10/03/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 10.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Mart ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 10.03.2017 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ ve Ömer Faruk YARBA’ nın mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

4 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 02/02/2017 tarih ve 2017/23 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti İprazgaz A.Ş. adına kayıtlı I46.A.01-C pafta 754 nolu parselin Tarım Alanından, Sanayi Depolama Alanı (E= 0.20, Yençok= 8.57 m) olarak, I46A01C1A pafta 24357 plan işlem kodu, I46A01C1D plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- 02/02/2017 tarih ve 2017/25 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti Arifoğlu Mandıracılık Turizm İnşaat Hayvacılık Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlı I46.A.01-A pafta (eski 437) 1918 nolu parselin Tarım Alanından, Sanayi Tesis Alanı (E= 0.50, Yençok= 9.50 m) olarak I46A01A4A pafta 24379 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

3- 03/05/2016 tarih ve 2016/77 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Enver UGAN’ a ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan 5563 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarımızda Park ve Belediye Hizmet Alanından Park Alanına ve 5563 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunduğu imar adasının kuzeyinde bulunan park ile birleştirilerek aradaki 7 metrelik yolun kaldırılarak hazırlanan I46A09A3D pafta 20100 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 02/02/2017 tarih ve 2017/28 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Erzurum Otomotiv İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 3175 ada 21 ve 22 nolu parseller ile 11784 ada 1 nolu parsel arsa vasfındaki 10.693,52 m²’ lik taşınmazın doğusunda kalan 7 m’ lik imar yolu ile birleştirilmesi için I46A08B3A pafta 25112 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı 229 nolu parsel taşınmaz imar planlarımızda Özel Eğitim Sosyal Tesis ve Dini Tesis alanı (E= 2.20, Yençok= 15.50 m) olan imar adasının kuzey cephesinde İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı 229 nolu parsel taşınmaz imar planlarımızda Özel Eğitim Sosyal Tesis ve Dini Tesis alanı (E= 2.20, Yençok= 15.50 m) olup imar adasının kuzey cephesinin sınırlarının değiştirilmesi için hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Selim GÜNEŞ adına kayıtlı 10136 ada 9  nolu parsel tarla vasfındaki 14.327,71 m²’ lik taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda sanayi alanıdır.

Bahse konu 10136 ada 9 nolu parselin Sanayi Alanından (E=0.30, Yençok=9.50 m) Eğitim Tesis Alanı (E=1.60, Yençok= 14.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Belediyemiz sınırları içerisinde Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Salih MODER adına kayıtlı 10003 ada 79 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (E= 0.20, Yençok0 6.50 m) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan 10003 ada 79 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (E= 0.20, Yençok= 6.50 m) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının  görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca (Merkez) Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Sebahattin ÖZBAĞ adına kayıtlı 3175 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Sanayi Alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca (Merkez) Mahallesi 3175 ada 9 nolu parseldeki 13.978,24 m²’ lik taşınmazın Sanayi Alanından, Sosyal Tesis Alanı (E= 1.60, Yençok= 12.50 m) olarak İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Ilıca (Merkez) Mahallesi 3175 ada 9 nolu parseldeki  13.978,24 m²’ lik taşınmazın Sanayi Alanından, Sosyal Tesis Alanı (E= 1.60, Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının  görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine;  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi; Aşağı Yenice, Eskipolat ve Yoncalık Mahalleleri 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında Kadastro Teknisyenleri ile çalışmak üzere söz konusu taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını iyi bilen ve 3402 sayılı yasanın 3. Maddesi ve aynı yasanın 47/b maddesi uyarınca düzenlenen yönetmelikte belirtilen;

1-     Türk Vatandaşı olması

2-     Kırk yaşını bitirmiş olması,

3-      Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

4-      En az on yıldan beri o mahallede veya köyde ikamet etmesi

5-     Zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş bir hüküm giymemiş olması

6-     Okuma yazma bilmesi (Köyünüzde okuma, yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse yoksa, müdürlüğe yazılı olarak bildirilmek suretiyle okuma yazma bilmeyenlerde bilirkişi olarak seçilebilir).

