05/06/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05/06/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Haziran ayı olağanüstü Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 05/06/2020 Cuma günü saat 15:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında toplantıya katılan üyeler,  Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Barış KÖSE, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT , Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN.

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN ,Sefer KARA, Canip ÖZSOY

 Mazeretsiz Olarak katılmayanlar; Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18. Maddesinin (d) bendinde “ Borçlanmaya karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68. maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemizin personel giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 4.750.000,00 ₺ (Dörtmilyon Yediyüzellibin Türklirası) kredi alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Belediyemiz 2020 Gelir Tarifesinin “ Geçiş Hakkı” başlıklı kısmında, geçiş hakkı ücreti tespit edilirken “ 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik esas alınır” denilmiştir. Geçiş Hakkı Ücretlerinin 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek1’ de yer alan Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve İlçe Belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler için belirlenen Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırı olan 0,70/m² ₺ olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde yer alan Ömertepesuyu (Pulur) Deresinin bulunduğu bölge 13 Eylül 2019 tarihli 30887 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı 1532 sayılı kararı ile yayınlanarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin, sınırlarının yeniden belirlenmesi kararı doğrultusunda Turizm Master Planında Turizm Merkezi olarak belirlenerek ilan edilmiştir. Söz konusu alanda Belediyemiz tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Turizm Tesis Alanı olarak işlenmesi için İmar Plan Tadilatı yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, Ortaöğretim Tesis Alanı, İlköğretim Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesi vasıflı alanlar, 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi gereği yasal kesintilerinin kanuni sınırları aştığı (%45 Düzenleme Ortaklık Payı) için ilave kamulaştırma maliyeti doğacağından Ortaöğretim Tesis Alanı, İlköğretim Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesinin bulunduğu bölge için plan yapımı ihtiyacı hasıl olmuştur. Belediyemiz tarafından hazırlatılan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ilıca Mahallesi 10059 ada 1 nolu parselde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK mesire alanının aile çay bahçesi olarak 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Yeni koronavirüs (Covid­19) salgın kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; 16/04/2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covı-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesinin (ç) bendinde  “ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez” denilmektedir. Bu bağlamda Koronavirüs pandemisi sebebi ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen, Belediyemiz tarafından gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılan ve kiraya verilen taşınmazların 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu ve Yarımca Mahalleleri ile Yakutiye İlçesi Çiftlik Mahallesi sınırları arasında kalan kadastral parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız içerisinde olup, Yakutiye İlçesi Çiftlik Mahallesi Kadastro ve Mülki İdare sınırları içerisinde kaldığından sınır uyuşmazlığı, numarataj ve ruhsat aşamasında oluşan problemlerin çözülebilmesi için sınırların yeniden belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanununun 6. Maddeside “Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez. denilmekte olup, Belediye sınırları, Belediye Meclisinin kararı ile Kaymakamın görüşü üzerine ve Valinin onayı ile kesinleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle ekte koordinat ve krokisi verilen yeni mahalle sınırlarının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesinde bulunan 12486 ada 8 nolu parselde kayıtlı 1.584,77 m² arsa vasfındaki taşınmazın kat karşılığı olarak satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- 25/07/2019 tarih ve 31842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Tanımlar Başlıklı 4. Maddesinde kat holleri “Katlarda bağımsız bölümleri veya tek bağımsız bölümlü umumi binalarda piyesleri birbirine ve merdivene bağlayan ortak alan niteliğindeki ara dolaşım yolları” Kat sahanlığı “ Merdiven elinde en az merdiven kolu genişliği kadar olan ve katlara geçiş sağlayan standartlara uygun yapılan merdiven düzlüğü” şeklinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımların belirtildiği 22. Madde bu alanların emsal hesaplarına dahil edilip edilmediğine ilişkin açık bir ifade yer almadığından, konuya açıklık getirilmesi ve ortak alan niteliğindeki kat hollerinin katlar alanı hesabına dahil edilmemesi için 15/10/2019 tarih ve 4 sayı numaralı karar ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1/5000 Nazım İmar Planı, plan notlarına ek yapılması hususunda meclis kararı alınmıştır. Söz konusu karara istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına dâhil edilerek ek yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                                   Divan Kâtibi                                       Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.