04/04/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.04.2016 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, İsa ARİFOĞLU ve Yunus TERZİOĞLU mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına kara verilmiştir.

3 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesinde “Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden Oluşur. Denilmektedir. Meclis Üyeleri arasından 2 adet Encümen Üyesi seçimine geçildi. Meclis Başkanı grup sözcülerine 2 Adet Daimi Encümen Üyeliği seçimi için adaylarını bildirmelerini istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin BEKMEZ adaylarının,   İsa ARİFOĞLU ve Ahmet KOCAMAN, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Engin ERDAL ise aday belirtmedi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği seçim gizli oylama ile yapılarak oylama neticesinde İsa ARİFOĞLU 19 oy, Ahmet KOCAMAN 18 oy ve Mehmet AKARSU 1 oy aldıkları tespit edilmiş olup, Encümen üyeliğine İsa ARİFOĞLU 19 oy, Ahmet KOCAMAN 18 oy alarak oy birliği ile seçilmişlerdir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde “Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu üyerleri arasından gizli oyla Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile en az iki Katip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer” denilmektedir. Meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Meclis 1. ve 2. Seçimine geçildi. Meclis Başkanı grup sözcülerine Meclis 1 ve 2. Başkan vekilliği için adaylarını bildirmelerini istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin BEKMEZ adaylarının Mehmet AKARSU ve Serkant Tolga KUZZU, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Engin ERDAL ise aday belirtmedi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği seçim gizli oylama ile yapılarak oylama neticesinde Mehmet AKARSU 19 oy, Serkant Tolga KUZZU 19 oy aldıkları tespit edilmiş olup, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Mehmet AKARSU 19 oy, Meclis 2. Başkan vekilliğine Serkant Tolga KUZZU 19 oy alarak oy birliği ile seçilmişlerdir.   

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde “Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu üyerleri arasından gizli oyla Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile en az iki Katip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer” denilmektedir. Şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından divan Katip Üyeliği  Seçimine geçildi. Meclis Başkanı grup sözcülerine Meclis en az 2 divan Katip üyesinin yedekleri ile birlikte seçilmesi için adaylarını bildirmelerini istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin BEKMEZ Asil Divan Katip Üyesi için adaylarının Hülya SALTUKLU ve Ş.YAŞAR TARİKDAOĞLU , Yedek Divan Katip Üyesi için ise Hüseyin GÜLER ve Metin AYGÜN, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Engin ERDAL ise aday belirtmedi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği seçim gizli oylama ile yapılarak oylama neticesinde Hülya SALTUKLU 20 oy , Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU 20 oy alarak Asil Divan Katip Üyeliğine, Hüseyin GÜLER 19 oy, Metin AYGÜN ise 19 oy alarak Yedek Divan Katip Üyeliğine oy birliği ile seçilmişlerdir.

4-  5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en falza beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçminlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonunun seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımıda her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarifliyor. Buna göre İmar Komsiyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerininde 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerininde 1 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; buna göre Adalet ve Kalkınma Partisinden olmak üzere 4, Milliyetçi Hareket Partisinden 1 arkadaşımızı seçeceğiz. Grup sözcüsünün adaylarını bildirdikten sonra İmar Komisyonunda Nisan 2016-2017 tarihleri arasında  görev yapmak üzere Meclis üyelerinden Halil ÖZCAN, Mustafa KAHVECİ, Onur Sertaç GÖK, M. Fatih SOLMAZ ve Lütfi İhsan TALAY işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en falza beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üyetam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımıda her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarifliyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerininde 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerininde 1 yıl olmasına, buna göre 4 adet Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 Adet Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 1 arkadaşımızı seçeceğiz. Grup sözcüsünün adaylarını bildirdikten sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda Nisan 2016-2017 tarihleri arasında görev yapmak üzere Meclis üyelerinden  Ömer Faruk TÖREMEN, Ömer Faruk YARBA, Mualla Turan SAYKAL, Hüseyin GÜLER ve Sacit DELLALBAŞI işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

6- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, Köprübaşı Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Atakan Ayhan ALKAN adına kayıtlı 8 pafta 318 nolu parsel ile 9 pafta 348 nolu tarla vasfındaki parsel, Sosyal Tesis alanı E = 1.60 Hmax = 12.50 m olarak Mevzi imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.Bahse konu Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, 8 pafta 318 nolu parsel ile 9 pafta 348 nolu tarla vasfındaki parsel, Sosyal Tesis alanı E = 1.60 Hmax = 12.50 m olarak mevzi imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

7- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Atlıkonak Mahallesi, Kortlar Mevkiinde bulunan, İ45.B.09.D pafta, 21 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Onur Elektrik ve İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’ nin Güneş Enerjisi Panellerine Dayalı Lisanssız Enerji Üretim Tesisi alanı için bahse konu Atlıkonak Mahallesi, Kortlar mevkii, İ45.B.09.D pafta, 21 nolu parsel için hazırlanan mevzi imar planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Atlıkonak Mahallesi, Kortlar mevkii, İ45.B.09.D pafta, 21 nolu parselde Güneş Enerjisi Panellerine Dayalı Lisanssız Enerji Üretim Tesis alanının Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. denilmektedir.

