09/10/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 09/10/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısı 09/10/2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Recep YILMAZ ve Mehmet KENAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa ÖREN, Serkan YILDIZ ve Yalçın PİRİNÇCİ’ nin mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Mehmet AKARSU ve Canip ÖZSOY mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

 GELİR BÜTÇESİ

GELİR TÜRÜ

Vergi Gelirleri 

6.714.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

4.354.000,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

7.590.000,00

Diğer Gelirler

29.852.000,00

Sermaye Gelirleri

3.540.000,00

Ret ve İadeler (-)

-50.000,00

Gelir Bütçesi 52.000.000,00   Türk Lirası  tahmin edilmiş olup, bu gelirlere karşılık;

 

GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

Genel Kamu Hizmetleri 

27.019.000,00

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

1.104.000,00

Ekonomik İşler ve Hizmetler

10.051.000,00

Çevre Koruma Hizmetleri

4.343.000,00

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

   8.177.000,00

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

1.266.000,00

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

40.000,00

TOPLAM

52.000.000,00

Gider Bütçesi 52.000.000,00   Türk lirası tahmin edilmiştir.

 

 

Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ayrımı;

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

MİKTARI

BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %

Personel Giderleri 

10.045.000,00

% 19,32

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri

1.829.000,00

%  3,52

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

27.351.000,00

% 52,60

Faiz Giderleri

3.008.000,00

%  5,78

Cari Transferler 

1.800.000,00

%  3,46

Sermaye Giderleri 

3.635.000,00

%  6,99

Yedek Ödenekler 

4.332.000,00

             %  8,33

T O P L A M

52.000.000,00

100

2020 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA BÜTÇE ÖDENEĞİ

MÜDÜRLÜK

BÜTÇE

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.032.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

436.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.013.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.716.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

277.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.049.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

552.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9.898.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.910.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

8.478.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

9.093.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5.715.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.343.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.104.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ

1.266.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

644.000,00

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

153.000,00

STRATEJİ GELİŞTRİME MÜDÜRLÜĞÜ

321.000,00

TOPLAM

52.000.000,00

 

Bu ödeneklerin gelir karşılıkları ise uygulanmakta olan ücret tarifelerine konulan artışla, Genel Bütçe Gelirlerinden gelecek paralar ile karşılanacaktır.

 

Ayrıca Belediye Vergi ve Harçlarının tahsillerinden karşılanmak üzere tahmin edilmiştir. 2020 Yılı Belediye  Gelir ve Gider Bütçesi 52.000.000 Türk Lirası olarak denkleştirilmiştir. Hazırlanan 2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin kabulüne;

           

2020 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1            Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (52.000.000,00) ödenek verilmiştir.

 

MADDE 2            Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B)  işaretli  cetvelde gösterildiği üzere toplam   (52.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

 

MADDE 3            2020 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4            Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

MADDE 5            Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

 

MADDE 6            6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

MADDE 7            Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

 

Bütçe Kararnamesi

 

1             Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

2             Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B). (Örnek-15)

3             Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (Örnek-16)

4             Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

5             Çok Yıllı Gider Bütçesi. (Örnek-18)

6              Fonk. ve Ekon. Sınıflandır. Düzeyin. İzleyen İki Yıl Bütç. Tah. ödenek cetveli. (Örnek-8)

7             Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)

8             Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıf. Cetveli (Örnek-20)

9             Gelecek Yıllara,Yaygın Yüklen. Kaps. Taah. (G) cetveli. (Örnek-21)

                          10                Memur Olmayanlara Verilecek Yolluk. Göster. (H) cetveli. (Örnek-22)

                          11                İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23)

                          12                İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K2) Cetveli (Örnek-24)

                          13                237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) cetveli

                          14                Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26)

                          15                Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

                          16                Finansman Programı (Örnek-28)

 

MADDE 8            Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmenliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

 

MADDE 9            Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve reklam Vergisi için Mayıs  ve Kasım aylarında, Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.

 

MADDE 10          Belediye tahsilatının gerektiğinde Bankalar ve özel Finans Kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 11          Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 12          Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasının temini için meclisce yapılması uygun görülen, işlere ilişkin kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.  

 

MADDE 13          Belediye Gelirler kanunu gereği Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri eşit taksitte Mayıs ve Kasım ayında alınır.

 

MADDE 14          Belediye adına karşılıksız her türlü aynı ve nakdi bağış kabul etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 15          Belediyemize ait gayrimenkullerin geçmiş yıllarda kiraya verilip mukavele mühleti biten yerlerden diğer emsali yerlerinde ihale yoluyla kiraya verilmesinde Encümen yetkilidir.

 

MADDE 16          Belediyemizce 2020 Mali Yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanunu 68.maddesi hükümleri gereğince iç ve dış borçlanma yapılabilir.      

 

MADDE 17          Belediye Başkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı Kanunun 40. maddesine göre vekâlet bıraktığı Belediye Başkanı Vekiline, Belediye Başkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir.

 

MADDE 18          Bu Kararname Hükümleri 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

MADDE 19          Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir.

 

                    29/08/2019 tarih ve 2019/73 sayılı Encümen kararı ve 04/10/2019 tarih 2019/109 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Plan ve Bütçe Komisyonunun tetkik ve inceleme sonucunda rapora bağlanan 2020 Mali Yılı İhzari Bütçenin kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

  Ömer Faruk YARBA                   Necmettin SEFEROĞLU                            Ayşe AYDIN                                                                  

Belediye Başkan Vekili                         Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.