7-     Köyünüzdeki taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını iyi bilen kişilerden olması;

Şartlarını taşıması öngörülmektedir. Bu kapsamda yapılacak yenileme çalışmaları için, Aşağı Yenice Mahallesine 6 adet bilirkişi, Eskipolat Mahallesine 6 adet bilirkişi ve Yoncalık Mahallesine 6 adet bilirkişi seçilmesi için, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım komisyonuna havalesine; Bundan böyle İlçe Belediyemiz mücavir alanları içerisinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. Maddesi ve aynı yasanın 47/b maddesi uyarınca yapılacak olan çalışmalara esas teşkil etmek üzere ilgili komisyonun ihtiyaç duyulacak taleplere bilirkişi seçmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

10- Erasmus Youth In EU Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi Ortaklık Anlaşmasının yapılmasına, bu projenin yürütülmesinde Aziziye Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a yetki verilmesine, projenin yürütülmesinde her türlü iş ve işlemleri takip etmeye, ettirmeye, ulusal, uluslararası toplantı yapmaya, toplantılara katılmaya;işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Aziziye İlçemiz sınırları içerisinde, Saltuklu ve Selçuklu Mahallelerinden oluşan, Dadaşkent yerleşkesi bilindiği üzere imar sahasının geniş olması ve günden güne bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemesi sebebiyle yapılaşma hızı ve şehirleşmesi hızla devam etmektedir. Bu yapılaşma hızı ve şehirleşme ile birlikte bölgemizde inşaat yapan özel müteşebbisler tarafından belediyemizden, 1/1000 ölçekli uygulama imar plânlarımızda ticari alan olarak tanımlanmayan konut alanlarında, ticari alanlar oluşturmak adına bir takım talepler oluşmaktadır.

Belediyemizce, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde, söz konusu ticari alan taleplerinin değerlendirilmesi için, 1 Haziran 2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 29. Maddesinde “Konut alanlarında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergâhlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir,” hükmü uyarınca işlem yapılabileceği kanaati oluşmuştur.

Bu sebeple halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konut alanlarında zemin katlarda, 3194 sayılı İmar kanunu ve Plânlı Alanlar tip imar yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ticari alanlar oluşturulması için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına eklenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi Dere Kenarı Mevkiinde bulunan 6384 ada 1 nolu parsel taşınmazın 8.265,26 m²’ lik arsa, ima rplanlarımızda Villa, Dubleks ve Tripleks alanıdır.

Bahse konu Yarımca mahallesinde bulunan 6384 ada 1 nolu parsel, imar planlarımızda Villa, Dubleks ve Tripleks (Taks= 0.30, Kaks= 0.60) alanından Resmi Kurum alanı (Huzurevi) (Taks= 1.60, Kaks=12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan 1875 ada 7 nolu parsel 625,00 m² (hisse 25 m²) ve Yarımca Mahallesinde bulunan 7803 ada 3 nolu parsel (hisse 28,99 m²) 5.746,08 m² hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1875

7

625,00

Taha BULUT

27/02/2017

788

1/25

25,00

2

Gezköy

7803

3

5.746,08

S. Kömeç T. AKPINAR

23/02/2017

760

2899/574608

28,99

 

14- Orman Kadastro Müdürlüğü Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 140 nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 02/03/2017 tarih ve 445444 ilgi sayılı yazısına istinaden Belediyemiz sınırları içerisinde Kuzgun Sırlı Mahallesi çalışma alanı sınırları içinde kalan ormanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesinin uygulaması çalışmalarına başlanılacağından yerin mahalli adlarını bilen 1 asil ve 1 yedek üye bilirkişilerinin  seçilmesi için konunun görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna ve Kültür Gençlik Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneğinin “Ehram Dünya Modasında (EDÜM) isimli proje ile SODES’ e proje başvurusunda Belediyemiz ile ortaklık yapılmasına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

16- Erzurum İli Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi 0 ada 993 nolu parselde kayıtlı Mülkiyeti Muhammet ALBAYRAK adına kayıtlı 0 ada 993 nolu parsel tarla vasfında 10.400,00 m²’ lik taşınmaz üzerinde Ticaret alanı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde bulunan 0 ada 993 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Ticaret alanı (E= 1.20) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

         Mehmet AKARSU                     Hülya SALTUKLU            Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

         Meclis Başkan V.                            Divan Katibi                             Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.