02/09/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02/09/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Eylül ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02/09/2021 Perşembe günü saat 14:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Belediye Başkan Vekili Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ nın Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA, Mehmet AKARSU, Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

      4 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Belediyemiz Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 97 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Çöp Konteyneri ve Geri Dönüşüm Ücret Tarifesi üzerine komisyonumuzca 31.08.2021 tarih saat 10.00 da  Ömer Faruk TÖREMEN Başkanlığında toplanmış olup;

              2872 Sayılı Çevre kanunun 11. Maddesinde;

            “ Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesisi ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.

            Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü bulunan tesis ve işletmeler ile yerleşim birimlerine;

  • İnşaat ruhsatı aşamasında bu yükümlülüğünü yerine getireceğini gösterir proje ve belgeleri ilgili kuruma sunmadıkça inşaat ruhsatı verilemez.
  • İnşaatı bitmiş olanlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere işletme ruhsatı ve/veya yapı kullanma ruhsatı verilemez.
  • İnşaat ruhsatına, yapı kullanma veya işletme ruhsatına haiz olmakla birlikte arıtma ve bertaraf yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, verilmiş yapı kullanma veya işletme izni iptal edilir.”

İlçemizdeki işyerleri ve yerleşim yerlerinin yapı kullanım izinleri aşamasında müdürlüğümüzce evsel katı atıkların daha sağlıklı toplanabilmesi için belediyemiz çöp toplama sistemine uygun çöp konteynerleri ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için belediyemizce belirlenen ambalaj atıkları toplama ekipmanı bulundurmaları istenmektedir. 2021 yılında evsel katı atıkların ve ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılacak ekipmanlar için yapı kullanım izinleri aşamasındaki ücret tarifesi aşağıda verildiği gibidir.

Her Bir Bağımsız Bölüme Düşen Ücret  :220 TL

50 Bağımsız Bölüm İçin                         :11000 TL

300 m2 İşyeri/Dükkan İçin                     :11000 TL

1-) BAĞIMSIZ BÖLÜM (MESKEN) HESABI

  1. 50 Bağımsız Bölümden Az Yapılar İçin : Her Bağımsız Bölüm × 220 TL katkı payı

50 Bağımsız Bölüm ve Üzerindeki Yapılar İçin:50 Bağımsız bölüm için 5 adet 770 lt Galvanizli çöp konteynere ve 50’nin üzerindeki her bir bağımsız bölüm ×  220 tl katkı payı olarak hesaplanacaktır.

2-) İŞ YERİ, DÜKKAN METREKARE HESABI

0 M2     ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 75 M2            :220 TL (1 Bağımsız bölüm)

75 M2   ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 150 M2          :440 TL  ( 2 Bağımsız bölüm)

150 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 225 M2          :660 TL ( 3 Bağımsız bölüm)

225 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 299 M2          :880 TL ( 4 Bağımsız bölüm)

300 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 500 M2          :11000  TL ( 5 Bağımsız bölüm)

500 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 800 M2          :22.000 TL ( 10 Bağımsız bölüm)

800 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 1200 M2        :33.000 TL ( 15 Bağımsız bölüm)

3-) AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA EKİPMANLARI HESABI

1-14 DAİRE   :0,07 M3 Hacimli Toplama Ekipmanı

15-29 DAİRE :1,2 M3 Hacimli Toplama Ekipmanı

30-39 DAİRE :2,5 M3 Hacimli Toplama Ekipmanı

40-59 DAİRE :3,7 M3 Hacimli Toplama Ekipmanı

60-80 DAİRE :5 M3 Hacimli Toplama Ekipmanı

NOT:

1-) 1200 M2 üzeri her 500 M2 artışta 5 adet 800 lt galvanizli çöp konteyneri eklenecektir.

2-) İş yeri, dükkân m2 si 300 m2 nin üzerinde olması durumunda bağımsız bölüm sayısı 50’den az ise meskenler hesaba katılmayacak olup iş yeri metrekare hesabına bakılacaktır.

3-) İşyeri, dükkân metrekaresi 300 M2 nin üzerinde olması durumunda daire sayısı 50’nin üzerindeyse 50 bağımsız bölüm için 5 adet 800 Lt galvanizli çöp konteyneri ve 50’nin üzerindeki her bir bağımsız bölüm ×  220 tl olarak hesaplanacağı hususunun Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.       

 

2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden usulüne uygun olarak hazırlanan Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını,
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması,
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

 

              Belediyemize ait 2022 yılına ait Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 41. Maddesine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3-  Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında Kadastro Teknisyenleri ile çalışmak üzere söz konusu taşınmazın hukuki ve geometrik durumlarını iyi bilen aşağıda adı soyadı ve açık kimlikleri yazılı şahısların mahalli bilirkişi olarak görevlendirilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MERTEPE MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Murat ÖZHANCI

Veysel

14.02.1961

Ömertepe Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Ömer TURAN

Sebahattin

01.01.1971

Ömertepe Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Mirza ŞİMŞEK

HAMO

01.03.1953

Ömertepe Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

Vedat ERCAN

Alaattin

01.01.1969

Ömertepe Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Mahmut İBİŞOĞLU

Ziya

01.12.1950

Ömertepe Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Nabi CENGİZ

Selahattin

20.07.1972

Ömertepe Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

4- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde;Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemizin yatırımlarında ve cari piyasa ödemelerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan faiz dahil 5.800.000,00 ₺ (Beşmilyonsekizyüz Türklirası) kredi kullanılması ve İller Bankasından teminat mektubu alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuşçu Mahallesi 0 ada 945 nolu parsel ve 101 nolu parseller ile Kahramanlar Mahallesi 12368 ada 1, 3 ve 4 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Turizm Tesis Alanı ve Kentsel Servis Alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Endüstriyel Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediyesi 01/06/2021 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- İlçemiz Düztoprak Mahallesinde ikamet eden Suat GÜNDOĞDU isimli vatandaşımız 11496 ada 3 nolu parselde kayıtlı (Ev, ahır, samanlık, arsa) taşınmazların Cami müştemilatında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağışın kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- 02/07/2021 tarih ve 2021/93 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 10003 ada 16 nolu parselde ilave imar planı yapılması talebine ilişkin  E:0.40 Yençok: 9.50 yapılaşma koşulları ile Depolama alanı olarak Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesinde yapımı tamamlanan Gazi Halil ELMALI Sokak İle Gazi Sadrettin ÖZCAN Sokak arasındaki parka Yeşilay Parkı, Gazi Mücahit AKARSU Sokak ile Alsancak Sokak arasındaki parka ise Ebubekir Efendi parkı ismi verilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                                             Zafer ALA

         Belediye Başkanı                              Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.