03/09/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/09/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısı 03/09/2019 Salı günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY ve Recep YILMAZ’ ın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Fatih GÜNEYİN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 6 Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yarımca Mahallesi 0 ada 850 nolu parselde kayıtlı 766,03 m² ve Yarımca Mahallesi 0 ada 709 nolu parselde kayıtlı 1.908,30 m² olan arsaların fiyat tespit komisyonunun belirleyeceği fiyatlar üzerinden satışının yapılmasına, ve yapılacak ihale sonrasında tamamı peşin veya % 50’ si peşin, kalan % 50’ sininde 1,3 vade farkıyla 12 ay taksitle satış şartlarının belirlenmesine,  Gezköy Mahallesi 6501 ada 2 nolu parsel Bağımsız Bölüm no:2 de kayıtlı 2.523,90 m² Mesken Arsa Payı:16/456 olan hâlihazır daire vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına, satış şartlarının ise tamamının peşin olarak ödeme yapılması şeklinde belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar” denilmektedir. Yukarıda anılan kanun gereği Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a Maddesine istinaden usulüne uygun olarak hazırlanan Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını,
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması,
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

                          

             Belediyemize ait 2020 yılına ait Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 02/08/2019 tarih ve 2019/83 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı 12691 ada 1 nolu parsel, 12692 ada 1 nolu parsel, 12695 ada 1 nolu parsel, 12696 ada 1 nolu parsel ve 12697 ada 1 nolu parsellerde  kayıtlı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı olarak görülmektedir. Ticaret alanlarının alansal büyüklükleri ve yapılaşma koşulları meri imar planları ile aynı olup, plan değişikliği ile kadastral kayıtlıktan dolayı imar planına uygun konumlanmadığından plan değişikliği yapılması durumunda kalınmıştır. Şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 22 metrelik yolun üst kısmındaki otoparklar kaldırılmıştır. Kaldırılan otoparklar 22 metrelik yolun alt kısmında yeniden düzenlenmiş olup, yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- 02/08/2019 tarih ve 2019/84 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Zeynel Abidin Ercan KADIOĞLU adına kayıtlı 10006 ada 11 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 740 KW gücündeki GES shasına ilaveten DC güç artırımı yapılacağından dolayı söz konusu parselde İlave İmar Planı talep edilmektedir. Hazırlanan İlave İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- 02/08/2019 tarih ve 2019/85 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca (Yeşil) Mahallesi Gıldikler Mevkiinde bulunan Kentsel Dönüşüm Alanı için Belediyemiz Şehir Plancısı tarafından Hazırlanan İlave İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- 02/08/2019 tarih ve 2019/87 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Mehmet ACA adına kayıtlı 0 ada 1014 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarında depolama tesisi alanı olarak görünmektedir. Söz konusu parselde Turizm Konaklama Tesisi, Akaryakıt İstasyonu ve Tır Garajı yapımı için talep edilen İlave İmar Planı değişikliğinin İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Güllüce Mahallesi ile Çavuşoğlu Mahallesi arasında mevcut sınır uyuşmazlığı nedeniyle; Erzurum İli Aziziye ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi ,ile Güllüce Mahallesi arasında yer alan ve Güllüce Mahallesine bağlı olan Harabe Güllüce Mevkiinin Çavuşoğlu Mahallesine bağlanmasına ilişkin olarak Aziziye Kaymakamlığı İdare Kurulu 03/02/2011 tarih ve 71 esas ,23 karar ile iki mahalle(köyün) arasında sınırının yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.  Ancak bahse konu karara karşı Erzurum 1.İdare Mahkemesinde dava açılmış, Erzurum 1.İdare Mahkemesinin 30/11/2012 tarih, 2011/519 E. 2012/1458 Karar sayılı ilamı ile” yeni sınır oluşturulmasına ilişkin işlem” iptal edilmiş; Danıştay 8.Dairesinin 11/02/2014 tarih 2013/1730 E. 2014/10878 K. Sayılı onama ilamı ile karar onanmış; Danıştay 8.Dairesi 2014/5804 E.-2014/10878 K. Sayılı kararı ile de karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Bu şekilde karar 13/02/2015 tarihinde kesinleşmiştir. öylerin mahalleye dönüştürülmesi sonrasında 5393 sayılı yasanın 9.maddesinin” Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisi kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur” amir hükmü gereği değişikliğinin Belediye tarafından yapılması gerekmektedir.                             İş bu nedenle Güllüce ve Çavuşoğlu Mahallesi arasındaki sınırın, sınırı değiştiren ancak iptal edilen İlçe İdare Kurulu kararı öncesi olduğu şekilde düzeltilmesi hususunun görüşülmek üzere; İmar Komisyonuna, Kültür, Gençlik, Spor ve sosyal Yardım Komisyonuna ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- Aziziye İlçesinde bulunan kaplıcaların sağlık açısından faydaları, bu faydalara binaen halkımıza teşviki, bilgilendirilmesi hususu ve suyun devridaiminden dolayı çevreye verdiği olumlu ve olumsuz etkilerinin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilmekte olan Mehmet Sedat SİRKECİOĞLU asaleten Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuna, Mühendis kadrosunda istihdam ettirilmekte olan Kayhan ALPAĞUT’ un tedviren Belediye Başkan Yardımcılığına, Mühendis kadrosunda istihdam ettirilmekte olan Murat ÇALMAŞUR’ un vekaleten Fen İşleri Müdürlüğüne ve Mühendis kadrosunda istihdam ettirilmekte olan Yavuz YAŞA’ nın vekaleten Teftiş Kurulu Müdürlüğüne atanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 2. Bendinde belirtilen “Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisin bilgisine sunulur” maddesine istinaden Meclisin bilgisine sunulmuştur.  