2015 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

Okunan müzekkerenin ardından Denetim komisyon raporu okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi Nahır Yolu Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı 229 nolu parsel taşınmaz imar planlarımızda mevzi imar planıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi Nahır yolu mevkiinde bulunan, 229 nolu parselin toplam 61 dönümlük taşınmazın Mevzi İmar Planı alanından, Özel Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı (E=2.20 Hmax= 15.50 m) olarak Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, Nahır Yolu Mevkiinde  bulunan, 229 nolu parseldeki 61 dönümlük taşınmazın Mevzi İmar planı alanından Özel Eğitim ve Sosyal Tesisi Alanı (E= 2.20 Hmax=15.50 m ) olarak Mevzi İmar plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden Belediyemizin ihtiyacına binaen kısmi zamanlı olarak bir adet Avukat alınmasına ve ücretinin Maliye Bakanlığının sözleşmeli personeller için 2016 yılında açıklanan  tavan ücretin verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan parklardaki büfe yerlerinin kiraya verilmesi için Encümene Yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen Kentsel Dönüşüm Projelerimiz devam etmektedir.

Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Kadastrosunun 10029, 10030, 10031, 10032, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10045,   10046, 10047, 10048, 10049, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10141, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203 adalarının tüm parselleri ve 3204 ada 1,2,3,4 nolu parsellerin 5393 sayılı Belediye kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm Alanı” olarak ilan edilmesi ve proje yetkisinin Aziziye Belediyesine verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yukarıda ada ve parselleri yazılı olan Ilıca Mahallesi İstasyon ve 200 Evler bölgesinin Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmesi ve Aziziye Belediyesine Kentsel Dönüşüm Projesi için yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- 2016 Mali yılı içinde İlçemizde iş hacmi arttığından dolayı ek ödenek cevteli hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Belediyemiz sınırları içerisinde Saltuklu Mahallesi 6492 ada 1 nolu parsel üzerinde Bora Parkın doğusunda bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Belediye Hizmet alanı (E=1.60 Yençok= 12.50) olarak belirtilen yerin Belediye Hizmet alanı (E=2.00 Yençok= Serbest) olarak İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Erzurum İli aziziye İlçesi Ilıca (Eski) Mahallesinin güneyinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Emniyet Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olan yerin Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

16- Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi (O) bendinin 2. Maddesi İmarla ilgili harçlar bölümüne Planlı Alanlar ve köy Yerleşim alanları dışında kalan parseller için 0.075 tl

İfraz ve Tevhid Harcı alınması ve (F) maddesinin eklenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “ Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyunda açıklanır” denilmektedir.

2015 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

Okunan müzekkerenin ardında faaliyet raporu hakkında Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN tarafından meclise gerekli bilgi verilerek, meclis 1. Başkan vekili tarafından oylamaya sunulmuş olup, işaretle oylama neticesinde faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

18-5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi Meclis görev ve Yetkileri, 38. Maddesi Belediye Başkanı görev ve yetkileri ve 68. Maddesi Borçlanma maddelerine istinaden İlçemiz Ilıca Mahallesi İstasyon Mevkiinde 2004 yılında sel afetinde zarar gören arsaların kamulaştırılması için Belediyemizin Banka veya Finans kuruluşları ile ilgili (Banka teminatı dahil) her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve TOKİ’ ye 14.000,000 TL’ lik banka teminat mektubu verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

19- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hacı Rıfat TARBASAR ve Muhsin TARBASAR adına kayıtlı 1698 ada 27 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda ticaret alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy mahallesi, 1698 ada 27 nolu parseldeki toplam alanı 5,1 dönümlük taşınmazın yeşil alan, ticaret ve konut alanı (E=2.00 Yençok= 17.50 m) olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi, 1698 ada 27 nolu parseldeki toplam alanı 5,1 dönümlük taşınmazın ticaret alanından, Yeşil Alan ve Ticaret ve Konut Alanı (E=2.00 Yençok= 17.50 m) olarak İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

20- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 1678 ada 61 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda ayrık nizam 5 konut alanıdır. Bahse konu parselin kuzey cephesi 25 metrelik anayola baktığından dolayı şehir plancısı tarafından hazırlanan Ticaret+Konut Alanı olarak İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

21- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki çevre ve sağlık konularında hizmetlerin  daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu 5 kişiden oluşturulmuş olup, komisyon üyeleri; Hüseyin BEKMEZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Lütfi İhsan TALAY ve İlhan KERVAN’ dır.  Komisyon Başkanlığına; Hüseyin BEKMEZ, Komisyon Başkan Yardımcılığına; Semehe YEŞİLDAĞ, Komisyon Sözcüsü; Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Komisyon Katip Üyesi; Lütfi İhsan TALAY, Komisyon Üyeliğine ise; İlhan KERVAN’ ın seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

22- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki kültür, gençlik, spor ve sosyal yardım  konularında hizmetlerin  daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu 5 kişiden oluşturulmuş olup, komisyon üyeleri; Mehmet AKARSU, Cafer PALA, Metin AYGÜN, Adnan KORKMAZ ve Sacit DELLALBAŞI’ dır.  Komisyon Başkanlığına; Mehmet AKARSU, Komisyon Başkan Yardımcılığına; Cafer PALA, Komisyon Sözcüsü; Metin AYGÜN, Komisyon Katip Üyesi; Adnan KORKMAZ, Komisyon Üyeliğine ise; Sacit DELLALBAŞI’ nın seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Mehmet AKARSU           Hülya SALTUKLU      Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                Meclis Başkan V.                      Divan Katibi                               Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.