21/05/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 21/05/2021 TARİHLİ OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Mayıs ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. oturumunu 21/05/2021 Cuma günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkan Vekili Ömer Faruk TÖREMEN’ in Başkanlığında üyelerden,  Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Zafer ALA, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN’

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN,

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar;

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

      2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

  1- Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli 75 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2020 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında 18/05/2021 tarihinde meclis salonunda toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, yapılan incelemede;

1-GELİRLER    :

  1. Bütçe Tahmini 2020 Mali yılı İhzarı bütçesi:

 

Vergi Gelirleri                                                                                        6.714.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                                 4.354.000,00                                                                                                                      Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                     26.640.000,00

Diğer Gelirler                                                                                         29.852.000,00

Sermaye Gelirleri                                                                                   6.290.000,00

Red ve İadeler                                                                                            -50.000,00

TOPLAM                                                                                            73.800.000,00₺     

  1. B) Tahakkuk   : 2020 yılında;

            Vergi Gelirleri                                                                                        16.993.014,89

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                              13.411.931,28

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                      1.898.779,17

            Diğer Gelirler                                                                                         29.403.834,54

            Sermaye Gelirleri                                                                                     2.698.809,75

             TOPLAM                                                                                             64.406.369,63 ₺

 

  1. C)  Net Tahsilat    : 2020 yılında 

            Vergi Gelirleri                                                                                        10.433.561,57

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                              10.774.278,66  

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                       1.898.779,17

            Diğer Gelirler                                                                                          28.796.089,80

            Sermaye Gelirleri                                                                                      1.364.790,05

            TOPLAM                                                                                               53.267.499,25 ₺

   BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Bütçe ile Öngörülen :                                     800.000,00 ₺
  2. b) Yılı Tahakkuku    :                                       406.369,63 ₺

 

 Yılı Tahakkuku / Bütçe ile Öngörülen = 64.406.369,63₺/ 73.800.000,00 ₺ = %87,27

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Yılı Tahakkuku 502.737,07 ₺
  2. b) Yılı Net Tahsilat 267.499,25 ₺

 

      Tahsilat / Tahakkuk = 53.267.499,25  / 56.502.737,07 = % 94,27

      2021 Yılına devreden tahakkuk artığı   11.138.870,38 dir.

2- GİDERLER    : 2020 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 52.000.000,00₺, olup yılı içerisinde 21.800.000,00₺ ek ödenek yapılarak toplam 2020 yılı bütçesi 73.800.000,00 ₺ dir. 2020 yılında 57.680.366,06 ₺ muhtelif  harcamalara tediye edilmiş 13.397.596,66 ₺ mahsup dönemine aktarılmış olup  sarfına lüzum kalmayan 2.723.967,56 ₺ ödenek imha edilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ

9.412.826,69

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

1.701.921,90

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

34.652.128,63

FAİZ GİDERLERİ

5.844.692.07

CARİ TRANSFERLER

1.413.149,17

SERMAYE GİDERLERİ

4.655.647,60

TOPLAM

57.680.366,06

 

3-NAKİT DURUMU : Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2020 yılında 171.567.002,96 bankaya yatırılmış,  170.331.618,81 bankadan tediye edilerek 1.235.384,15 2021 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI  : 2020 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler;

(320) Bütçe Emanetleri                                                                           13.591.789,32 ₺

(330) Alınan Depozitolar                                                                             588.457,15 ₺

(333) Emanetler Hesabı                                                                            1.554.744,08 ₺

(360) Ödenecek Vergiler                                                                           1.468.712,42 ₺

(361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                              2.292.762,65 ₺

(362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Tahsilatlar                                  97.914,00 ₺

(363) Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                          1.630.088,99 ₺

TOPLAM                                                                                               21.224.468,61 ₺

5-AVANS HESABI  : 2020 yılında personel ve mutemetlere 109.250,00 ₺ avans verilmiştir.. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 174.826,25 mahsubu yapılmak üzere 2021 yılına devredilmiştir.

6-GENEL SONUÇ HESABI  :  2020 yılında Aziziye Belediyemizin 57.680.366,06 giderine karşılık 53.267.499,25  ₺ gelir elde edilmiştir.

             Belediyemizin maddi imkanları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2020 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 64.406.369,63 ₺ net tahsilat ise 53.267.499,25 ₺ olup, böylece % 82,71 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin 2020 yılı Bütçe ve Kesin Hesabı karşılaştırılması sonucu tüm harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tahsil edilen gelirlerin hizmetlere tahsisi yapıldığı görülmüştür.

 İşbu kesin hesap 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.  maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği sayın meclisin bilgi ve tasviplerine arz olunur şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2020 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

2- 01/04/2021 tarih ve 2021/63 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi,6114 ada 1 parsel 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planlarında E:1.00 Yençok:9.50 m yapılaşma koşullarıyla Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel E:0.80 Yençok:9.50 m yapılaşma koşulları ile Sanayi Alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- 08/03/2019 tarih ve 2019/30 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi,1820 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Minibüs Sevk İdare Merkezi olarak görülmektedir. Söz konusu parsel  E:1.60 Yençok:12.50 m yapılaşma koşullarıyla Konut+Ticaret alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 04/03/2021 tarih ve 2021/40 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 0 ada 514, 527, 528, 593, 595 ve 1138 nolu parsellerde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan E:0.50 Yençok:6.50  m yapılaşma koşullarıyla Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis(Biyogaz) alanının İlave İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Saltuklu Mahallesi, 9540 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu arsa vasfındaki parselleri içeren Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Saltuklu  Mahallesi, 9540 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu arsa vasfındaki  parselleri içeren ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında E:1.60  Yençok:12.50 m yapılaşma koşullarıyla konut alanı  ve E:1.75 Taks: 0.35 yapılaşma koşulları ile Ticari+Konut alanı olarak Şehir ve Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 3175 ada 21 nolu parsel ve 11504 ada 1 nolu parseller arasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında aktif olarak kullanılmayan 10 metrelik yol üzerinde mülkiyeti farklı şahıslara ait parsellerin bulunduğu ve bu parsellerin belediyemiz adına kamulaştırma külfeti oluşturduğundan dolayı 3194 sayılı kanunun 18.madde uygulaması yapılabilmesi için imar plan tadilatı yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu parseller üzerinde Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Ömer Faruk TÖREMEN                       Şükran SEVİNDİK                                       Zafer ALA

Belediye Başkan Vekili                             Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.