02/05/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (1.BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Onur Sertaç GÖK ve Yunus TERZİOĞLU’ nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

12 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- 2018 Mali Yılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğü (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 3.300.000,00 ₺, Park ve Bahçeler Müdürlüğü (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 723.500,87 ₺ aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- Okunan Müzekkerenin ardından 2017 yılına ait Bütçe ve Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

3- Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğünün 18/04/2018 tarih 9072 sayılı yazısı ile Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından satışı yapılacak gayrimenkuller için Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde satış komisyonu oluşturulacaktır. 6183 sayılı A.A.U.H. Kanununun 90. Maddesi “Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder” denilmektedir. Belediye Meclis Üyesi Halil ÖZCAN’ ın komisyon üyesi olarak görevlendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

4- 72 Mahallede Yol, Tretuvar ve Muhtelif İnşaat Yapım İşi yapılacak olan imar dışı alanlardaki mevcut kullanılan hali hazır yollara, kilit parke taşı, yağmur oluğu, sanat yapıları uygulanacaktır. Proje bünyesinde park, sosyal donatı alanları, ortak kullanım alanları yapılacağından ilerde yapılması planlanan Uygulama İmar Planlarında hali hazır yollar park, sosyal donatı alanları, ortak kullanım alanları aynı şekliyle plan notlarına işlenmesine;

      Aziziye İlçesine bağlı mahallelerde yapılması planlanan hali hazır yollara kilit parke taşı, yağmur oluğu, sanat yapıları, alt yapı – üst yapı işleri, park, sosyal donatı alanları, ortak kullanım alanlarına yapılacak işlerin İlbank A.Ş. kredisi ile yapılacağından gelecekte yapılacak her türlü imar planlarında plan notlarına işlenmesine ve değiştirilmemesine;  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

5- Belediye Meclisimizce 09/03/2018 tarih 2018/25 sayılı Meclis Kararı ile karar altına aldığımız Meclis Kararının aşağıdaki şekilde yeniden karar düzeltme kararı alınmasına; İlçemiz 72 Mahallede Yol, Tretuvar ve Muhtelif İnşaat Yapım İşlerinde (İşçilik ve Malzeme Alımı Dâhil) kullanılmak üzere, yurt içi bankalardan kullanacağımız nakit kredi faizi ile birlikte 10.000.000,00 ₺ (Onmilyon Türklirası) kredi kullanılacak bankalara verilmek üzere İller Bankasından Teminat Mektubu alınması ve yapılacak olan borçlanma için Bakanlıktan olur alınması ve gerektiğinde temlik vermeye, bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

6- Belediye Meclisimizce 09/03/2018 tarih 2018/26 sayılı Meclis Kararı ile karar altına aldığımız Meclis Kararının aşağıdaki şekilde yeniden karar düzeltme kararı alınmasına;                    İlçemiz 72 Mahallede Yol, Tretuvar ve Muhtelif İnşaat Yapım İşlerinde (İşçilik ve Malzeme Alımı Dâhil) kullanılmak üzere, 48 ay vadeli 5.500.000,00 ₺ (Beşmilyon Beşyüzbin Türklirası) ihtiyaç olduğundan dolayı yurt içi bankalar tarafından kredi kullanılmak ve 500.000,00 ₺’ de gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara verilmek üzere Banka Teminat Mektubu alınması düşünülmekte olup, temlik vermek suretiyle bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

7- 27. Dönem Millet Vekili aday adaylığı için Belediye Meclis Üyelerinden Hüseyin BEKMEZ ve Muhsin SEFİLOĞLU Başkanlık Makamına istifa dilekçelerini vermiş olup, istifaları Meclisin bilgisine bunulmuştur.

 

8- İlçemiz sınırları içerisinde hava alanı yolu üzerinde bulunan bölgede hali hazır 1/5000’ lik nazım imar planlara uygun 1/1000’ lik uygulama imar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

9- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ilıca Termal Otel ve müştemilatının, “Prof. Dr. İlhan VARANK Rekreasyon Alanı ve Kültür Merkezi” nin Üst Kullanım Hakkının 10 yıllığına Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Hayvancılık Turizm Hizmet Alımı Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilmesine; Ilıca Termal Otel Müştemilatı ve Rekreasyon Alanının her türlü bakım, onarım, korunması, kollanması, işletilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.                 

 

10- Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Ömer Faruk TÖREMEN, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Lütfi İhsan TALAY teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Ömer Faruk TÖREMEN ve Lütfi İhsan TALAY yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 21 oy kullanıldığı 1 oy geçersiz boş olduğu, 20 geçerli oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Hüseyin GÜLER’ in geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Encümen Üyeliğine; oy birliği ile seçilmiştir.

 

11- 5393 sayılı kanunun ilgili maddesi doğrultusunda Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Temsilci üye olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyesi Halil ÖZCAN  oy birliği ile seçilmiştir.

12- İmar Komisyonuna 1 üye seçilmesine seçilen üyenin geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere İmar Komisyonu Üyeliğine Engin ERDAL’ ın seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile Engin ERDAL 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

                                                                                                 

13- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki kültür, gençlik, spor ve sosyal yardım konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonuna 1 üye olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 1 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Engin ERDAL teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile Engin ERDAL geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere seçilmiştir..

 

14- Çevre ve Sağlık Komisyonuna Üye Seçimi yapılması hususu bir sonraki ay görüşülmek üzere ertelenmesine; İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

15- Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi ve Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan 2051 ada 31 nolu parsel 202,00 m² (hisse 23,99 m²),  1756 ada 12 nolu parsel 309,00 m² (hisse 35,92 m²), 0 ada 5060 nolu parsel 16.176,68 m² (hisse 1028,18 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

2051

31

202,00

Kadir AYDIN

13/03/2018

1188

19/160

23,99

2

Gezköy

1756

12

309,00

İ. Hakkı BAŞAK

09/03/2018

1159

93/800

35,92

3

Gezköy

0

5060

16.176,68

Öz Sde Yıldız Tarım

24/04/2018

1815

51409/808534

1028,18

 

16- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Alaca Mahallesi 0 ada 1149 nolu parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazın üzerine Belediyemiz tarafından çizdirilen mimari uygulama projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan Erzurum Aziziye Alaca Mahallesi Müze Şehitliği Onarımı ve Çevre Düzenlemesi için bahse konu taşınmazın 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzelere Genel Müdürlüğü Erzurum Rölöve Anıtlar Müdürlüğüne tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN            Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU              Hülya SALTUKLU

       Meclis Başkanı                                Divan Katibi                           Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.