AZİZİYE BELEDİYESİ'NDEN SATILIK ARSA

İLAN

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Saltuklu Mahallesinde ve aşağıda ada, Pafta, parsel, m²’ si ve satış bedeli belirtilen Taşınmaz yurt Binası yapılması amacı ile ihale yolu ile satılacaktır.

 

S. No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan (m²)

Cinsi

M²Birim Fiyatı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Usulü

1

Saltuklu

9539

1

Tam

9.622,25

ARSA

450

4.330.013,00 TL

129.901,00 TL

36.Madde

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) Maddesine göre 27/03/2015 tarihinde saat 14:00’ da Aziziye Belediye Başkanlığı Binası Selçuklu Mah. Şehit Üsteğmen İsmail AKSU Kışlası karşısı Aziziye/Erzurum adresinde yer alan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36. maddeye göre ihale edilecek taşınmaz için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde ihale tarihine kadar İhale Komisyonuna iletilmek üzere Aziziye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

 

A) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

B) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

 

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

 

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

E) İsteklinin Yurt Binası İşletmeciliği Yaptığına dair ilgili meslek odalardan alınmış belge ve İlgili Belediyesinden Yurt İşletmeciliği Yaptığına dair alınmış izin ve ruhsatlar.

 

F)Yapılacak olan Yurt Binasının 10 yıl süreli yurt olarak kullanılacağına dair taahhütnameyi gösterir belge.

 

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

 

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

 

C) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

 

Ç) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

 

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

E) İsteklinin Yurt Binası İşletmeciliği Yaptığına dair ilgili meslek odalardan alınmış belge ve İlgili Belediyesinden Yurt İşletmeciliği Yaptığına dair alınmış izin ve ruhsatlar.

 

F)Yapılacak olan Yurt Binasının 10 yıl süreli yurt olarak kullanılacağına dair taahhütnameyi gösterir belge.

 

3 - Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36.madde)

 

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu(2886 Sayılı D.İ. Kanununa göre) bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler redolunarak hiç yapılmamış sayılır. İstekliler yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan teklif zarfını ihale tarih ve saatine kadar Aziziye Belediye Başkanlığı Binası Selçuklu Mah. Şehit Üsteğmen İsmail AKSU Kışlası karşısı Aziziye/Erzurum adresine İhale Komisyonuna iletilmek üzere teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

4 - Teklifler, ihale (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere veya yerlere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da görülebilir. İhale (son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

 

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.