03/01/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/01/2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Ocak ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. oturumunu 03/01/2020 Cuma günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, Mualla Turan SAYKAL,  Atilla SEVİM,  Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; İsmail KARAGÖZ, Mücahit POLAT ve Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- İlçemiz Ilıca Mahallesinde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK mesire alanının isminin Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Millet Bahçesi olarak değiştirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Saltuklu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sağlık Tesisi Alanı, Kültür Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Cami alanının yer aldığı bölgede 01/06/2018 tarih ve 73 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile yapılan planın 04/07/2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 7181 sayılı kanunun 9. Maddesinde yapılan değişiklik düzenleme ile ortaklık payının % 40’ dan % 45’ e çıkarılmasına dair alınan karar doğrultusunda 01/06/2018 tarih ve 73 sayılı meclis kararı ile yapılan planların uygulanabilmesi için İmar Plan Tadilatı yapılması gerekmektedir. Hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Belediyemiz sınırları içerisinde Yarımca, Selçuklu ve Saltuklu Mahallerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönünde talepleri bulunmaktadır. Söz konusu yerlerde bulunan dükkânların ön tarafından yapmak istedikleri sundurmanın cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve blok bazında yapılması kaydı ile yapılacak sundurmaların 2020 yılı için m² birim fiyatının 670 ₺/m² olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Aziziye İlçemiz sınırları içerisinde, Saltuklu, Selçuklu ve Yarımca Mahallelerinden oluşan, Dadaşkent yerleşkesi bilindiği üzere imar sahasının geniş olması ve günden güne bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemesi sebebiyle yapılaşma hızı ve şehirleşmesi hızla devam etmektedir. Bu yapılaşma hızı ve şehirleşme ile birlikte bölgemizde inşaat yapan özel müteşebbisler tarafından belediyemizden, 1/1000 ölçekli uygulama imar plânlarımızda ticari alan olarak tanımlanmayan konut alanlarında, ticari alanlar oluşturmak adına bir takım talepler oluşmaktadır. Belediyemizce, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde alınan 08/05/2017 tarih ve 255 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile söz konusu ticari alan taleplerinin değerlendirilmesi için, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 25/07/2019 tarihinde yapılan değişiklik sonucu, aynı yönetmeliğin 19.Maddenin, f bendinin, 1 (Değişik:RG-25/7/2019-30842) fıkrası gereğince, ‘İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.’ hükmü uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.                                Bu sebeple halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konut alanlarında zemin katlarda, 3194 sayılı İmar kanunu ve Plânlı Alanlar imar yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ticari alanlar oluşturulması için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına eklenmesine ve başkanlık oluru ile teşekkül ettirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Belediyemiz bünyesinde norm kadro cetvelinde G.İ.H. sınıfında münhal kadroda bulunan 1 dereceli Kentsel Tasarım Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 dereceli G.İ.H. sınıfnda Kentsel Dönüşüm Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Belediye Meclisi tarafından 04/10/2019 tarih 2019/122 sayılı Meclis kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen İlçemizde sağlıklı bir çevre bilincinin oluşturulabilmesi için yapılacak çalışmaların araştırılması hakkında Komisyon Başkanı Mustafa ÖREN tarafından Meclise bilgi verilmiş, bu bilgiler doğrultusunda bulunan aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına; Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- 29/11/2019 tarih ve 691 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 1/5000 ölçekli nzaım imar planı onaylanmış olup Belediyemiz 03/12/2019 tarih ve 2019/137 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Muhammet ALBAYRAK adına kayıtlı 0 ada 993 nolu parsel, mevcutda tarla vasfındadır.  Söz konusu parsel bölgedeki yapılaşma koşulları dikkate alınarak ticaret alanı yapılaşma koşulları (E=0.80 Yençok=9.50 m) ve bu parselin güneyinde toplam parselin büyüklüğünün % 50’ sine denk gelecek şekilde rekreasyon alanı ve otopark alanı yapılması kaydıyla hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 8- Aziziye İlçemizde bulunan Çiftçilerimize yönelik verilen desteklemelerin “Çiftçi Mallarının Korunması Heyeti” tarafından araştırılmak üzere Çiftçi Malları Korunması Heyeti Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                              Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                                   Divan Kâtibi                                       Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.