15/07/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 15.07.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Temmuz ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 15.07.2016 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Mehmet AKARSU, Muhsin SEFİLOĞLU, ve Serkant Tolga KUZZU, ve mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına ve Metin AYGÜN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır

4        adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1-  06/06/2016 tarih ve 2016/94 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Nurbaba Lokantıcılık İnşaat Tahhüt İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’ ye ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, I46A10D1A pafta 1218, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436,1437,1438,1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445,1446,1447 ve 1448 nolu parseller kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda K.D.K.Ç.A ve Akaryakıt Servis alanıdır. (E= 0.50, Yençok=6.50 olarak) planlanmıştır. K.D.K.Ç.A ve Akaryakıt Servis alanından, Ticaret Alanı (E=0.50, Yençok= 6.50 olarak) ve Akaryakıt Servis İstasyon alanı ise korunmuştur. Akaryakıt Servis İstasyon alanında çekme mesafeleri; Erzurum- Erzincan Karayolu ile planlama arasındaki 10 metrelik taşıt yolundan 15 metre diğer yönlerden ise 5’ er metre bırakılmıştır.

Planlama alanını Kuzeydoğu- Güneybatı yönünden bölüp 1423, 1436, 1437 ve 1438 nolu parsellerden geçen 10 metrelik taşıt yolu iptal edilerek kuzey ve güney yönünde bölerek 1441 ve 1444 nolu parsellerden geçip anayolu dikey olarak inen 10 metrelik bir yol bağlantısı olarak, I46A10D1A pafta 20775 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2-  06/06/2016 tarihinde toplanan Aziziye Belediye Meclisi tarafından Kültür Gençlik Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havale edilen Aziziye Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilçemizdeki mahallelerde 4342 sayılı Mera kanununun 9. Maddesi gereği mera arazilerinin tespiti için istenilen bilirkişi isimleri komisyonumuzca 27/06/2016, 28/06/2016 ve 29/06/2016 tarihlerinde 3 gün süre ile çalışılarak  Erzurum İli Aziziye İlçesi Ağcakent, Ağzıaçık, Alaybeyi, Aşağı Canören, Aşağı Yenice, Başkurtdere, Başovacık, Bingöze, Çamlıca, Çatak, Çıkrıklı, Elmalı, Gez, Güllüce, Kabaktepe, Kapılı, Karakale, Kavaklıdere, Kızlılkale, Kuzuluk, Tebrizcik, Yeşilova, Yoncalık ve Yukarı Canören yapılacak olan meralara ilişkin bilirkişi isimleri ekte hazırlanarak işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 06/06/2016 tarih ve 2016/97 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti Nazmi ILICALI ve Aziziye Belediyesi’ ne ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan 11086 ada 2 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. Ilıca Mahallesi 11086 ada 2 ve 7 nolu parsellerdeki taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, Turizm Ticaret Alanı (E=1.60, Yençok= 12.50 m) olarak I46A08B2D pafta 20773 plan işlem kodu, I46A08B1C pafta 20774 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 06/06/2016 tarih ve 2016/98 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan 3175 ada 21 nolu parselin doğusunda 3175 ada 24 nolu parselin batısında kalan 10 metre genişliğindeki yolun şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2016 Mali yılı içinde İlçemizde iş hacmi arttığından dolayı ek ödenek cevteli hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Emlak ve İstimlaklar Müdürlüğü tarfından hazırlanan Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Emlak ve İstimlaklar Müdürlüğünün 29/06/2016 tarihli yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- İlçemizde yapılan İmar Uygulamaları sonucu oluşmakta olan hisseli parsellerde Belediyemizin menfaatlerini gözeterek yapılacak olan alım, satım ve trampa işlemlerinin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet makam aracı ve 3 adet hizmet aracı satın alınmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- 22/05/2016 tarihli Resmi Gazetede Belediye ve Bağılı Kuruluşlar ile Mahalli İdareler Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Bahse konu yeni yönetmeliğie göre hazırlanmış Memur ve İşçi kadro cetvellerinin kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Mülkiyeti Belediyemize ait olup Selçuklu Mahallesinde ada 1760 parsel 5 de kayıtlı bulunan 9.011,20 m² olan taşınmazın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Aziziye İlçesi Gezköy mevkiinde ada 6499 parsel 3 de kayıtlı bulunan 6272,65 m² arsa vasfındaki taşınmazın 1/2 ‘ si (3136,32 m²) Erzurum Büyükşehir Belediyesine ½’ si (3136,32 m²) de Aziziye Belediyesine aittir. Belirtilen yerin Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 4761 ve ve 4762 nolu parsellerde kayıtlı imar planlarında Konut alanı olan yerin Ticaret+Konut alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

13- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi 6389 ada 1 nolu parselde kayıtlı imar planlarında Konut alanı olan yerin Ticaret alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

14- 03/05/2016 tarih ve 2016/81 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Solar Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine ait Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkiinde bulunan 10007 ada 4 nolu parsel ve 10016 ada 1, 6, 9, 13, 14 ve 15 nolu parseller üzerinde Lisanssız Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi alanı (E=1.00, Yençok=6.50) olarak İ46A07A3C pafta 20101 plan işlem kodu, İ46A07B4A pafta 20102 plan işlem kodu, İ46A07A3B pafta 20103 plan işlem kodu, İ46A07B4D pafta 20104 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse  pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

15- 03/05/2016 tarih ve 2016/83 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkiinde bulunan I46-A07-B pafta 10016 ada 5 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde, Güneş Enerji Santral Tesisi (Ges) alanı (E=1.00 Yençok=6.50) olarak I46A07A4A pafta 19770 plan işlem kodu, I46A07A3B pafta 19771 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse  pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN      Hülya SALTUKLU                     Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU 

Meclis Başkanı                            Divan Katibi                                            Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.