04/05/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mayıs ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/05/2023 Perşembe günü saat 13:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 

Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY ve Zafer ALA

 Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar;

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 07/04/2023 tarih ve 2023/53 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10015 ada 2 nolu parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak uygun olacak şekilde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasında eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyonunun raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde Encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır” denilmektedir.

                 Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2022 yılına ait Bütçe ve Kesin Hesabın Belediye Meclisinde görüşülerek bir karara bağlanmasını bilgilerinize arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

                  Okunan Müzekkerenin ardından 2022 mali yılına ait Bütçe ve Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 3- Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı kanuna tabi memur norm kadro cetvelinde münhal bulunan ekli listede belirtilen kadro derecelerinin ve 4857 sayılı iş kanununa tabi sürekli işçi norm kadro cetvelinin güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 4- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3176 ada 101 parsel numaralı Aziziye Belediyesi lehine irtifak hakkı kurulan, 31.315.000,00 ₺ bedelli 17.711,69 m² yüz ölçümlü taşınmaz ile Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 9997 ada 19 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki 3.260.000,00 ₺ bedelli 5 nolu bağımsız bölüm ve 9997 ada 22 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki zemin kat hariç 28.714.000,00 ₺ bedelli 32 (Otuziki) adet bağımsız bölümlü taşınmaz ekli listede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen bedeller üzerinden aradaki fiyat farkının Hazineden talep edilmemesi koşuluyla trampa edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde kilitli parke yapım işi, asfalt kaplama işi, park projeleri ve oyun grupları alım işi, sosyal donatı yapım işi , güvenlik sistemleri hizmetleri, proje karşılığı kullanılan hibeler sonrasında mevcut projeden kalan bakiye ödeme işlemlerinde  ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası, yurtiçi ve katılım bankalarından 100.000.000,00 (Yüzmilyon Türklirası) ₺  kredi kullanılması ve yine İller Bankası, yurtiçi ve katılım bankalarından teminat mektubu alınması için Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınması hususunun Meclis üyelerimizden Necmettin SEFEROĞLU, Atilla SEVİM, Muammer KARA ve Mükremin ERTÜRK’ ün red oyuna karşılık ve Ayşe AYDIN ve Abdussamet ACAR’ ın çekimser oyuna karşılık görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

Muhammed Cevdet ORHAN                    İsmail KARAGÖZ                              Songül MODER

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.