02/11/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02/11/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Kasım ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02/11/2021 Salı günü saat 14:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar; Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ nın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalıçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN ve Serkan YILDIZ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

      1 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi ve Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan 12886 ada 3 nolu parselde kayıtlı tamamı 1.147,47 m² olan arsanın Belediyemiz hissesi olan 22,11 m² arsa vasfındaki taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

12886

3

1.147,47

Hamza BUDAKIN

12/10/2021

5522

2211/114747

22,11

 

2- 04/10/2021 tarih ve 2021/112 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi, 0 ada 233 nolu arsa vasfındaki taşınmazın Ticaret alanı olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatı dosyada eksiklikler olması sebebiyle ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- 04/10/2021 tarih ve 2021/113 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi 1985 ada 3,4,5,6  nolu parseller 1/1000 Ölçek Uygulama imar planlarında E:1.20 Yençok:9.50 m yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parseller E:1.75  Yençok:15.50 m yapılaşma koşulu ile Ticaret konut alanı olarak yapılması ve imar planı değişikliğine  dair değer artışına konu olduğu için gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 04/10/2021 tarih ve 2021/117 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Çamlıca Mahallesinde bulunan yaklaşık 5954,40 m² alanın yeni imar planı yapmak amacı ile halihazırda mera vasıflı hazine mülkiyetinin mera vasfından çıkarılması için İl Tarım Müdürlüğüne müracaat edilmesine İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Erzurum İli Aziziye ilçesinde bulunan trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi hususunda Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından hazırlatılan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Erzurum İli Aziziye İlçesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (ELTEM-TEK) tarafından tespit edilecek olan 380 kV Erzurum Alpaslan 2 HES enerji iletim hattının kamulaştırma işlemleri için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının gerçekleştirilmesi için hazırlatılan Uygulama İmar Plan tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Resmi Kurum Alanlarının olduğu bölgede Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37. Maddesi Ek Ödenek (bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir)verilebilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağı bulunması zorunlu denmektedir. Müdürlüğümüzün 2021 Mali Yılı içinde GES 2. Etap Projesi için 9.000.000,00 ₺ (Dokuzmilyon Türklirası) ek ödenek yapılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemiz yurtiçi bankalardan proje ödemelerinde kullanacağı nakit krediler için 820.000,00  (Sekizyüzyirmibin Türklirası) değerinde İller Bankasından teminat mektubu alınması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- 02/09/2021 tarih ve 2021/103 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kuşçu mahallesi, 0 ada 945 parsel ve 101 numaralı parseller ve Kahramanlar Mahallesi 12368 ada 1,3 ve 4 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planlarında Turizm Tesis alanı ve Kentsel Servis alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Endüstriyel Alan olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediyesi 01/06/2021 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu parseller 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                                              Zafer ALA

         Belediye Başkanı                              Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.