08/05/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08/05/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mayıs ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 08/05/2023 Pazartesi günü saat 13:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY ve Mükremin ERTÜRK

 Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mükremin ERTÜRK ve Fatih GÜNEYİN

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1-07/04/2023 tarih ve 2023/53 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10015 ada 2 parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak uygun olacak şekilde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 2- Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarihli 56 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2022 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 05.05.2023 tarihlerinde meclis salonunda toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, yapılan incelemede;

1-GELİRLER:

  1. Bütçe Tahmini 2022 Mali yılı İhzarı bütçesi:

 

Vergi Gelirleri                                                                                        11.324.000,00 ₺

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                                8.051.000,00 ₺                                                                                                                     Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                   20.750.000,00 ₺

Diğer Gelirler                                                                                       47.925.000,00 ₺

Sermaye Gelirleri                                                                                  27.000.000,00 ₺

Red ve İadeler                                                                                            -50.000,00 ₺

TOPLAM                                                                                            115.000.000,00 ₺              

  1. B) Tahakkuk: 2022 yılında;

            Vergi Gelirleri                                                                                       33.811.508,64 ₺

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                                22.954.399,79₺

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                     16.896.787,77 ₺

            Diğer Gelirler                                                                                       79.075.938,37  ₺

            Sermaye Gelirleri                                                                                    56.965,05 ₺

            TOPLAM                                                                                             152.795.599,62 ₺

  1. C)  Net Tahsilat   : 2022 yılında 

            Vergi Gelirleri                                                                                      20.774.259,90₺

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                             17.518.447,98 ₺

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                    16.896.787,77₺

            Diğer Gelirler                                                                                      78.571.005,90 ₺

            Sermaye Gelirleri                                                                                        0,00

            TOPLAM                                                                                           133.760.501,55 ₺             

BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Bütçe ile Öngörülen :                                    000.000,00 ₺

       b)Yılı Tahakkuku                :                                     138.989.469,45 ₺

  Yılı Tahakkuku / Bütçe ile Öngörülen = 138.989.469,45₺ / 115.000.000,00₺ = %120,86

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Yılı Tahakkuku 989.469,45₺
  2. b) Yılı Net Tahsilat 760.501,55₺

       Tahsilat / Tahakkuk = 133.760.501,55  / 138.989.469,45 = % 97

      2023 Yılına devreden tahakkuk artığı 19.035.098,07₺ dir.

2- GİDERLER:

              2022 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 106.000.000,00₺ olup yıl içerisinde 9.000.000,00₺ ek ödenek yapılarak toplam 2022 bütçesi 115.000.000,00₺’dir. 2022 yılında 117.519.127,30₺ muhtelif harcamalara tediye edilmiş ve sarfına lüzum kalmayan 562.926,62₺ ödenek imha edilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ

19.150.346,18

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

3.102.532,19

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

59.347.803,21

FAİZ GİDERLERİ

7.236.521,77

CARİ TRANSFERLER

4.109.188,55

SERMAYE GİDERLERİ

24.572.735,40

YEDEK ÖDENEK

                                                    0,00

TOPLAM

117.519.127,30

 

 

3-NAKİT DURUMU:

              Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2022 yılında 245.655.022,33₺ bankaya yatırılmış,  230.648.797,06₺ bankadan tediye edilerek 15.006.225,27 ₺ 2022 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI:

 2022 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler;

(320) Bütçe Emanetleri                                                                           70.458.112,85₺

(330) Alınan Depozitolar                                                                           1.023.690,10₺

(333) Emanetler Hesabı                                                                            6.969.294,73₺

(360) Ödenecek Vergiler                                                                          3.432.652,02₺

(361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                           4.873.766,40₺

(362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Tahsilatlar                            541.700,01₺

(363) Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                        1.462.267,29₺

TOPLAM                                                                                                88.761.483,40₺

5-AVANS HESABI:

2022 yılında personel ve mutemetlere 144.333,00₺ avans verilmiştir. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 396.425,79 mahsubu yapılmak üzere 2023 yılına devredilmiştir.

6-GENEL SONUÇ HESABI:

            2022 yılında Aziziye Belediyemizin 117.519.127,30₺ giderine karşılık 133.760.501,55₺ gelir elde edilmiştir. Belediyemizin maddi imkânları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2021 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 152.795.599,62₺, net tahsilat ise 133.760.501,55₺ olup, böylece % 87,54 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin 2021 yılı Bütçe ve Kesin Hesabı karşılaştırılması sonucu tüm harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tahsil edilen gelirlerin hizmetlere tahsisi yapıldığı görülmüştür.

İşbu kesin hesap 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.  maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği sayın meclisin bilgi ve tasviplerine arz olunur şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2022 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 3- Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih 59 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin İller Bankası, yurtiçi ve katılım bankalarından 100.000.000,00 (yüzmilyontürklirası) ₺ kredi kullanılması ve yine İller Bankası, yurtiçi ve katılım bankalarından teminat mektubu alınması hususu görüşülmek üzere  Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 05.05.2023 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmekte olup hesaplama aşağıdaki gibidir.

2022 Kesinleşmiş Gelir                    133.760.501,55 ₺

Yeniden Değerleme Oranı               %122,93

Değerleme Farkı                              164.431.784,56

2022 Artırılmış Gelir                        298.192.286,11

%10 Limiti                                        29.819.228,61

       Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda talep edilen kredi tutarının %10 limiti üstünde olması sebebiyle kredi talebi için Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınması hususunun Atilla SEVİM, Necmettin SEFEROĞLU ve Ayşe AYDIN’ ın çekimser oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

  

Muhammed Cevdet ORHAN                    İsmail KARAGÖZ                                   Zafer ALA

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.