02/08/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Ağustos ayı olağan toplantısı 02/08/2019 Cuma günü saat 13:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN ve Yalçın PİRİNÇCİ

 Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY’ un mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Recep YILMAZ ve Mehmet KENAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 2  Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- Belediye Meclisi tarafından 09/05/2019 tarih 2019/58 sayılı Meclis kararı ile Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edilen İlçemizdeki yaya geçişlerinin engelli vatandaşlarımıza uygun olup olmadığı hususları hakkında Komisyon Başkanı Mustafa ÖREN tarafından Meclise bilgi verilmiş, bu bilgiler doğrultusunda bulunan aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına; Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 3 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 5 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek 1 adet 4 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Zabıta Memur kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan 2019 yılı Teftiş Layihası 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesine istinaden Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 4- Hazineye ait Gezköy Mevkii 1. Organize Sanayi yerleşkesinde bulunan 0 ada 4350 nolu parseldeki taşınmaz 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda 11/12/2018 tarih ve 232291 sayılı oluru ile Belediyemize tahsis edilmiş olup, Belediyemiz Meclisinin 08/02/2019 tarihinde almış olduğu 2019/17 sayılı Meclis kararında kiraya verme süresi belirtilmediğinden Meclis kararının yeniden görüşülerek;  Tarafımıza tahsis edilen taşınmazın 2. Kısım baskı tesisi olarak kullanılacak olan yerin ve 3. Kısım ise hayvan kesim (mezbahane) olarak kullanılacak olan yerin 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Belediye Meclisi, 02.08.2019 Cuma günü saat 13.00’de 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesiuyarınca Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ nın başkanlığında, meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı. Belediye Meclisinin bugünkü toplantısına ait gündemin 7 Maddesini oluşturan, Anayasanın 127. Maddesinde tanımlanan kamu idaresi Belediyelere 13/07/2005 tarih Ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleriyle ve diğer bir çok kanunlarla insan hayatına beşikten mezara kadar devamlı ve zorunlu çok çeşitli görevler verilmiş ve muhtelif hizmetler yüklemiştir. Belediyeler bu görevleri ve yüklenilen zorunlu hizmetleri yine çeşitli kanunlarla sağladıkları maddi imkânlarıyla yerine getirmektedirler. Belediyelerin maddi kaynakları tanımlamasında para, menkul ve gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere hiçbir şekilde haczedilemeyeceği hükmüne bağlanmıştır.

Bu nedenle; 

1) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan vergi, resim, harç ve katılım payları ve tarifelerle tahsil

edilen ücret ve gelirlerinin,

2) 3194 Sayılı İmar Kanununa göre yapılan imar uygulamaları nedeniyle sağlanan imar harçları ve ücretlerinin,

3) Bilumum idari para cezalarının,

4) Belediyemize ait tüm işletmelerden, şirketlerden ve genel müdürlüklerden sağlanan gelirlerinin,

5) İller Bankası marifetiyle Gelir Vergisi tahsilâtından nüfus oranına göre dağıtılan paylarının,

6) Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden sağlanan paylarının,

7) Kira gelirlerinin,

8) Kamu İdari ve Müesseselerinin yardımlarının,

9) Şartlı ve şartsız her türlü ayni ve nakdi bağışlarının,

10) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen mal satış gelirlerinin,

