06/05/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06/05/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Mayıs ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06/05/2022 Cuma günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Abdussamet ACAR, Atilla SEVİM ve Canip ÖZSOY

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılamayanlar ; Fatih GÜNEYİN

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

 1 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- Meclis Başkanlığına sunulan Belediyemizde koruyucu hekimliği biriminin kurulması hususunun 12/05/2022 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmek üzere ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Meclis Başkanlığına sunulan Kudaka ile ortak yapılan Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası ile ilgili bilgilerin araştırılması hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.

 3- Meclis Başkanlığına sunulan Belediyemizin tatil dönemlerinde çocuklarımıza sağlayacağı sportif ve sosyal faaliyetlerin araştırılması hakkında hazırlanan Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Zafer ALA tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.

 4- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde Encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır” denilmektedir. Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2021 yılına ait Bütçe ve Kesin Hesabın Belediye Meclisinde görüşülerek bir karara bağlanmasını bilgilerinize arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan Müzekkerenin ardından 2021 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 5- Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yazıları doğrultusunda Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Abdulkadir BATIBEYİ Polis Merkez Amirliği hizmet binasının yapılan hizmetlere yetmeyeceği anlaşıldığı için Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 9998 ada 18 nolu parselde kayıtlı Z+1 katlı bina ve 9998 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 25 nolu arsa vasfındaki taşınmazların İl Emniyet Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 6- 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı resmi Gazetede belirtilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında mevcut memur sayımız 268’ den 269’ a yükseltildiğinden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve Norm Kadro Cetvelinin güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 7- Mülkiyeti Belediyemize ait Ömertepe Mahallesinde bulunan 0 ada 1137 nolu parselde kayıtlı 1.694,90 m2 tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 8- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy kadastro sınırına bağlı olan Saltuklu, Selçuklu, Yarımca Mahallelerini kapsayan Dadaşkent bölgesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde yer alan alanlarda belediyemiz tarafından revize imar planı yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda sınırları belirtilen alanlar içerisinde kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen parsellere ilişkin plan yapım gerekliliği ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükmü gereğince uygulama yapılması gereken bölgeler yer alması sebebiyle planlarda revizyon yapma ihtiyacı hasıl olduğundan Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan revize imar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemiz Ocak Mahallesinde yapılacak olan GES projesi giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankası ve Yurtiçi Bankalardan 9.850.000,00 ₺ (Dokuzmilyonsekizyüzellibin Türklirası) kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınmasına; Belediye Meclisimizin 07/08/2020 tarih ve 88 sayılı Meclis kararının düzeltilerek yukarıdaki şekliye kabul edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Muhammed Cevdet ORHAN                                                                       Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                                          Meclis 1. Başkan Vekili     

 

 

 

 

            Zafer ALA                                                                         İsmail KARAGÖZ

          Divan Kâtibi                                                                             Divan Kâtibi                            

                       

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.