05/10/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05.10.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 05.10.2018 Cuma günü saat 15:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN  

 

Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA, Onur Sertaç GÖK ve İsa ARİFOĞLU mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Yunus TERZİOĞLU mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

1- 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi 31/08/2018 tarih 2018/123 sayılı Encümen kararı ve 04/10/2018 tarih 2017/108 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Plan ve Bütçe Komisyonunun tetkik edip inceleyerek komisyon raporuyla kabul edilerek Belediye Meclisine tevdi edilen 2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin;

 

                                                            GELİR BÜTÇESİ

GELİR TÜRÜ

Vergi Gelirleri 

6.901.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

7.994.000,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

7.255.000,00

Diğer Gelirler

28.460.000,00

Sermaye Gelirleri

5.420.000,00

Ret ve İadeler (-)

-30.000,00

Gelir Bütçesi 56.000.000,00   Türk Lirası  tahmin edilmiş olup, bu gelirlere karşılık;

                                                           GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

Genel Kamu Hizmetleri 

22.339.000,00

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

853.000,00

Ekonomik İşler ve Hizmetler

11.805.000,00

Çevre Koruma Hizmetleri

5.201.000,00

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

14.457.000,00

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

1.305.000,00

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

40.000,00

TOPLAM

56.000.000,00

Gider Bütçesi 56.000.000,00   Türk lirası tahmin edilmiştir.

 

                     Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ayrımı;

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

MİKTARI

BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %

Personel Giderleri 

7.824.000,00

% 13,97

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri

1.241.000,00

%  2,22

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

25.571.000,00

% 45,66

Faiz Giderleri

1.220.000,00

%  2,18

Cari Transferler 

1.750.000,00

%  3,13

Sermaye Giderleri 

13.515.000,00

% 24,13

Yedek Ödenekler 

4.879.000,00

            % 8,71

T O P L A M

56.000.000,00

100

 

                   2019 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA BÜTÇE ÖDENEĞİ

MÜDÜRLÜK

BÜTÇE

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

945.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

355.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.881.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.178.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

363.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.012.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4.726.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11.686.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.715.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.411.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.677.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

8.016.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.201.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

853.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ

1.305.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

557.000,00

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

119.000,00

TOPLAM

56.000.000,00

 

Bu ödeneklerin gelir karşılıkları ise uygulanmakta olan ücret tarifelerine konulan artışla, Genel Bütçe Gelirlerinden gelecek paralar ile karşılanacaktır.

Ayrıca Belediye Vergi ve Harçlarının tahsillerinden karşılanmak üzere tahmin edilmiştir. 2019 Yılı Belediye  Gelir ve Gider Bütçesi 56.000.000,00 Türk Lirası olarak denkleştirilmiştir. Hazırlanan 2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin kabulüne;

 

2019 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1         Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (56.000.000,00) ödenek verilmiştir.

MADDE 2         Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B)  işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam          (56.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3         2019 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

MADDE 4         Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

MADDE 5         Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

MADDE 6         6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7        Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

Bütçe Kararnamesi

1          Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

2          Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B). (Örnek-15)

3          Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (Örnek-16)

4          Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

5          Çok Yıllı Gider Bütçesi. (Örnek-18)

6          Fonk. ve Ekon. Sınıflandır. Düzeyin. İzleyen İki Yıl Bütç. Tah. ödenek cetveli. (Örnek-8)

7          Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)

8          Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıf. Cetveli (Örnek-20)

9          Gelecek Yıllara,Yaygın Yüklen. Kaps. Taah. (G) cetveli. (Örnek-21)

                          10      Memur Olmayanlara Verilecek Yolluk. Göster. (H) cetveli. (Örnek-22)

                          11      İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23)

                          12      İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K2) Cetveli (Örnek-24)

                          13      237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) cetveli

                          14      Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26)

                          15      Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

                          16      Finansman Programı (Örnek-28)

 

MADDE 8         Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmenliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

MADDE 9         Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve reklam Vergisi için Mayıs  ve Kasım aylarında, Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.

MADDE 10       Belediye tahsilatının gerektiğinde Bankalar ve özel Finans Kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

MADDE 11       Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

MADDE 12       Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasının temini için meclisce yapılması uygun görülen, işlere ilişkin kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.  

MADDE 13       Belediye Gelirler kanunu gereği Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri eşit taksitte Mayıs ve Kasım ayında alınır.

MADDE 14       Belediye adına karşılıksız her türlü aynı ve nakdi bağış kabul etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

MADDE 15       Belediyemize ait gayrimenkullerin geçmiş yıllarda kiraya verilip mukavele mühleti biten yerlerden diğer emsali yerlerinde ihale yoluyla kiraya verilmesinde Encümen yetkilidir.

MADDE 16       Belediyemizce 2019 Mali Yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanunu 68.maddesi hükümleri gereğince iç ve dış borçlanma yapabilir.       

MADDE 17       Belediye Başkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı Kanunun 40. maddesine göre vekâlet bıraktığı Belediye Başkanı Vekiline, Belediye Başkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir.

MADDE 18       Bu Kararname Hükümleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19       Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir.

 

2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi tek tek okunarak oylamaya sunuldu. 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 19 madde olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

2- 04/10/2018 tarih ve 2018/114 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4995 nolu parselde kayıtlı 340.719,60 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Askeri Alan görünmektedir.

                 Söz konusu Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4995 nolu parselde kayıtlı 340.719,60 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Askeri Alan (E= 1.00 Yençok= 9.50) 50 metrelik yoldan 25 metre çekme mesafesi yapılaşma koşuluyla hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.     

3- 04/10/2018 tarih ve 2018/116 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde Ömer Nasuhi BİLMEN Camiinin kuzeyinde bulunan alan  uygulama imar planlarında Eğitim Tesisi Alanı görünmektedir.

                 Söz konusu Ilıca Mahallesinde Ömer Nasuhi BİLMEN Camiinin kuzeyinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Eğitim Tesis Alanıdır. Eğitim ve Tesis Alanının 1500,00 m²’ lik bölümü konut alanı olarak, yapılaşma koşulları Ayrık Nizam (6 Kat Taks = 0.40 Kaks= 2.009 olacak şekilde ve 2550,94 m²’ lik Eğitim Tesis Alanı yapılaşma koşulları hazırlanan projeye göre belirlenecektir. Belediyemiz tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

  

Muhammed Cevdet ORHAN            Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU              Hülya SALTUKLU

Meclis Başkanı                                  Divan Katibi                                 Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.