05/10/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2020 TARİHLİ OLAĞAN                                                           2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Ekim ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. oturumunu 05/10/2020 Pazartesi günü saat 11:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Ayşe AYDIN, Haluk Ziya BEYOĞLU, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Canip ÖZSOY, Recep YILMAZ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1- Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih 103 Sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna incelenmek üzere gönderilen  Belediyemizin 2021  mali yılında uygulayacağı tahmini bütçesi ile ilgili komisyonca 02/10/2020 tarihinde yapılan çalışmalar sonunda alınan kararlar  huzurlarınıza getirilmiştir.

 

         Bütçe görüşmeleri, Belediyelerin içyapılarını ve yaptıkları hizmetleri incelemeye vesile olur. Meclis huzurunda Bütçe Gelir imkânları ölçüsünde  2021 mali yılında Aziziye ilçesine yakışır bir şekilde çalışmalar yapılacaktır.

 

          Belediyemizin Gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar ile harcamalarındaki artışlar  için gelecek yılın fiyat artışları da dikkate alınarak ilgili programlara yeterli miktarda ödenekler konulmuştur.

                                                       GELİR BÜTÇESİ            

GELİR TÜRÜ

Vergi Gelirleri 

7.220.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

2.301.000,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

13.290.000,00

Diğer Gelirler

34.534.000,00

Sermaye Gelirleri

19.705.000,00

Ret ve İadeler (-)

-50.000,00

TOPLAM

77.000.000,00

Gelir Bütçesi 77.000.000,00   Türk Lirası  tahmin edilmiş olup, bu gelirlere karşılık;

                                                         

 

 

 

 

GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

Genel Kamu Hizmetleri 

39.719.500,00

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

1.877.500,00

Ekonomik İşler ve Hizmetler

16.638.000,00

Çevre Koruma Hizmetleri

4.873.000,00

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

     12.230.000,00

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

1.587.000,00

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

75.000,00

TOPLAM

77.000.000,00

Gider Bütçesi 77.000.000,00   Türk lirası tahmin edilmiştir.

GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE AYRIMI;

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

MİKTARI

BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %

Personel Giderleri 

15.874.000,00

20,62%

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri

2.638.000,00

3,43%

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

35.248.500,00

45,78%

Faiz Giderleri

5.035.000,00

6,54%

Cari Transferler 

2.550.000,00

3,31%

Sermaye Giderleri 

10.875.000,00

14,12%

Yedek Ödenekler 

4.779.500,00

6,21%

T O P L A M

77.000.000,00

100

2021 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA BÜTÇE ÖDENEĞİ

MÜDÜRLÜK

BÜTÇE

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.797.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.140.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.619.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.830.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

400.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.393.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

639.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.638.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.801.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

12.003.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

12.735.500,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

9.790.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.873.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.877.500,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ

1617.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

656.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

363.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

420.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.408.000,00

TOPLAM

77.000.000,00

 

 

 

Bu ödeneklerin gelir karşılıkları ise uygulanmakta olan ücret tarifelerine konulan artışla, Genel Bütçe Gelirlerinden gelecek paralar ile karşılanacaktır.

 

Ayrıca Belediye Vergi ve Harçlarının tahsillerinden karşılanmak üzere tahmin edilmiştir. 2021 Yılı Belediye  Gelir ve Gider Bütçesi 77.000.000,00 Türk Lirası olarak denkleştirilmiştir.

BÜTÇE KARARNAMESİ: Belediyemizin Bütçe kararnamesinin 19 maddeden oluştuğu; Encümence kabul edildiği şekilde komisyonumuzca da aynen kabulüne oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce Usulüne uygun olarak tanzim edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

2021 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1     Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (77.000.000,00₺) ödenek verilmiştir.

 

MADDE 2     Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B)  işaretli  cetvelde gösterildiği üzere toplam    (77.000.000,00₺) olarak tahmin edilmiştir.

