06/04/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.04.2017 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ ve Ömer Faruk YARBA’ nın mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Adnan KORKMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.  

1- 10/03/2017 tarih ve 2017/45 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Muhammet ALBAYRAK adına kayıtlı 0 ada 993 nolu tarla vasfında kayıtlı 10.400,00 m²’ lik taşınmaz üzerinde Ticaret Alanı (E= 1.20) olarak I46A09A4D pafta 25632 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 10/03/2017 tarih ve 2017/36 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Salih MODER adına kayıtlı 10003 ada 79 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesisi Alanı (E= 0.20 Yençok= 6.50) olarak, I46A07B4B pafta 25638 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Yunus TERZİOĞLU teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine Hüseyin GÜLER ve Yunus TERZİOĞLU yapılan oylama neticesinde oy birliği ile tasnif komisyon üyeliğine seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde Belediye Meclis Üyesi Cafer PALA 19 (Ondokuz) oy, Belediye Meclis üyesi Ömer Faruk TÖREMEN 18 (Onsekiz) oy boş oy 2 (iki) olup, Encümen üyeliğine Cafer PALA 19 oy, Ömer Faruk TÖREMEN 18 oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin “e” bendinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur”. Denilmektedir.

2016 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

Okunan müzekkerenin ardından Denetim komisyon raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en falza beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarifliyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına, buna göre 4 adet Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 Adet Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 1 arkadaşımızı seçeceğiz. Ak Parti Grup sözcüsü  Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Onur Sertaç GÖK, komisyon üyeliğine İsa ARİFOĞLU, Metin AYGÜN, Serkant Tolga KUZZU, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Muhsin SEFİLOĞLU’ nu teklif etti. Teklif oylama sunuldu. işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en falza beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonunun seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarifliyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; buna göre Ak Parti Grup sözcüsü İmar Komisyonu Başkanlığına Mustafa KAHVECİ, komisyon üyeliğine Halil ÖZCAN, Ahmet KOCAMAN, Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Muhsin SEFİLOĞLU’ nu teklif etti. Teklif oylama sunuldu. işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

7-  2016 yılı faaliyet raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.

8- 5393 sayılı Belediye kanununun 25. Maddesinde  “Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır”. Denilmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2017 Nisan ayı meclis toplantısında, Denetim Komisyon Huzur Hakkı ücretinin en üst limitten verilmesine; işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9- 5393 sayılı Belediye kanununun 32. Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir”. Denilmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2017 Nisan ayı meclis toplantısında, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretinin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ödenmesine; işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10- Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, eşitlik, hizmette kaliteyi artırmak, belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek, mevcut kaynakları optimum şekilde kullanmak, çalışanların kuruma bağlılığını attırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.

Faaliyetlerini yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş, kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan ve öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmek. Bu anlayışa uygun amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip personel yapısını oluşturmak için AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ hazırlanmıştır.

5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendi “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek”. Denilmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği doğrultusunda hazırlanan AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’ nin 2017 Nisan ayı meclis toplantısında işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11- 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (g) bendinde “ şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin yetkileri arasında olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden çevre kirliliğinin giderilmesi çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla 1 adet 13 + 1,5 m³ kapasiteli çöp kamyonunun Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına satın alınmış olup, kamu yararına tahsis edilmesine; satılmamasına ve haczedilmemesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

12- 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (g) bendinde “ şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin yetkileri arasında olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden çevre kirliliğinin giderilmesi çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla 1 adet 7,0 m³ kapasiteli süpürge aracı Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle Belediyemiz adına satın alınmış olup, kamu yararına tahsis edilmesine; satılmamasına ve haczedilmemesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

13- Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi olan 1938 ada 5 nolu parsel 349,89 m² (hisse 56,55 m²) ve Yarımca Mahallesinde bulunan 8610 ada 1 nolu parsel 1956,36 m² (hisse 54,52 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1938

5

349,89

Yusuf ÖZTÜRK

20/03/2017

1111

1885/11663

56,55

2

Yarımca

8610

1

1956,36

Hasan Lüti YILMAZ- Sait UYLAŞ

30/03/2017

1325

1363/48909

54,52

 

14- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 9 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Memur kadrosunun iptal edilerek 1 adet 7 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki kültür, gençlik, spor ve sosyal yardım konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu 5 üye olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Mehmet AKARSU, Mualla Turan SAYKAL, Adnan KORKMAZ komisyon üyesi olarak teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Lütfi İhsan TALAY teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

16- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki çevre ve sağlık konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu 5 üye olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Hülya SALTUKLU, Hüseyin BEKMEZ, Semehe YEŞİLDAĞ, İlhan KERVAN komisyon üyesi olarak teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Engin ERDAL teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

17- 02/11/2016 tarih ve 2016/149 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan 6672 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut İmar Planlarında Ticaret Alanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu parsellerde hazırlanan plan değişikliği ile ada kenarı hattı düzenlemesi yapılmıştır. Yapılaşma koşulları da Ticaret Alanı + Konut Alanı (E= 1.20 Yençok= 9.50 m) olarak I46A09C2C pafta 22678 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Planı Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