 11- Belediye Meclisimizin 01/12/2017 tarih ve 140 nolu Meclis kararıyla Gezköy Mahallesi 0 ada 956 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Sedat Selim BARAKALI adına kayıtlı taşınmaz için yapılan plan değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/09/2019 tarih ve 119 nolu meclis kararı ile bölge genelinde yeniden düzenleme yapılması sebebiyle tarafımıza iade edilmiştir. Bahse konu ima planı değişikliğinde yapılaşma koşulları 50 metrelik yola bakan cephelerde (E= 1.20, Yençok= 12.50 m) ticaret alanı, diğer cephelerde yapılaşma koşulları (E= 1.00, Yençok= 9.50) ticaret alanı olacak şekilde İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir.         Belediyemizin İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, ılıca engelsiz yaşam merkezi kapalı Pazar yeri, asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan kullanılacağı nakit krediler için faizi dâhil 10.000.000,00 ₺ (Onmilyon Türklirası) kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve İçişleri Bakanlığından onay alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir.         Belediyemizin İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, ılıca engelsiz yaşam merkezi kapalı Pazar yeri, asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan kullanılacağı nakit krediler için faizi dâhil 5.000.000,00 ₺ (Beşmilyon Türklirası) kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve İçişleri Bakanlığından onay hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemizin İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, ılıca engelsiz yaşam merkezi kapalı Pazar yeri, asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan kullanılacağı nakit krediler için faizi dâhil 5.000.000,00 ₺ (Beşmilyon Türklirası) değerinde İller Bankasından Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 15- Aziziye İlçemizde bulunan arıtma tesislerinin çevremize verdiği yarar ve zararlarının araştırılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 16- Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu önerge doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddelerinde açıklanan Belediye teşkilat yapısı ve çalıştırdığı personel sayısının ne şekilde ve sayısının ne kadar olduğu hususunun görüşülmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 17- Aziziye Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar hakkında meclisimize bilgi verilmesi hususunun görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                  

Belediye Başkanı                                  Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.