06/12/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

06/12/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Aralık ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.12.2016 Salı günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Yunus TERZİOĞLU, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Cafer PALA, Serkant Tolga KUZZU, İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Halil ÖZCAN, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU ve Muhsin SEFİLOĞLU mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 07/10/2016 tarih ve 2016/139 sayılı Meclis kararı ile İmar komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Solakoğlu Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4807 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Akaryakıt İstasyon Alanıdır. Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4807 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Akaryakıt İstasyon Alanı (E= 1.00 Yençok= 6.50 m) olan yerin Ticaret Alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50 m) olarak I46A10D1A pafta 23280 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 02/11/2016 tarih ve 2016/150 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Yener YILMAZ’ a ait Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan 732 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Alanı olup, ada ayırma çizgisi ile iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Ada ayırma çizgisinin kuzeyinde kalan  konut alanı ayrık nizam ( E= 1.60 Yençok= 12.50 m) ada ayırma çizgisinin güneyinde kalan alan konut alanı, ayrık nizam ( Taks= 0.30 Kaks= 0.60) olarak hazırlanan I46A14B2A pafta 23281 plan işlem kodu, I46A09C3C pafta 23282 plan işlem kodu, I46A14B2B pafta 23283 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

3- 07/10/2016 tarih ve 2016/146 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ocak Mahallesi At Öldüren Deresi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti IMK Ges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 139, 165 ve 175 nolu parseller, Mülkiyeti Pages Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 140 ve 166 nolu parseller, Mülkiyeti Ayges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 168 ve 179 nolu parseller ile Mülkiyeti Pri Ges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 174, 176 ve 178 nolu tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis alanı (E= 0.50, Yençok= 6.50) olarak H46D21B4A pafta 23417 plan işlem kodu, H46D21B4B pafta 23418 plan işlem kodu, H46D21B1D pafta 23419 plan işlem kodu, H46D21B1C pafta 23420 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 07/10/2016 tarih ve 2016/143 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Gıldikler Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Şahset KARAMAN ve Mutlu KARAMAN adına kayıtlı 10026 ada 3 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı ( 17.841,22 m²) lik taşınmaz üzerinde Kır Kahvesi ve Lokanta alanı ( E= 0.40 Yençok= 6.50 m) olarak I46A03D2D pafta 23415 plan işlem kodu, I464A03D2C pafta 23416 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan inceleme neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Aziziye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı tarafından hazırlanan Aziziye Gençleri adlı projeye eş finansman olunmasına 04/05/2015 tarih ve 78 nolu Meclis kararı ile otak olunmuş olup 16.810,00 TL katkıda bulunulmuştur. Söz konusu proje Valilik Makamı tarafından süze uzatımı ve eş finansman artırımı 27.09.2016 tarihinde uygun görülmüştür. Süze uzatımından dolayı Aziziyenin Gençleri Projesine proje ortağı olarak 2.521.50 TL ödenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

6- Saltuklu Mahallesi 6156 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21 nolu parsel nolu taşınmazlar ile 6157 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması işi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ‘ den 2.377.229,20 (ikimilyonüçyüzyetmişyedibinikiyüzyirmidokuz TL yirmiKrş) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklancak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ‘ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bire kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40’ ın dışında ve % 100’ üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bnakası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ ce Belediyemiz kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet ORHAN’ ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

7- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine göre satışının yapılmasına, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

12331

2

574,70

Tanas İnşaat

03/11/2016

5864

18422/57470

184,22

2

Gezköy

0

4971

456,86

Semih Meriç İnşaat

26/10/2016

5719

2097/45686

20,97

3

Gezköy

10143

1

429,95

Erol AĞARLI

29/09/2016

5230

823/42995

8,23

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesi Gıldikler Mevkii Ada: 3178 Parsel: 2 ve Ilıca Mahallesi Gıldikler Mevkii Ada: 3178 Parsel: 1’ de kayıtlı taşınmazlar Aziziye İlçe Müftülüğü tarafından 13/10/2016 tarih ve 640 sayılı yazısıyla tahsis talebinde bulunulmaktadır. Bahse konu taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendine istinaden mevcut imar ve yerleşim planları doğrultusunda Aziziye İlçe Müftülüğüne Kuran Kursu yapılmak üzere 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Aziziye Belediyesi sınırları dahilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya Belediye tarafından sunularn hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik Belediye emir ve yasaklarını uygulamak amacıyla Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 22 Bölüm 150 maddeden oluşan Tembihnamenin kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- 2016 Mali Yılı Temizlik İşleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri kalemine ve İşletme İştirakler Müdürlüğü (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri ve (03-05-01-09) Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri kalemine ekli listelerdeki kalemlerden bütçe aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- 2016 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-08-06-01) Yol Bakım Onarım kalemine ekli listedeki kalemlerden bütçe aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- 2016 Mali Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-06-02-01) Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri ve (05-03-01-01) Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. giderleri kalemlerine ekli listedeki kalemlerden bütçe aktarılması hususunun görüşülmesi.

13- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi Koyunbastı Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 350 nolu parsel 10.500,00 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde Sosyal ve kültürel Tesis alanı bünyesinde Kuran Kursu, Spor Tesisi ve Lojman Alanı ( E= 2.00, Yençok= 15.50 m) olarak Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, Koyunbastı mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 350 nolu parsel 10.500,00 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı bünyesinde Kuran Kursu, Spor Tesisi ve Lojman Alanı ( E=2.00, Yençok= 15.50 m) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

14-  Erzurum İli Aziziye İlçesi Alaca Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Haydar KAVURMACI adına kayıtlı 1 pafta 902 nolu parsel arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde 2.656,00 m²’ lik olan arsanın 490,00 m²’ lik taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı (E= 0.30, Yençok= 9.50 m) olarak  Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Alaca Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Haydar KAVURMACI adına kayıtlı 1 pafta 902 nolu parsel arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde 2.656,00’ lik olan arsanın 490,00 m²’ lik taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı (E= 0.30, Yençok= 9.50 m) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gelinkaya Mahallesi Daphan Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Muharrem AKKAMIŞ ve hissedarları adına kayıtlı 0 ada 1721 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı (E= 0.50, Hmax= 6.50 m)  olarak Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Gelinkaya Mahallesi Daphan Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Muharrem AKKAMIŞ ve hissedarları adına kayıtlı 0 ada 1721 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı (E= 0.50, Hmax= 6.50 m)  olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

16- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Es-er Mühendislik İnşaat Taahhüt Hizmet İşleri İletişim Makine Sanayi ve Ltd. Şti. adına kayıtlı 6371 ada, 1 nolu parseldeki taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda ada ayırma çizgisiyle belirtilen alan için konut alanı (E= 1.60, Yençok= 12.50 m) olan yerin Ticaret+ Konut (E=1.60, Yençok= 12.50 m) olarak İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. 

Bahse konu Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Es-er Mühendislik İnşaat Taahhüt Hizmet İşleri İletişim Makine Sanayi ve Ltd. Şti. adına kayıtlı 6371 ada, 1 nolu parseldeki taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda ada ayırma çizgisiyle belirtilen alan için konut alanı (E= 1.60, Yençok= 12.50 m) olan yerin Ticaret+ Konut (E=1.60, Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU                Hüseyin GÜLER

      Meclis Başkanı                                Divan Katibi                        Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.