07/12/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/12/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Aralık ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03/12/2021 Cuma günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar; Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ nın Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Mükremin ERTÜRK ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA, Canip ÖZSOY, Ali AYDIN ve Yalçın PİRİNÇCİ

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 2066 ada 9 nolu parselde Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

2- Erzurum Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünün 05/04/2021 tarih ve 1040184 sayılı yazıları gereğince daha önce bilirkişi tespit edilemeyen Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuşçu ve Çatak mahalleleri için 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında Kadastro Teknisyenleri ile çalışmak üzere söz konusu taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını iyi bilen aşağıda adı soyadı ve açık kimlikleri yazılı şahısların mahalli bilirkişi olarak görevlendirilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KUŞÇU MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Yusuf KARAKAYA

11336186504

Salih

Kuşçu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Mehmet Zeki KILIÇ

11549179478

Hüseyin

Kuşçu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Ömer KARAKAYA

11339186440

Semet

Kuşçu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

Yavuz KILIÇ

11540179750

Zülkar

Kuşçu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Ahmet AHISHALI

12488157398

Nurettin

Kuşçu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Hulkattin GÜL

20659875552

Tahir

Kuşçu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

ÇATAK MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Mustafa SERTTAŞ

35107393854

Sait

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Ziyattin YILMAZ

34108427100

Rüstem

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Şaban AYDIN

34291421084

Yusuf

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

Selahattin DEMİRCİ

32641476036

Süleyman

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Mehmet ÖZTÜRK

32257488874

İbrahim

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Hayrullah TERZİOĞLU

34885401294

Nurullah

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 3- Siirt Eruh Dağdöşe Karakolunda 09/11/1994 yılında çıkan çatışma esnasında şehit düşen Jandarma Komando Er Halim ÇİMEN’ in ilçemizde uygun görülen cadde, sokak, park, okul, karakol vb. yerlerden birine isim verilmesinin belirlenmesi için Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 02/11/2021 tarih ve 2021/125 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesinde bulunan trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına işlenmesi hususunda Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- 02/11/2021 tarih ve 2021/126 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (ELTEM-TEK) tarafından tespit edilecek olan 380 kV Erzurum Alpaslan 2 HES enerji iletim hattının kamulaştırma işlemleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına işlenmesi hususunda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (ELTEM-TEK) tarafından hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- 02/11/2021 tarih ve 2021/127 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan Resmi Kurum alanlarının olduğu bölgede Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Mülkiyeti Belediyemizle hisseli Gezköy Mahallesinde bulunan 13649 ada 1 nolu parselde kayıtlı 814,68 m² hissemiz, 13660 ada 2 nolu parselde kayıtlı 813,52 m² hissemiz, 13650 ada 3 nolu parselde kayıtlı 492,56 m² hissemiz, 13648 ada 2 nolu parselde kayıtlı 267,97 m² hissemiz ve 13659 ada 1 nolu parselde kayıtlı 266,42 m² hissemizin satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesinde bulunan 13647 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3.501,91 m², 13646 ada 2 nolu parselde kayıtlı 2.039,88 m² ve 13644 ada 4 nolu parselde kayıtlı 970,64 m² arsa vasfındaki taşınmazların satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- 2872 Çevre Kanunu’nun 11. maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır.”

            27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri başlıklı 8. Maddesi (1) Evsel Katı Atık İdareleri;

 

  1. Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,

 

  1. Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle,

 

  1. c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler.

        Hükümleri ve adı geçen kanun ve yönetmeliğin sair hükümleri ile Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmek, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemek ve evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlü kılınmıştır.

 

        5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinde, Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Katı atıkların toplanması ve taşınması dışında kalan, katı atıkların Berta rafı Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Toplama ve taşıma görev ve yetkisi ise ilçe belediyelerine verilmiştir. Buna ilişkin ilgili kanun maddesinde “…büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmü yer almaktadır.

       1- Bu ücret tarifesi ilgili kanun ve yönetmelikler ile “Kirleten Öder ilkesine” göre aylık 5 m³ ve üzerinde atığı çıkan işyerlerinin atıklarının toplanması ve taşınması karşılığında m³ başına 50,00 TL alınması,

        2-  Çöpün dışında kalan inşaat yıkıntı atıkları ve benzeri atıkların toplanması ve taşınması işi kapsamında Çuval Taşıma Bertaraf Ücreti ( Moloz ve Benzeri Atık Bedeli ),  1 Çuval (25 kg) moloz vb. atık ücreti 4, 00 TL alınması,

 

         Bahse konu ücretlerin Belediyemiz gelir tarifesine eklenmesine; her yıl Aralık ayında yıllık Tüfe oranı karşılığında artırılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Alt Yapı Destek Programı 2 kapsamında KUDAKA ile TRA1/21/REKABET2/0040 referans numaralı “ ILICA TERMAL BUNGALOV BUTİK KÖY” projesi kapsamında imza atmaya, belediyemizi temsil etmeye Belediye Başkan Yardımcımız Ömer Faruk TÖREMEN’ in yetkilendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- 2021 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-08-06-01) Yol Bakım ve Onarım Giderleri kalemine aşağıda belirtilen müdürlüklerden aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

AKTARAN MÜDÜRLÜK

AKTARILAN TUTAR

EKLENEN MÜDÜRLÜK

EKLENEN TUTAR

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

170.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

170.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

675.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

675.000,00

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

340.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

340.000,00

EMLAK VE İSTİMLAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

257.540,78

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

257.540,78

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

200.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

200.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2.379.366,60

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.379.366,60

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.665.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.665.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

450.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

450.000,00

STRATEJİ GELİŞTRİME MÜDÜRLÜĞÜ

115.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

115.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

425.850,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

425.850,00

TOPLAM AKTARILAN

                   6.677.757,38

TOPLAM EKLENEN

6.677.757,38

 

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Merkez çarşının içerisinde ve merkez caminin kuzeyinde yer alan meydanın Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması için Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 13-  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Belediyemizce hazırlanan Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin onaylanmasına ve enerji yönetim biriminin kurulmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14- 2021 Mali Yılı  İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri Giderleri  kalemine, Özel Kalem Müdürlüğünün (03-06-01-01) Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon kaleminden 30.000,00 ₺ (03-06-02-01) Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon kaleminden 30.000,00 ₺ toplamda 60.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

15- 2021 Mali Yılı  Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-02-02-01) Su Alımları kalemine, (03-02-02-02) Temizlik Malzemesi Alımları kalemine, (03-02-03-03) Elektrik Alımları kalemine, (03-02-09-90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları kalemine, (03-05-02-02) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri kalemine, (03-05-02-03) Bilgiye Abonelik Ücretleri kalemine (03-05-05-02) Taşıt Kiralaması giderleri kalemine, (03-07-01-02) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları kalemine ve (06-01-02-05) İşyeri Makine Teçhizat Alımları kalemine, (06-05-07-90) Diğerleri kaleminden 805.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                                              Zafer ALA

         Belediye Başkanı                              Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.