01/07/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Temmuz ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 01/07/2020 Çarşamba günü saat 13:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mehmet AKARSU ve Barış KÖSE

 Mazeretsiz Olarak katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN ve Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

         3 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

  1- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde Encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır” denilmektedir. Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2019 yılına ait Bütçe ve Kesin Hesabın Belediye Meclisinde görüşülerek bir karara bağlanmasını bilgilerinize arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan Müzekkerenin ardından 2019 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi Ek Ödenek (Bütçe tertibi bulunmayan halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmeti için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödemelere dokunulmadan alınan ödenektir) verilebilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağı bulunması zorunludur denilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 mali yılı içinde İlçemiz Dadaşkent semtinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 09/06/2020 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak olan Yarı Olimpik Havuz İnşaatından dolayı mevcut bütçede (06-05-07-04) gider kodlu ile belirlenen sosyal Tesisler bütçe tertibinde belirlenen ödenekten fazla harcama yapılacağı anlaşıldığından ekli listede bulunan ek ödenek cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 3- Belediyemiz Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 2020/51 sayılı Meclis kararıyla Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy Mahallesinde bulunan 12486 ada 8 nolu parselin kat karşılığı olarak satışının yapılması kararı alınmıştır. Söz konusu parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. Maddeleri gereğince satışının yapılmasına ve 05/06/2020 tarih ve 2020/51 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 4- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü VIII. Bölge Müdürlüğünün 17/04/2020 tarih ve 1126545 sayılı yazılarında Aziziye Hükümet Konağında hizmet vermekte olan Aziziye Tapu Müdürlüğünün hizmet alanının yetersiz olması nedeniyle sunulan hizmetin sürekliliğinin ve kalitesini düşürmekte olduğunu beyan etmekle mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Aziziye İlçesi 3195 ada 3 nolu parselde kayıtlı idari binanın hizmet binası olarak kullanılmak üzere Aziziye Tapu Müdürlüğüne tahsisi istenmektedir.               5393 sayılı kanunun Belediye yetki ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (h) bendinde “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek”  denilmekte olup, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3195 ada 3 nolu parselin bedelsiz olarak 25 yıllığına Aziziye Tapu Müdürlüğüne tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 5- Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 3 dereceli Ayniyat Saymanı kadrosunda görev yapmakta iken 1 dereceli Muhasebeci kadrosuna atanan memurun müktesebatına uygun olacak şekilde 3 dereceli Ayniyat Saymanı kadrosunun boşaltılarak 1 dereceli muhasebeci kadrosunun dolu kadro olacak şekilde güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi 1981 ada 6 nolu parselde kayıtlı Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halihazı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımızda Teknik Alt Yapı alanı olarak yer alan taşınmaz içi hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 7- Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Gezköy Mevkii Saltuklu Mahallesinde bulunan 1981 ada 6 nolu parselde 3.465,74 m² arsa vasfındaki taşınmaza karşılık Yarımca Mahallesi 0 ada 94 nolu parselde yer alan 19.863,77 m² tarla vasfındaki taşınmazımızın 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye yetki ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (h) bendinde “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek” denilmekte olup, ilgili kanun maddesi gereği trampa yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 8- Mera alanlarının verimli kullanımı ve hayvan sayısının artırılması konusunda yapılacak olan çalışmalar hakkında Meclisimize bilgi verilmesi amacıyla konunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 9- Pandemi sürecinde Belediyemiz olarak hijyen konusunda yapılan çalışmalar hakkında Meclisimize bilgi verilmek amacıyla konunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                                   Divan Kâtibi                                       Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.