 15/07/2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un “Kesinti yapılması” Başlıklı; “(1) Bu Kanunda, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen paylar vergi hükmündedir.” hükmündeki 7. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son paragrafında “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gereği, 277 Sayılı Kanunun 1. maddesi, (5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu İle Diğer Kanunlarla, Belediyelere verilen payların Belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun) 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 1. bendinde “Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar” ın hacz olunamayacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen kanunun 1. bendi ile ilgili olarak (Özel yasalarda haczi mümkün olmadığı ön görülen mal ve haklar) yani (Belediyelerin Kamu Hizmetine tahsis edilmiş mal ve gelirleri) bahsi, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile İİD tarafından ittihaz olunan kararlar, Yüksek Mahkeme İçtihatları, Belediyemize ait fiilen kullanılan tüm demirbaşların, taşınır mallar ve araçların, tapuda kayıtlı tüm taşınmazların, hizmet işlerinde kullanılan belediyemize ait hizmet araçlarının, Belediyemizin vergi gelirlerinin toplandığı Ziraat Bankası Ilıca Şubesindeki TR 96 0001 0007 2856 2345 6250 40 ve TR 30 0001 0007 2828 9810 1450 36 numaralı, Halk Bankası Dadaşkent Şubesindeki TR 60 0001 2001 4840 0016 1000 01 numaralı, Türkiye Ekonomi Bankası Lalapaşa Şubesindeki TR 61 0003 2000 0000 0059 2296 42 numaralı, Denizbank Saraybosna Şubesi TR 95 0013 4000 0151 3595 5000 01 numaralı banka hesaplarındaki vergi, resim, harçlar, paylar, İller Bankası hisselerimiz vb. şekilde tahsil edilen paraların, kamu hizmetlerinin (İmar, ulaşım, esenlik, sağlık, temizlik, Belediye personelinin maaş, ücret ve sosyal hakları ödemeleri vb.) Belediye görevlerinin yapılması amacıyla ve yaklaşık 62.000 İlçe halkımızın daha iyi, sağlıklı, düzenli, zamanında ve aksamadan hizmet alabilmesi için amme menfaatine ve kamu hizmetine tahsisine, Yukarıda anılan ilgili kanunlara, Yargıtay 12. HD. nin ve İİD Kararlarına, Yüksek Mahkeme içtihatları ve diğer mahkeme kararlarına dayanarak Belediyemize ait kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan taşınır, taşınmaz tüm malların, akarlar, bankalardaki paralar, proje karşılığı elde edilen gelirler, şartlı bağışlar, vergi, resim ve harç gelirleri para hükmünde olan değerleri ile hak ve alacakların kamuya tahsisli olmasına; ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğünün 29/07/2019 tarihli yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Teklif meclisimizce uygun görülerek yukarıda yazılan, Belediyemize ait kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan tüm taşınır, taşınmaz tüm malların, akarlar, banka hesaplarının, proje karşılığı elde edilen gelirler, şartlı bağışlar, vergi, resim, harç ve katılım paylarının, para hükmünde olan değerleri ile hak ve alacakların “Kamuya Tahsisli” olmasının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı 12691 ada 1 nolu parsel, 12692 ada 1 nolu parsel, 12695 ada 1 nolu parsel, 12696 ada 1 nolu parsel ve 12697 ada 1 nolu parsellerde kaytlı taşınmazlar, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Ticaret Alanı olarak görülmektedir. Ticaret alanlarının alansal büyüklükleri ve yapılaşma koşulları meri imar planları ile aynı olup, plan değişikliği ile kadastral kayıtlıktan dolayı imar planına uygun konumlanmadığından, plan değişikliği yapılması durumunda kalınmıştır. Şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 22 metrelik yolun üst kısmındaki otoparklar kaldırılmıştır. Kaldırılan otoparklar 22 metrelik yolun alt kısmında yeniden düzenlemiş olup, yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Zeynel ABİDİN Ercan KADIOĞLU adına kayıtlı 10006 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 740 KW gücündeki GES sahasına ilaveten DC güç artırımı yapılacağından dolayı söz konusu parselde İlave İmar Planı talep edilmektedir. Hazırlanan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca (Yeşil) Mahallesi Gıldikler Mevkiinde bulunan Kentsel Dönüşüm Alanı için Belediyemiz Şehir Plancısı tarafından hazırlanan Revizyon İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 9- Aziziye İlçemizin muhtelif mahallelerinde mülkiyeti Belediyemize ait olan, hâlihazırda ilimizde hizmet veren çeşitli kamu kuruluşları (Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vs.) tarafından kullanılan aşağıdaki tabloda belirtilen 14 adet taşınmazın Aziziye Belediyemizin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesine verilmesi suretiyle mahsup edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüz Ölçümü

₺/M²

Birim Fiyatı

1

Gezköy

 

250

Okul ve Lojman

4.316,00

1.000,00

2

Gezköy

 

2609

Arsa

226,00

650,00

3

Gezköy

6499

3

Arsa

6.272,65

650,00

4

Gezköy

1760

5

Arsa

9.011,20

650,00

5

Gezköy

1725

1

Arsa

775,00

450,00

6

Gezköy

1971

3

Arsa

453,00

500,00

7

Gezköy

1971

2

Arsa

1.000,00

500,00

8

Gezköy

 

2610

Arsa

215,00

650,00

9

Gezköy

 

2607

Arsa

194,52

650,00

10

Gezköy

 

2611

Arsa

221,00

650,00

11

Gelinkaya

 

739

Tarla

24.880,72

35,00

12

Ilıca

9997

3

Arsa

519,46

500,00

13

Ilıca

3178

1

Arsa

773,96

100,00

14

Ilıca

3178

2

Arsa

1.110,52

100,00

 10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde Mülkiyeti Mehmet ACA adına kayıtlı 0 ada 1014 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarında Depolama Tesisi alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parselde Turizm Konaklama Tesisi Akaryakıt İstasyonu ve Tır Garajı yapımı için İlave İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Hazırlanan İlave İmar Planı Değişikliğinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  

 Muhammed Cevdet ORHAN                Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                  

Belediye Başkanı                                  Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.