07/08/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07/08/2020 TARİHLİ OLAĞAN . BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Ağustos ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 07/08/2020 Cuma günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

  Toplantıya KatılanlarMeclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU’ nun Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA ve Recep YILMAZ

 Mazeretsiz Olarak katılmayanlar; Canip ÖZSOY ve Mücahit POLAT

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 45.500,00 m²’ den ibaret 205, 206 ve 207 parsellerin üzerine yapılmış olan piknik ve mesire alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye görev ve sorumlulukları 14. Maddesi a bendi (İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar … geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır, hükmünde belirtildiği üzere söz konusu Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 205, 206 ve 207 nolu parsellerde kayıtlı 45.500,00 m² alanın bakım, güvenlik ve temizliğinin sağlanması ve halkımızın hizmetine sunulması amacıyla 3 yıllığına kiralanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 2- Mera alanlarının verimli kullanımı ve hayvan sayısının artırılması konusunda yapılacak olan çalışmalar hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Atilla SEVİM tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Sorkunlu ve Üçköse Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında Kadastro Teknisyenleri ile çalışmak üzere söz konusu taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını iyi bilen aşağıda adı soyadı ve açık kimlikleri yazılı şahısların mahalli bilirkişi olarak görevlendirilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ÜÇKÖSE MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Kamil YEŞİL

Hüseyin YEŞİL

03.04.1965

Üçköse Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

İsmail AYTEKİN

Abdulkadir AYTEKİN

03.02.1939

Üçköse Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Şaban SUSAM

Şaban SUSAM

20.01.1964

Üçköse Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

İbrahim Etem ÖZTÜRK

İsmail ÖZTÜRK

15.04.1957

Üçköse Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Mustafa YEŞİL

Süleyman YEŞİL

28.04.1961

Üçköse Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Telat CANPOLAT

Rehim CANPOLAT

25.02.1961

Üçköse Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

SORKUNLU MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Necati AYDIN

Ahmet AYDIN

01.12.1949

Sorkunlu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Şamil KÜÇÜK

Ziyaettin KÜÇÜK

01.11.1946

Sorkunlu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Resul AKTAŞ

Bekir AKTAŞ

25.03.1981

Sorkunlu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

Kamil KÜÇÜK

Ziyaettin KÜÇÜK

01.07.1943

Sorkunlu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Hakan AKTAŞ

Zakir AKTAŞ

15.11.1974

Sorkunlu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Erdem ŞİMŞEK

Dursun ŞİMŞEK

15.11.1977

Sorkunlu Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı El Sanatları İşletmesinde üretilen mamul malların satış fiyatlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendi gereği belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Bölgemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Erzurum – Erzincan – Bayburt planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Aziziye İlçemizin yer aldığı I46 paftasında görülen kentsel gelişme alanının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy Mahallesi 1970 ada 14 nolu parselde kayıtlı 1.310,95 m² arsa vasfındaki taşınmazın 2886 sayılı kanunun 17. ve 45. Maddelerine göre % 50 ‘ si peşin % 50’ si aylık vade farkı 0,90 uygulanarak 20 ay taksitle veya peşin olarak satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Pandemi sürecinde Belediyemiz olarak hijyen konusunda yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Sefer KARA tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 8- Mülkiyetinde Belediyemizin 1.481,00 m² hissesi olan Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan 3176 ada 106 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için kurumumuza 05/08/2020 tarih ve 4560 sayılı dilekçe ile başvuru yapan vatandaşımız satın almak istemektedir. Bahse konu 3176 ada 106 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 3194 sayılı kanunun 17. Maddesi istinaden satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan Termal Turizm Tesis Alanları Bölgesi için Uygulama İmar Plan Revizyonunun yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemiz Ocak Mahallesinde yapılacak olan GES projesi giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 9.850.000,00 ₺ (Dokuzmilyonsekizyüzellibin Türklirası) kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11- İlçemizde tarımla uğraşan çiftçilerimizin kullanmış oldukları makine ve ekipmanların araştırılarak Meclisimize bilgi verilmek amacıyla konunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

    Mehmet AKARSU                        Necmettin SEFEROĞLU                           Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

Meclis 1. Başkan Vekili                         Divan Kâtibi                                     Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.