18- 02/02/2017 tarih ve 2017/24 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Cem GÖK adına kayıtlı I46-A08-A1A pafta 3206 ada 1 nolu parselde kayıtlı toplam alanı 2.540,20 m²’ lik taşınmaz mevcut İmar Planlarımızda bitişik nizam 2 kat Konut Alanı olan yerin Ticaret + Konut bitişik nizam 6 kat ve arsanın batı tarafında yol ile beraber olmak üzere 372,00 m²’ si Park Alanı (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) olarak İ46A08A1A pafta 24360 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

19- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Reta Tarım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı 1251 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Reta Tarım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı 1251 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde şehir plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

20- Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 22/03/2017 tarih ve 521-1171 sayılı yazısında, plan değişikliğinde İpragaz Dolum tesis alanı olarak yazılması gerekirken yerin Tarım Alanı olarak sehven hatalı yazıldığı belirtmiştir. 10/03/2016 tarih ve 2017/30 sayılı Meclis kararı sehven hatalı yazıldığından, bahse konu taşınmaz için, Erzurum İli Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti İpragaz A.Ş. adına kayıtlı I46.A.01.C pafta 754 nolu parselin, İpragaz Dolum Tesis Alanı (E=0.20 Yençok= 8.57 m) olan yerin, Sanayi Depolama alanı (E=0.20 Yençok= 8.57 m) ve alanın bulunduğu parsel ve binalarla mevcut imar adası arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için hazırlanan İmar Plan Tadilatının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

21- 10/03/2017 tarih ve 2017/38 sayılı Meclis Kararı ile Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım komisyonuna havale edilen Erzurum Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21/02/2017 tarih ve E.410407 ilgi sayılı yazısına istinaden Erzurum İli Aziziye İlçesi Aşağı Yenice, Eskipolat ve Yoncalık Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında 3402 sayılı yasanın 3. Maddesi ve aynı yasanın 47/b maddesi uyarınca yapılacak olan çalışmalara esas teşkil etmek üzere seçilecek bilirkişiler Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım komisyonunun yaptığı çalışmalar doğrultusunda,; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Adı Soyadı                  Baba Adı         Doğum Tarihi  İkametgâh Adresi

Mehmet Ali TEMUR   Abidin             17.05.1938      Aşağı Yenice Mah.

Mahmut ELKİT           Mustafa           20.08.1972      Aşağı Yenice mah.

Cengiz DUYSAK        Mevlüt             09.04.1975      Aşağı Yenice Mah.

Cevdet ZEYREK         Mehmet           01.01.1953      Aşağı Yenice mah.

Nihat ERTEN              Fahrettin          01.01.1952      Aşağı Yenice Mah.

Murat ZEYREK          Talip                13.04.1975      Aşağı Yenice mah.

 

Adı Soyadı                  Baba Adı         Doğum Tarihi  İkametgâh Adresi

Hüseyin KUZİK          Ali                   15.04.1950      Eskipolat Mah.

Mahmut ACAR                       Yusuf              01.01.1958      Eskipolat Mah

Ali AKTAŞ                 Ahmet             01.01.1950      Eskipolat Mah

Dursun KARALİ         Selim               01.02.1950      Eskipolat Mah

Yusuf YAŞAR                        Ahmet             01.04.1950      Eskipolat Mah

Osman YÜCEL                       Halil                05.04.1958      Eskipolat Mah

22- 10/03/2017 tarihinde toplanan Aziziye Belediye Meclisi tarafından Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım komisyonuna havale edilen Orman Genel Müdürlüğü Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 140 nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 02/03/2017 tarih ve 445444 sayılı yazısına istinaden Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuzgun ve Sırlı mahalleleri çalışma alanı sınırları içinde kalan ormanlarda 6831 sayılı Orman kanununun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesinin uygulaması çalışmalarına başlanılacağından kısıtlı ve yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmayan, 40 yaşını bitirmiş olan mahallin özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerin adlarını bilen çevresindeki insanların itimadını kazanmış kişilerden1 asil ve 1 yedek üye bilirkişilerin; Kuzgun Mahallesi için asil üyeliğe Adem PORTAKAL, yedek üyeliğe İsmail TOLAR, Sırlı Mahallesi için asil üyeliğe Telat ÇAMLICA, yedek üyeliğe ise Yakup ÇAMLICA’ nın seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

23- AK Parti Meclis üyesi M. Fatih SOLMAZ Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesinde şehir dışına taşınması dolayısı ile Meclis üyeliğinden istifa ettiğini beyan etmiştir. Belediye Kanununun 29. Maddesinde “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur” dendiğinden Meclis üyesi M. Fatih SOLMAZ’ ın istifası hakkında Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU tarafından Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                        Hülya SALTUKLU           

Meclis Başkanı                                                                          Divan Kâtibi                               

 

    Mehmet AKARSU                                                          Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

Meclis 1. Başkan Vekili                                                                Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.