 3/2’ i oranında verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14- Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin 07/03/2019 tarih 164 sayılı yazıları ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Birlik Tüzüğünün 7. Maddesinin (a) bendi ve 7. Maddesinin (b) bendi gereğince 1 asil 1 yedek üye seçilerek bildirilmesi istenmekte olup; bu üyelerin seçilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı grup sözcülerine adaylarını belirtmelerini istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Abdulkadir BULUT, Asil üyeliğe Mehmet AKARSU Yedek üyeliğe Mustafa ÖREN’ i teklif etti. Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Mürsel ETEGÜL aday belirtmedi. Asil üyeliğe Mehmet AKARSU, Yedek üyeliğe Mustafa ÖREN işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

15- 2018 yılı faaliyet raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                          Necmettin SEFEROĞLU                                                Meclis Başkanı                                                                      Kâtip Üye                                          

 

 

 

     Mehmet AKARSU                                                                                Ayşe AYDIN

  Meclis 1. Başkan Vekili                                                                               Kâtip Üye


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.