 

MADDE 3     2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4     Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

MADDE 5     Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

 

MADDE 6     6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

MADDE 7     Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

 

Bütçe Kararnamesi

 

1          Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

2          Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B). (Örnek-15)

3          Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (Örnek-16)

4          Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

5          Çok Yıllı Gider Bütçesi. (Örnek-18)

6          Fonk. ve Ekon. Sınıflandır. Düzeyin. İzleyen İki Yıl Bütç. Tah. ödenek cetveli. (Örnek-8)

7          Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)

8          Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıf. Cetveli (Örnek-20)

9          Gelecek Yıllara,Yaygın Yüklen. Kaps. Taah. (G) cetveli. (Örnek-21)

                       10        Memur Olmayanlara Verilecek Yolluk. Göster. (H) cetveli. (Örnek-22)

                       11        İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23)

                       12        İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K2) Cetveli (Örnek-24)

                       13        237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) cetveli

                       14        Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26)

                       15        Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

                       16        Finansman Programı (Örnek-28)

 

MADDE 8     Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmenliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

 

MADDE 9     Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve reklam Vergisi için Mayıs  ve Kasım aylarında, Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.

 

MADDE 10   Belediye tahsilatının gerektiğinde Bankalar ve özel Finans Kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 11   Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 12   Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasının temini için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. 

 

MADDE 13   Belediye Gelirler kanunu gereği Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri eşit taksitte Mayıs ve Kasım ayında alınır.

 

MADDE 14   Belediye adına karşılıksız her türlü aynı ve nakdi bağış kabul etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 15   Belediyemize ait gayrimenkullerin geçmiş yıllarda kiraya verilip mukavele mühleti biten yerlerden diğer emsali yerlerinde ihale yoluyla kiraya verilmesinde Encümen yetkilidir.

 

MADDE 16   Belediyemizce 2021 Mali Yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanunu 68.maddesi hükümleri gereğince iç ve dış borçlanma yapılabilir.         

 

MADDE 17   Belediye Başkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı Kanunun 40. maddesine göre vekâlet bıraktığı Belediye Başkanı Vekiline, Belediye Başkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir.

 

MADDE 18   Bu Kararname Hükümleri 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 19   Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir.

 

           2021 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

  1. 3 AYLIK (OCAK – ŞUBAT – MART) – 19.250.000,00 ₺
  2. 3 AYLIK (NİSAN – MAYIS – HAZİRAN) - 19.250.000,00 ₺

III. 3 AYLIK (TEMMUZ – AĞUSTOS –EYLÜL) - 19.250.000,00 ₺

  1. 3 AYLIK (EKİM – KASIM – ARALIK) - 19.250.000,00 ₺

 

BELEDİYE BAĞLI İDARE VE BİRLİKLERİN FİNANSMAN PROGRAMI

  1.   3 AYLIK (OCAK – ŞUBAT – MART) –                 19.250.000,00 ₺
  2. 3 AYLIK (NİSAN – MAYIS – HAZİRAN) - 19.250.000,00 ₺

                       III. 3 AYLIK (TEMMUZ – AĞUSTOS –EYLÜL) -   19.250.000,00 ₺

  1. 3 AYLIK (EKİM – KASIM – ARALIK) -             19.250.000,00 ₺

 

           

                      

 

                    FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI          0 ₺

 

     2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Her bir madde oy birliği ile kabul edildi. Gider Bütçesi her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının 1. Düzeyi okunarak oylamaya sunulup kabul edildi. Gelir Bütçesi ekonoik sınıflandırmasının 1. Düzeyi madde madde okunarak oylamaya sunulup kabul edildi. Ayrıntılı harcama programları ile finansmanın programları 3 aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden 1. Düzeyde okunarak oylamaya sunulup kabul edildi. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosu okunarak oylamaya sunularak kabul edildi. 28/08/2020 tarih ve 2020/99 sayılı Encümen kararı ve 01/10/2020 tarih 2020/103 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Plan ve Bütçe Komisyonunun tetkik ve inceleme sonucunda rapora bağlanan ekteki 2021 Mali Yılı Belediye Gelirleri Gelir Tarifesi ve Küşat Harçları tarifesinin kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 7.700.000,00 ₺ ‘Ek Ödenek’ teklifi üzerine komisyonumuz, Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında 02/10/2020 tarihinde meclis salonunda toplanmıştır. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda Belediyemiz tarafından yapılacak olan Güneş Enerji Santrali İşi için  İller Bankasından kullanılacak kredi sebebiyle 7.700.000,00 ₺ ek ödenek istendiği anlaşılmıştır. Ancak 7.700.000,00 ₺’nin söz konusu iş için yeterli olmayacağı anlaşıldığından söz konusu rakama 2.300.000,00 ₺ daha eklenmesi uygun görülmüş olup toplamda 10.000.000,00 ₺ ek ödenek yapılması 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendine istinaden Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                       Atilla SEVİM

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.