02/11/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Kasım ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.11.2016 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Engin ERDAL, Onur Sertaç GÖK ve Cafer PALA mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 07/10/2016 tarih ve 2016/140 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Erzurum İnşaat Taahhüt Beton İmalatı İnşaat Malzemeleri Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 8582 ada 1 nolu parseldeki taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50 m) olan yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E= 1.00 Yençok= 12.50 m) olarak İ46A09C2B oafta 22677 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan  İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan 6672 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz mevcut planlarımızda Ticaret Alanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu parsellerde hazırlanan plan değişikliği ile ada kenarı hattı düzenlemesi yapılmıştır. Yapılaşma koşullarıda Ticaret alanı+ Konut alanı (yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan dosyanın İmar Komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Yener YILMAZ adına kayıtlı 732 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Alanı olup ada ayırma çizgisi ile iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Ada ayrıma çizgisinin kuzeyinde kalan Konut Alanı, ayrık nizam ( E= 1.60 Yençok= 12.50 m) ada ayırma çizgisinin güneyinde kalan alan konut alanı ayrık nizam (Taks = 0.30 Kaks= 0.60 m) olarak onaylanan imar adasının ada ayırma çizgisinin kuzeyinde kalan alanın Ticaret + Konut alanı (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Yener YILMAZ adına kayıtlı 732 taşınmaz imar planlarımızda Konut Alanı olup ada ayırma çizgisi ile iki ayrık bölüme ayrılmıştır. Ada ayırma çizgisinin kuzeyinde kalan alan konut alanı, ayrık nizam ( E= 1.60 Yençok= 12.50 m) ada ayırma çizgisinin güneyinde kalan alan, konut alanı ayrık nizam (Taks= 0.30 Kaks= 0.60 m ) olarak onaylanan imar adasının ayırma çizgisinin kuzeyinde kalan alanın Ticaret + Konut Alanı (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 2016 Mali Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi yetmeyeceği anlaşılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesi (05-03-11-01) Dernek Birlik kurum kuruluş sandık vb. kaleminden, (06-01-02-90) Diğer Makine Teçhizat alımları kalemine 30.000,00 TL (03-01-09-01) Diğer Mal ve Malzeme Alımları kalemine 20.000,00 TL aktarma yapılması görüşülmüş olup, gider bütçe kodlarının yıl sonu itibariyle dahada netleşeceğinden dolayı Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesi için gündemden çıkarılmasına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

5- 2016 Mali Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi yetmeyeceği anlaşılan Park ve Bahçeler Müdürlüğü (03-01-07-01)  Kauçuk ve Plastik Ürün alımları kaleminden (03-02-02-02) Temizlik Malzemesi alımı kalemine 5.000,00 TL aktarma yapılması görüşülmüş olup, gider bütçe kodlarının yıl sonu itibariyle dahada netleşeceğinden dolayı Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesi için gündemden çıkarılmasına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

6- Belediye Meclisimizin 03/03/2016 tarih ve 2016/41 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde İlçemiz Saltuklu (Gezköy) mahallesinde bulunan 6156 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller ile 6157 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde bulunan toplam 27 adet Ticarethanelerin bulunduğu ada ve parsellerin bölgede, birçok dükkanın kullanılmaması, metruk halde olması sebebiyle bölgede yaşayan vatanadaşlarında sürekli asayiş sıkıntıları (sarhoşların mekanı olması, uyuşturucu müptelalarının mekanı olması, başıboş köpeklere yuva olması vb. ) şikayetlerine konu olmaktadır.

Söz konusu ticarethanelerin metruk halde bulunması gerek Kent estetiğini bozması, gerekse amacı dışında kullanılması sebebiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendinde belirtildiği üzere, Belediyemiz tarafından sosyal donatı ve pazar yeri yapılması amacıyla kamulaştırılması gerekmektedir.

Bu sebeple gerek 5393 sayılı Belediye kanununun 15 ve 69. Maddeleri gereği ve 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 3. ve ilgili maddeleri nezdinde ticarethanelerin kamulaştırılmasına, konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 18. Maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi 48. Maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih ve 85 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelerin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi ‘Belediye Mahalli Müşterek olmak şartıyla:

İmar ve su kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel, alyapı coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım kurtarma ve ambulans şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğretim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikah meslek ve beceri kazanma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000 üzerindeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer Belediyelerde mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadın ve çocuklar için konukevi açabilirler. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır, hükmündedir. Ayrıca söz konusu kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesi (a) fıkrası Belediyeler Belde sakinlerinin mahalli ve müşterek nitekli ihtiyaçları karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak hükmündedir.’

5393 sayılı yasanın gelecek yıllara yağın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesi’ Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararıyla park, bahçe, sera, reflüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri, araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri, makine teçhizat bakım ve onarım işleri bilgisayar sistemi ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, baraj kat atık tesislerine ilişkin hizmetler kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sökme takma işleriyle ilgili hizmetler, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesiyle ilgili işler; süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen 6. Ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla 3.Şahıslara gördürülebilir hükmündedir.’

11 Eylül 2014 Perşembe tarihli 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin 1.fıkrasının ( e) bendi değiştirilerek ‘idarelerce 4734 sayılı kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uyulması zorunlu hususlar kapsamında İdarelerce Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı hizmetlere ilişkin işler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerinin belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi  diğer kanunların hizmet alımları hükümleri saklıdır. “İdarelerin teşkilat görev yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı kanunun 2. Maddesinin 7. Fıkrası esas alınmak suretiyle idarelere ait bir iş yerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile terknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alım ihalesine çıkabilir”. Denilmektedir.

6552 sayılı kanunun 11. Maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenen ek 8. Maddede gereği Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I, II, IV sayılı cetvellerde yer alan idarelerden değildir, bu nedenle Maliye Bakanlığından izin alınmasına gerek yoktur.

6552 sayılı kanunun 14. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. Maddesine fıkra eklenmiştir. “ Genel Yönetim kapsamındaki Kamu İdarelerinin (Belediyeler Dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında (4734 madde 62/ e: İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve sayıda olması halinde bu kanunda belirtilen hizmetleri için ihaleye çıkabilir.) yüklenme süresi 3 yıl olup işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yönetici onayıyla kısaltılabilir”. Hükümlerini ihtiva etmektedir.

Yukarıda arz edilen yasal gerekçelere istinaden yeterli sayıda eleman ve hizmet aracı olmaması nedeniyle hizmetin gereği olarak personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlerden;

1- ERZURUM İLİ AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI “Temizlik İşleri Müdürlüğü” TEMİZLİK HİZMET ALIMI” İŞİ İHALESİ

Hizmet alımı işlerinin 33 ay süreyle (01/01/2017- 01/10/2019) ihale ile yaptırılmasına Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih ve 82 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar edilmiştir.

10- 01/09/2016 tarih ve 2016/129 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Şükrü Yağcı’ ya ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi Çayırlar Mevkiinde bulunan 1941 nolu parsel üzerinde TKDK Destekli depolama alanı yapmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ( E= 0.40 Yençok = 9.50 ) olarak  I46B05B3B pafta 22598 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN               Hülya SALTUKLU               Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

            Meclis Başkanı                              Divan Katibi                                 Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.