06/07/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Temmuz ayı olağan toplantısının  1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.07.2018 Cuma günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Engin ERDAL ve Serkant Tolga KUZZU’ nun  mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Onur Sertaç GÖK mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

  • adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Mustafa SOLAK, Yüksel SOLAK ve Cevdet ÖZER adına kayıtlı 1958 ada 29 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda E= 2.00, H= 4 Kat yapılaşma koşullarıyla Kültürel Tesis Alanı olarak görünmektedir. Söz konusu alanın içerisinde bulunduğu ada ve çevresindeki yapılaşma koşulları dikkate alınarak, uygulama imar planlarımızda E= 2.00 H=4 kat yapılaşma koşullarıyla Sosyo Kültürel Tesis Alanından TAKS= 0.35, KAKS= 1.75 Ayrık nizam 5 Kat Konut + Ticaret Alanı olarak, hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2-  15 Temmuzda şehit olan Polis Memuru Murat ELLİK isminin İlçemizde uygun bir cadde veya sokağa verilmesi hususunun görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Madencilik Hizmet Alımı Personel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi;

           Ödenmiş sermayesi          362.500,00  (Üçyüzaltmışikibinbeşyüz) ₺’ dir.

           Ayni sermaye artırımı   1.602.243,50 (Birmilyonaltıyüzikibinikiyüzkırküçliraellikuruş) ₺

           Nakdi sermaye  artırımı 1.035.256,50 (Birmilyonotuzbeşbinikiyüzellialtıliraellikuruş) ₺

            Toplam sermaye            3.000.000,00 (Üçmilyon)  ₺ ‘ ye çıkarılmasına

            5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” denilmektedir.

5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (i) bendine göre; Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Madencilik Hizmet Alımı Personel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin 3.000.000,00 ₺’ ye çıkarılmasına;

12486 ada 7 nolu parsel taşınmazın 22/06/2018 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen 1.602.243,50 ₺ bedelle Ayni Sermaye olarak aktarılması ve devredilmesine;

Nakdi sermaye artırımı olan 1.035.256,50 ₺’ nin ¼’ ünün peşin geri kalan kısmının 24 ay içerisinde ödenmesine; tapu devir tescil iş ve işlemlerini yapmak üzere evrakın Emlak İstimlak Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

4- Çavuşoğlu ve Güllüce Mahalleleri arasında nizaya konu olan sınır uyuşmazlığının çözümü için kadimden beri var olan haklar saklı kalmak kaydıyla geçmiş tarihli hudut nameler ve diğer değerlendirilecek subuti deliller incelenmesi için, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu ve İmar Komisyonuna havalesine; işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.  

5- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 2 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  İstatistikçi kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki İstatistikçi kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 10 dereceli Yardımcı Hizmetler sınıfındaki Hizmetli    kadrosunun iptal edilerek 1 adet 8 dereceli Yardımcı Hizmetler sınıfındaki  Hizmetli   kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 7 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Eğitmen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 6 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi, ve 2 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 2 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Aziziye İlçesi Çiğdemli ve Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi olan Çiğdemli Mahallesi 0 ada 2243 nolu parsel 17.980,30 m² (hisse 1.280,25 m²) ve Gezköy Mahallesi 6415 ada 1 nolu parsel 3.699,34 m² (hisse 138,725 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Çiğdemli

0

2243

17.980,30

İpragaz A.Ş.

07/06/2018

2741

25605/359606

1.280,25

2

Gezköy

6415

1

3.699,34

Haluk Ziya GÖR

30/05/2018

2563

3/80

138,725

 

7- Belediye Meclis Üyesi Halil ÖZCAN’ ın 02/07/2018 tarihinde istifa ettiği Meclis Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

8- İlçemiz 72 Mahallede Yol, Tretuvar ve Muhtelif İnşaat Yapım İşlerinde (İşçilik ve Malzeme Alımı Dâhil) kullanılmak üzere, 48 ay vadeli 1.500.000,00 ₺ (Birmilyon Beşyüzbin Türklirası) ihtiyaç olduğundan dolayı yurt içi bankalar tarafından kredi kullanılmak ve 500.000,00 ₺’ de gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara verilmek üzere Banka Teminat Mektubu alınması düşünülmekte olup, temlik vermek suretiyle bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

9- 5393 sayılı kanunun ilgili maddesi doğrultusunda Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Temsilci seçilmesi kanunun Amir Hükmü gereğidir. 02/07/2018 tarihinde Başkanlık Makamına sunduğu istifa dilekçesinde Belediye Meclisi kararı ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine temsilci üye seçilen Halil ÖZCAN istifa etmiştir.   Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2018 Temmuz ayı Meclis toplantısında istifa eden Meclis üyesi yerine Mustafa KAHVECİ’ nin geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Temsilci Üye seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Belediye Meclisimizce 05/01/2018 tarih 2018/04 sayılı Meclis Kararı ile karar altına aldığımız Meclis Kararının aşağıdaki şekilde yeniden karar düzeltme kararı alınmasına 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde yapılan değişiklikle; Önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi tutarı olan 121.275,57 ₺’ nin Amatör spor kulüplerine aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 10115 ada 14 parselde kayıtlı 2.045,97 m2 bahçe vasfındaki taşınmazın bilgi evi yapılması amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi 3175 ada 26 parselde bulunan NATO dolum tesislerine karşılık, Kahramanlar Mahallesi 8404 ada 4 nolu parsel taşınmaz üzerinde NATO dolum tesislerine beton platform, dolum kaideleri ve ulaşım yolları yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- İlçemizde hâlihazır mevcut park alanlarına kamera takılmasına, ilçemizde uygun bir sokağın çocuk oyun sokağı olarak belirlenmesine, belirlenen çocuk oyun sokağının trafiğe kapatılmasına, projelendirilmesi ve yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

                                                                                                                                  

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.