04/01/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Ocak ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/01/2019 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Meclis Başkan Vekili Mehmet AKARSU’ nun Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Adnan KORKMAZ’ ın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN, Abdullah BAYRAM ve Dilaver YILMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

  • Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkiinde bulunan 10008 ada 2 nolu parsel ile 10009 ada 24 nolu parselde yapılaşma koşulları E= 1,00 Yençok= 6,50 Serbest Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında görülmektedir. 10008 ada 2 nolu parsel ve 10009 ada 24 nolu parseller arasında 10 metrelik yol düzenlemesi talep edilmektedir. Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir                          

2- Yapılan oylama neticesinde Tasnif Komisyonunun sayım döküm sonuçlarına göre Mustafa KAHVECİ 18 oy, Cafer PALA 18 oy, Ahmet KOCAMAN 18 oy, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU 18 oy, Engin ERDAL’ ın 18’ er oy aldığı tespit edildi. Bu sonuca göre Denetim Komisyonu Başkanlığına; Mustafa KAHVECİ, Komisyon Üyeliklerine; Cafer PALA Ahmet KOCAMAN, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU ve Engin ERDAL 1 yıllığına seçilmişlerdir.

3- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2018 tarihli yazısına istinaden, Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 5 adet Zabıta memuruna 2019 yılı için, 2019 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen ücretin maktu fazla mesai ücreti  527,00 ₺ (Beşyüzyirmiyedi Türk Lirası)  olarak verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam ettirilmekte olan 1 adet Avukat, 1 Adet Ziraat Mühendisi, 1 Adet Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 3 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet İnşaat Teknikeri, 1 Adet Harita Kadastro Teknikeri, 1 Adet Elektrik Teknikeri ile 1 Adet Kameraman sözleşmeli personellerin 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arası çalıştırılmaları ve ücretlerinin belirlenmesine;

 1- 1 adet Ziraat Mühendisi M. Sedat SİRKECİOĞLU’ na tavan ücret verilmesine,

 2- 1 Adet Avukat Şahsenem GÖK’ e tavan ücret verilmesine,

 3- 1 adet Elektrik Elektronik Mühendisi Erhan BAYRAK’ a net ücret olarak 3.040,00 TL olarak verilmesine,

 4- 1 adet Peyzaj Mimarı Tuba ORHAN’ a net ücret olarak 2.710,00 TL olarak verilmesine,

 5- 1 adet inşaat Mühendisi Abdullah Murat KÖPRÜLÜ’ ye net ücret olarak 3.040,00 TL verilmesine,

 6-  1 adet inşaat Mühendisi M. Emin BAYRAM’ a net ücret olarak 3.360,00 TL verilmesine,

 7- 1 adet Tekniker Eyüp TORAK ve Yakup ARSLAN’ a net ücret olarak 2.280,00 TL verilmesine;

 8- 1 Adet Kameraman Mustafa ÇOMAKLI’ nın net ücret olarak 2.390,00 TL verilmesine;

 9- 1 Adet Tekniker Erdem ALAK’ a net ücret olarak 1.950,00 TL verilmesine,

 10- 1 adet inşaat Mühendisi Onur YILMAZ’ a net ücret olarak 3.040,00 TL verilmesine,

gereği için evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

5- 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde yapılan değişiklikle; Önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi tutarı olan 144.338,92 ₺’ nin Amatör spor kulüplerine ve İlçemizde bulunan okulların kurdukları spor kulüplerine aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Aziziye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem yangın, sel ve benzeri afetler maruz kalan muhtaç kimselere, öğrencilere eğitim amaçlı yurt ücreti, otobüs ücreti, kitap ücreti vb. ücretlerin bütçe imkanları dahilinde ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına, bu doğrultuda yapılacak masrafların usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Yönetmeliğin kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 11079 ada 2 nolu parselde kayıtlı 401,28 m² arsa vasfındaki taşınmazın  satışının yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede belirtilen taşınmazların kiraya verilmesine ve 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan Dadaş Caddesi üzerinde bulunan bankalara ait ATM’ lerin zemin icarı karşılığında kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- 2018 Mali Yılı Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (04-02-09-01) YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Kalemine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün (03-08-03-01) Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri Kaleminden 20.000,00 ₺, (06-05-07-04) Sosyal Tesisler Kaleminden 30.000,00 ₺, Özel Kalem Müdürlüğünün (03-03-03-01) Yurtdışı Görev Yollukları Kaleminden 15.000,00 ₺, (03-06-02-01) Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri Kaleminden 60.000,00 ₺ toplamda 125.000,00 ₺ aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan 1754 ada 24, 25 ve 26 nolu parseller mevcut planda Dini Tesis Alanı olarak görülmektedir. Bu parsellerin Ticaret + Konut ve (E= 1,60 Yençok= 12,50 m) yapılaşma koşulları ile konut alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Belediyemiz sınırları içerisinde Yarımca, Selçuklu ve Saltuklu Mahallerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönünde talepleri bulunmaktadır. Söz konusu yerlerde bulunan dükkânların ön tarafından yapmak istedikleri sundurmanın cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve blok bazında yapılması kaydı ile yapılacak sundurmaların 2019 yılı için m² birim fiyatının 150,00 ₺/m² olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Erasmus+ projesi kapsamında yurt dışına gidecek paydaşlarımızın görevli sayılmalarına; Görevlendirileceklere pasaport çıkarılması iş ve işlemlerin takibi için Belediyemiz personellerinden Uğur HASDEMİR’ in  görevlendirilmesine; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- 06/12/2018 tarih ve 2018/137 sayılı Meclis kararına ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hasan ÖZDİCLE VE Hissedarları adına kayıtlı 7131 ada 1 nolu parselde uygulama imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve yapılaşma koşulları (E= 0,50 Yençok= 6,50 m) olan yerin Ticaret Alanı ve yapılaşma koşulları (E= 1,20 Yençok= 11,50 m) olarak çekme mesafeleri ise güneyinde bulunan 15 metrelik yoldan 10 metre diğer cephelerden 5 metre olacak şekilde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

  Mehmet AKARSU                    Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU              Hülya SALTUKLU

Meclis Başkan Vekili                               Divan Katibi                                 Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.